Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Jobs
Future City Game
Domů Burza
TechSoup

Kunstahalle Ostrava hledá ředitele/ku dobrovolníka

Občanské sdružení Kunsthalle Ostrava, o.s. vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky městské minigalerie Minikunsthalle Ostrava. Předpokládaný nástup je 1. června 2012. Pozice je nabízená jako dobrovolná. Uzávěrka pro zaslání přihlášek je 22. května 2012.
 
Minikunsthalle Ostrava
Nádražní 91, 702 00  Ostrava
http://mini.kunsthalleostrava.cz

Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2012
 

Předpoklady:

    ukončené středoškolské vzdělání
    praxe minimálně 3 roky v oboru současného vizuálního umění
    orientace v současném výtvarném umění
    aktivní znalost alespoň Českého jazyka
    občanská bezúhonnost

Výhodou:
 
    znalost principů, na nichž je založeno vedení galerie
    znalost obecně závazných právních předpisů
    kurátorská a publikační činnost v oboru
    manažerské a organizační schopnosti, zkušenost s řízením kolektivu
    schopnost komunikace s veřejnou správou, médii a veřejností
    znalost oborových potřeb regionu
    zkušenosti s podáváním žádostí a získáváním grantů

Náležitosti písemné přihlášky:
 
    jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce musí připojit k přihlášce:
 

    strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech
    motivační dopis
    koncepci řízení a směrování modelu městské minigalerie Minikunsthalle Ostrava v nejbližších dvou letech (včetně modelového plánu výstav) a střednědobém horizontu v  maximálním rozsahu 2 stran A4.

Platové zařazení:

    symbolická odměna za vedení Minikunsthalle je 1,-Kč měsíčně (odměňování se neřídí zákonem č. 262/2006 Sb. zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.)

Lhůta pro doručení přihlášky:
 
    22. Května 2012, přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny

Místo a způsob podání přihlášky:
 
  •     Poštou nebo osobně: Antikvariát FIDUCIA, Nádražní 30, 702 00 Ostrava

V obou případech musí být přihláška a všechny přílohy zalepeny v obálce výrazně označené nápisem: „Nerozlepovat – konkurz Minikunsthalle!“
 

Kontaktní osoba, která Vám v případě zájmu poskytne další informace o vyhlašované pozici:
Jiří Martuška, člen výkonného výboru občanského sdružení Kunsthalle Ostrava, o.s.,
tel.: 777 300 363, os@kunsthalleostrava.cz
 
Konkurzní komise může ústně nebo písemně pozvat vybrané přihlášené zájemce k osobnímu pohovoru, jehož termín bude upřesněn.
 
Upozornění:
 
  •      Uchazeč nese veškeré náklady, které mu účastí v konkurzu vznikly
  •      Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tento konkurz kdykoliv v jeho průběhu, popř. odmítnout všechny uchazeče
  •      Poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovány výhradně pro účely tohoto konkurzu v souladu s platnými právními předpisy a zpřístupněny pouze  oprávněným členům


(20.04.2012) ZDROJ: Kunsthalle Ostrava
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.