Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Future City Game
Koncepce umění
Domů Burza
TechSoup

Městský úřad Šumperk hledá vedoucí/ho oddělení kultury a tiskového/vou mluvčí/ho

Městský úřad Šumperk vyhlašuje výběrové řízení dle zákona č. 312/2002 Sb.,  o úřednících územních samosprávných celků, na obsazení místa vedoucí/ho oddělení kultury a vnějších vztahů a tiskové/ho mluvčí/ho odboru školství, kultury a vnějších vztahů  Městského  úřadu Šumperk. Uzávěrka pro podávání nabídek je 31. sprna 2010.
Předpoklady pro podání přihlášky:

    * státní občanství České republiky (u cizích státních příslušníků  trvalý pobyt v ČR), věk min.18 let,  způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka
    * ukončené vysokoškolské vzdělání

Požadavky pro podání přihlášky:

    * znalost zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
    * znalost zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
    * řídící a organizační schopnosti

    * komunikační dovednosti, samostatnost, flexibilita
    * aktivní znalost německého jazyka

    * perfektní znalost českého jazyka slovem i písmem
    * kultura mluveného i psaného projevu, stylistická úroveň
    * kultivované vystupování a schopnost aktivní komunikace s lidmi a médii

    * občanská a morální bezúhonnost

    * dobrá znalost práce na PC
    * dobrý zdravotní stav

    * řidičské oprávnění skupiny „B“

Náležitosti přihlášky: http://www.musumperk.cz
    * jméno, příjmení, titul

    * datum a místo narození

    * státní příslušnost

    * místo trvalého pobytu

    * číslo občanského průkazu

    * telefonní spojení

    * datum a podpis

    * číslo dokladu a povolení k pobytu (jde-li o cizího státního příslušníka)

K přihlášce doložte:

    * životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech

    * výpis z rejstříku trestů – originál (ne starší než 3 měsíce)

    * ověřené kopie o  nejvyšším dosaženém vzdělání
    * souhlas s lustrací  a čestné prohlášení ve smyslu § 4, odst. 3 zák. č. 451/1991 Sb., (u osob narozených před 1.12.1971)
    * písemné zpracování strategie města v oblasti komunikace s občany  a prezentace města (v rozsahu 2 stran A4)

Hlavní zaměření činnosti:

· tvorba image a prezentace města na veřejnosti

· spolupráce s médii

· řízení zaměstnanců oddělení kultury a vnějších vztahů

· realizace vnějších vztahů doma i v zahraničí, organizační zajišťování společenských významných setkání a jednání (ceremoniář)

Místo výkonu práce:  Městský úřad Šumperk

Jedná se o pracovní poměr na dobu určitou (zástup za MD a RD), 10. platová třída dle nař. vlády č. 130/2009 Sb., kterým se mění nař. vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nař. vlády č. 74/2009 Sb., v platném znění, a nař. vlády č. 137/2009 Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. Nástup od 1.1.2011  nebo  dle dohody. Písemné přihlášky zasílejte na MěÚ Šumperk, nám. Míru č. 1, Šumperk, k rukám tajemníka PaedDr. Petra Holuba nejpozději do 31.8.2010. Informace k pozici podá  PaedDr. Hana Kolaříková, vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů, Jesenická 31, Šumperk, tel. 583 388 231.

Městský úřad Šumperk si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že MěÚ Šumperk bude pro potřeby  výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji.
(16.08.2010) ZDROJ: Městský úřad Šumperk
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.