Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Domů Burza
TechSoup

Divadlo na Vinohradech výběrové řízení na ředitele/ředitelku

Rada hlavního města Prahy vyhlásila dne 12. 10. 2011 výběrové řízenína funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace zřízené hlavním městem Prahou Divadlo na Vinohradech. Uchazeč/ka o tuto pozici by měl/a být občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk, mít nejméně pět let praxe ve vedoucí funkci; aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost dalšího světového jazyka vítána a další. Součástí výběrového řízení je koncepce fungování divadla se zaměřením na právní formu, na hospodaření organizace, na uměleckou činnost kontinuálně vycházející ze stávající činnosti divadla, a na organizační strukturu Divadla na Vinohradech. Uzávěrka pro podávání nabídek je 11. listopadu 2011.
Požadavky na uchazeče
Uchazeč: občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
Minimální požadované vzdělání: vysokoškolské – magisterský studijní program
zaměření: právní
ekonomické
humanitní
další požadavky:
• nejméně 5 let praxe ve vedoucí funkci
• aktivní znalost jednoho světového jazyka, znalost dalšího světového jazyka vítána
• řídící, komunikační a organizační schopnosti
• způsobilost k právním úkonům
• morální bezúhonnost doložena výpisem z trestního rejstříku
Náležitosti přihlášky
a) jméno, příjmení, titul,
b) datum a místo narození,
c) státní příslušnost,
d) místo trvalého pobytu,
e) číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
f) datum a podpis
g) kontakty: e-mail, telefon

K přihlášce je třeba přiložit tyto doklady
a) životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
b) originál příp. ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce,
c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě absolvování vysokoškolského studia v zahraničí nostrifikační potvrzení příslušné oborové VŠv ČR),
d) koncepci fungování divadla se zaměřením na právní formu, na hospodaření organizace, na uměleckou činnost kontinuálně vycházející ze stávající činnosti divadla, a na organizační strukturu Divadla na Vinohradech.

Uchazeči obdrží od vyhlašovatele
a) zřizovací listinu a organizační strukturu p. o. Divadlo na Vinohradech
b) rozbor příspěvkové organizace za rok 2010, schválený rozpočet příspěvkové organizace na r. 2011 a návrh rozpočtu na r. 2012
Uvedené podklady obdrží uchazeči v místnosti č. dv. 271 odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1, 2. patro.
Přihlášky od uchazečů do výběrového řízení spolu s doklady a koncepcí musí být odevzdány v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení – pozice ředitel/ředitelka
Divadla na Vinohradech – neotvírat“ odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, 2. patro, místnost č. 271 nejpozději do 11. 11. 2011 14:30 hod. V případě odeslání poštou na tuto adresu je rozhodující, zda k tomuto datu a hodině byla přihláška s požadovanými dokumenty a náležitostmi odboru kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu MHMP doručena.
Výběrové řízení je dvoukolové. V prvním kole posoudí komise splnění podmínek výběrového řízení, úplnost předložených dokladů. Obsahuje-li přihláška formální nedostatky vyzve komise písemně uchazeče, aby nedostatky odstranil ve lhůtě stanovené komisí. Komise dále posoudí předložené projekty a vybere uchazeče k postupu do druhého kola, jehož náplní budou osobní pohovory s vybranými uchazeči, a stanoví termín konání 2. kola – ústní části. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit kdykoli v jeho průběhu bez udání důvodů.
 
 
(18.10.2011) ZDROJ: Magistrát hl.m. Prahy
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.