Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Konference EU
TechSoup

Fond kinematografie: mimořádný grant

Tento grant je určen na propagaci české kinematografie a distribuci hodnotného kinematografického díla formou přehlídek a festivalů, které se budou konat v roce 2012. O grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby. Uzávěrka žádostí je 9. prosince 2011.
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie vyhlašuje mimořádný grant

Tento grant je určen na propagaci české kinematografie a distribuci hodnotného kinematografického díla formou přehlídek a festivalů, které se budou konat v roce 2012 (v souladu s § 9 odst. 1d) zákona č. 241/1992 Sb.).Uzávěrka žádostí je 9. prosince 2011 a žádost je třeba zaslat na adresu Ministerstva kultury, Maltézské náměstí 1, 118 00 Praha 1.

Podmínky grantu:

- o grant se mohou ucházet fyzické i právnické osoby, které splňují ustanovení § 10, odst. 1 zákona o Fondu a zároveň mají v předmětu své činnosti pořádání kulturních akcí § 10, odst. 1 zákona o Fondu zní: „Žadatelem o poskytnutí prostředků Fondu může být právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Je-li žadatelem česká právnická osoba s majetkovou účastí zahraničních osob, lze prostředky Fondu poskytnout, jen pokud je podíl majetkové účasti zahraniční osoby nižší než padesát procent.“

- žádost podává subjekt, který je hlavním pořadatelem a realizátorem projektu (tzn. veškeré výdaje a příjmy související s realizací projektu musí procházet účetnictvím žadatele). Pokud projekt pořádá více spolupořadatelů, žádost předkládá ten ze spolupořadatelů, který nese odpovědnost za realizaci projektu (bude doloženo kopií spolupořadatelské smlouvy).

- grant je určen pouze na realizaci festivalů a přehlídek, které se budou konat v roce 2011

- podpora z Fondu může činit max. 50% z plánovaných nákladů. Na Fond lze podat žádost pouze o chybějící část prostředků, které není žadatel schopen zajistit z jiných zdrojů. Kalkulaci tedy nelze automaticky sestavit tak, že žadatel a Fond hradí po 50% z plánovaného rozpočtu.

- případná podpora bude udělena formou účelové neinvestiční dotace. V případě, že žadatel je plátcem daně z přidané hodnoty a na náklady hrazené z dotace by uplatnil nárok na odpočet daně z přidané hodnoty, nesmí tuto částku zahrnout do vyúčtování.

- účelová dotace se poskytuje pouze na úhradu nezbytných nákladů spojených s filmovou částí projektu (účelovou dotaci nelze použít např. na doprovodné programy hudební, výtvarné, divadelní apod.).

- z účelové dotace nelze hradit pohoštění, dary, bankovní poplatky, vyškolení personálu, zpracování projektu, účetní a právní služby, udílení věcných či finančních ocenění.

- z účelové dotace lze hradit nepřímé (režijní) náklady (např. energie, nájem kancelářských prostor, telefony, faxy, poštovné, poplatky za internet), maximálně však do výše 10% účelové dotace.


Žádost o podporu:

- žádost je potřeba zpracovat dle „Postupu při žádosti o podporu“ a bude obsahovat tyto přílohy:

1. Formulář Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie – okruhu propagace českého kinematografického díla – 1 originál a 10 kopií - http://www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/postup-pri-zadosti-o-podporu-1575/

2. Formulář Rozpočet projektu - Harmonogram projektu - Finanční plán - okruh propagace českého kinematografického díla, formulář obsahuje 2 listy – jeden s příslušnými tabulkami pro festivaly a druhý s příslušnými tabulkami pro ostatní žádosti v okruhu propagace – 1 originál a 10 kopií formuláře určeného pro festivaly - http://www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/postup-pri-zadosti-o-podporu-1575/

3. Formulář „Podrobný popis projektu – festival“ – 1 originál a 10 kopií - http://www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/postup-pri-zadosti-o-podporu-1575/

4. Představení žádající společnosti a členů realizačního týmu, kteří budou pracovat na projektu – 1 originál a 10 kopií

5. Výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, ne starší šesti měsíců; u osob do rejstříků nezapisovaných výpis z obchodního/živnostenského rejstříku, ne starší šesti měsíců; u osob do rejstříků nezapisovaných jiný úřední doklad o jejich právní subjektivitě a předmětu činnosti – 1 originál

6. Kopie dokladu prokazujícího oprávnění osoby jednající za žadatele při podání žádosti za něj jednat (např. doklad o volbě nebo jmenování statutárního zástupce, plná moc), pokud oprávněná osoba není zřejmá z výše požadovaných příloh např. obchodního rejstříku – 1 kopie

7. V případě, že je žadatelem osoba se zahraniční majetkovou účastí kopie dokladu o výši podílu majetkové účasti zahraniční osoby (výpis z obchodního rejstříku, pokud je z něj podíl jasný, čestné prohlášení o vlastnictví akcií apod.) – 1 kopie

8. Doklad o zřízení bankovního účtu/kopie smlouvy o založení běžného účtu, který patří žadateli a kam se bude případná podpora poukazovat – 1 kopie

9. Potvrzení o zaplacení žadatelského poplatku - platby je nutné poukázat na účet Státního fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie: 1 kopie

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Bankovní účet číslo: 29720001/0710
Variabilní symbol: identifikační číslo plátce

10. Nepovinná příloha - materiál vztahující se k předchozím ročníkům – např. katalog apod.

Jednotlivé originály a kopie všech příloh žádosti budou spárovány tak, aby žádost obsahovala - jedno paré s originály příloh číslo 1-5 a přílohy 6-9 a případně přílohy č. 10 - deseti paré, kde každé obsahuje vždy 1 kopii jednotlivých příloh č. 1-4 a případně přílohy č. 10

Poskytování dotací se řídí zákonem č. 241/1992 Sb. o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie. Na poskytnutí prostředků Fondu není právní nárok a o jejích udělení rozhoduje Rada Fondu.

Plné znění zákona o Fondu je k dispozici na http://www.mkcr.cz/cz/statni-fondy/statni-fond-pro-podporu-a-rozvoj-ceske-kinematografie/legislativni-aj--predpisy-243/


Kontaktní osoba:

Kateřina Vojkůvková
katerina.vojkuvkova@mkcr.cz
tel: 257 085 219
GSM: 725 818 467
(25.10.2011) ZDROJ: MKČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2018 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2018 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.