Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Konference EU
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů ArtsInfo
TechSoup

Dějiny a kultura německy mluvících obyvatel

Sbírku obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum s názvem Německé kulturní dědictví zapsalo Ministerstvo kultury do Centrální evidence sbírek v květnu 2010. Sbírka obsahuje knihy, rukopisy a staré tisky, trojrozměrné předměty ze skla, porcelánu a kovu od počátku 17. století až po 20, století a to především z českých zemí, které byly v minulosti osídleny německy mluvícími obyvateli. Sbírka je rozšiřována nákupy jednotlivých předmětů, ale také z darů jednotlivých vlastníků. V roce 2011 se stane součástí expozice o rozsahu 1 500 m2 umístěné do Muzea města Ústí nad Labem. Půjde o první stálou expozici v Česku na téma dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí.
Expozice bude otevřena až po dokončení rozsáhlé rekonstrukce, kterou muzeum v současnosti prochází. „Němci zanechali svou stopu v českých zemích snad ve všech oborech lidské činnosti, a mnoho odborníků má dnes dojem, že je na čase i tuto část dějin jejich oboru zpracovat. Naše stálá expozice má podpořit zájem široké veřejnosti a věcným a vyváženým způsobem napomoci odstranit předsudky a dezinterpretace přetrvávající v české, německé i rakouské společnosti,“ představuje budovanou stálou expozici ředitelka Collegia Bohemica Blanka Mouralová.

Co najdete ve sbírce?
Sbírka Collegia Bohemica dnes obsahuje předměty od počátku sedmnáctého století. Stěžejní část pochází ze století osmnáctého až dvacátého. Pocházejí především z těch oblastí českých zemí, které byly v minulosti osídleny německy mluvícími obyvateli. Kromě pohraničí to byly dřívější jazykové. Jde jak o knihy (rukopisy a staré tisky), tak o trojrozměrné předměty ze skla, porcelánu a kovu.

Collegium Bohemicum získalo do své sbírky například první vydání Jungmannova česko-německého slovníku (1836), ručně kolorovanou faksimili Oráče z Čech - Ackermanna aus Böhmen z roku 1919 nebo dvousvazkovou sporkianu Das Christliche Jahr, Oder Die Episteln und Episteln und Evangelien z roku 1733. Hrabě Sporck poznamenal českou krajinu i českou knižní kulturu a jeho dílo svého času oslavovali čeští obrozenci. Česko-německou literaturu zastupuje například nedatovaný rukopis Václava Hanky napsaný tužkou na rubu tištěného úmrtního oznámení Josefa Jungmanna v němčině. Jiným dopisem je třístránkový dopis Maxe Broda pražské redakci (datován 18. 5. 1913). Výtvarné umění zastupují například grafiky R. Teschnera či litografie od H. Steiner-Praga (1935), turistiku sedm souborů grafik Heberových hradů nebo turistická mapa Labe Prag-Dresdner Panorama für Touristen der Eisenbahn und Dampschifffahrt (Praha, 1858). Ukázkou kulturního odkazu českých Němců je také kralický betlém.

Nákupy předmětů probíhají po konzultaci s poradním sborem pro sbírkotvornou činnost Collegia Bohemica složeného ze zástupců města, odborníků na historii a kulturu z českých zemí a z Německa. Nákupy jsou hrazeny z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Sbírka je také soustavně doplňována z darů. Collegium Bohemicum se  obrací na vlastníky předmětů s česko-německým příběhem, kteří jsou ochotni předměty věnovat, odprodat nebo dlouhodobě zapůjčit, aby kontaktovali Collegium Bohemicum.

Kde bude sbírka k vidění?
Sbírka Collegia Bohemica je v současné době umístěna v depozitářích Muzea Města Ústí nad Labem. Veřejnosti bude představena v podobě stálé expozice k dějinám německy mluvících obyvatel českých zemí, kterou Collegium Bohemicum připravuje ve spolupráci s Muzeem Města Ústí nad Labem a Univerzitou Jana-Evangelisty-Purkyně. Saským partnerem Collegia Bohemica je Ústav pro saskou historii a etnografii (ISGV) sídlící v Drážďanech. Odbornou práci na scénáři k výstavě a architektonickém řešení může Collegium Bohemicum financovat z programu Cíl 3/Ziel 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Projekt, který obsahuje také přípravu doprovodných publikací a prezentací koncepce odbornému publiku, byl schválen 4. května. V jeho rámci bude kladen důraz na příkladné zpracování dřívějšího soužití v česko-saském regionu. Stálá expozice bude umístěna v budově Muzea Města Ústí nad Labem, jež se nyní pro tento účel kompletně rekonstruuje.

„Po dokončení generální rekonstrukce budovy muzea budou sbírky umístěny tam. Je tak zajištěn dlouhodobý rozvoj muzejní práce obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum. Jsem přesvědčen, že Collegium Bohemicum je schopno dostát všem povinnostem a standardům muzejní práce,“ potvrzuje Mgr. Václav Houfek, vědecký tajemník Muzea města Ústí nad Labem a předseda komise muzejních historiků AMG ČR.

Velkorysý projekt na ploše 1 500 m² se stane jednou z největších poválečných muzejních expozic a návštěvníka provede bohatou a provázanou česko-německou historií od období středověké kolonizace po Česko-německou deklaraci (1997).

Sbírku Collegia Bohemica v Centrální evidenci sbírek naleznete na: http://ces.mkcr.cz/cz/psb.php?idpsb=2619
Pro další informace o sbírce německého kulturního dědictví se prosím obracejte na dokumentátora sbírek Collegia Bohemica Patrika Eichlera, eichler@collegiumbohemicum.cz
(21.05.2010) ZDROJ: Collegium Bohemicum
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.