Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Konference EU
Symposium Ostrava
Future City Game
Future City Jobs
Creative Cities
Domů Burza
TechSoup

Plzeňský kraj vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ředitelky Západočeské galerie v Plzni

Odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň vyhlašuje v souladu s usnesením Rady Plzeňského kraje č. 2921/07 ze dne 26. 6. 2007 výběrové řízení na obsazení funkce ředitele – ředitelky  příspěvkové organizace Plzeňského kraje Západočeské galerie v Plzni. Lhůta pro podání nabídek je 14. září, 2007.

Požadavky na uchazeče:

• vysokoškolské vzdělání
• znalost problematiky řízení příspěvkové organizace a souvisejících právních předpisů
• znalost problematiky v oblasti muzejnictví  a výtvarného umění
• znalost právních předpisů vztahujících se k oblasti kultury
• komunikační schopnosti, schopnost vedení pracovního kolektivu
• minimálně 1 světový jazyk plynně
• orientace v oblastech dotační politiky státu a Evropské unie; orientace v oblastech dotační politiky dalších subjektů výhodou
• aktivity v profesních orgánech a odborných komisích, publikační a obdobná činnost výhodou
• občanská a morální bezúhonnost
• plná způsobilost k právním úkonům


Obsah přihlášky do výběrového řízení:

• motivační dopis s uvedením jména, příjmení a titulu, adresy, č. telefonu, e-mailu
• strukturovaný životopis, včetně přehledu o dosavadních zaměstnáních a praxi, o členství v profesních orgánech a odborných komisích, o publikační činnosti a o jiných aktivitách v oboru
• písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám po celou dobu trvání výběrového řízení


Požadované doklady k přihlášce do výběrového řízení:

• úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně úředně ověřené kopie vysvědčení ze státních závěrečných zkoušek, případně kopie dalších dokladů, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče
• návrh koncepce činnosti a rozvoje Západočeské galerie v Plzni na dobu 5 let v rozsahu maximálně 10 stran strojopisem. Součástí návrhu koncepce musí být souhlas s jeho zveřejněním. Návrh koncepce musí reflektovat záměry zřizovatele příspěvkové organizace, které jsou obsažené zejména v usnesení Rady Plzeňského kraje č. 2927/07 ze dne 26. 6. 2007.
• stejnopis nebo úředně ověřená kopie lustračního osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (případně čestné prohlášení o podání žádosti o něj)
• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců – uchazeč předloží ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii (případně čestné prohlášení o podání žádosti o něj)
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele organizace


Písemné přihlášky k výběrovému řízení v zalepené obálce zřetelně označené „VŘ – ZČG“ lze poslat poštou nebo podat osobně BcA. Vladimíru Líbalovi, vedoucímu oddělení kultury Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 301 16 Plzeň. Lhůta pro poštovní podání přihlášek končí dne 14. září 2007, lhůta pro osobní podání přihlášek dne 14. září 2007 do 12:00 hod.

Předpokládaný nástup do funkce:     od 1. prosince 2007

Kontaktní osoby pro získání bližších informací:
BcA. Vladimír Líbal, vedoucí oddělení kultury OKPP KÚPK – IV. patro, č. dveří 460, tel.: 377 195 470, e-mail: vladimir.libal@plzensky-kraj.cz
Ing. Josef Kuželka, referent oddělení kultury OKPP KÚPK – IV. patro, č. dveří 469, tel: 377 195 245, e-mail: josef.kuzelka@plzensky-kraj.cz

ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.