Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Creative Cities
Symposium Ostrava
Future City Game
Konference EU
Future City Jobs
Domů Burza
TechSoup

Výběrové řízení na funkci generálního ředitele/ředitelky Národní galerie v Praze

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice generálního ředitele/ředitelky Národní galerie v Praze. Mezi požadované předpoklady patří například ukončené vysokoškolské vzdělání, orientace v oboru dějin umění, aktivní znalost českého a anglického jazyka, manažerské schopnosti, schopnost komunikace s odbornou veřejností a médii. Součástí přihlášky do výběrového řízení je i koncept poslání, cílů a řízení Národní galerie v Praze. Uzávěrka výběrového řízení je 31. března 2010.
Požadované předpoklady :

    * ukončené vysokoškolské vzdělání

    * orientace v oboru dějiny umění (pedagogická a publikační činnost v tomto oboru nebo oborech příbuzných je výhodou)

    * základní znalost právního řádu České republiky

    * aktivní znalost českého a anglického jazyka (znalost dalších světových jazyků je výhodou)

    * nejméně pětiletá praxe v řídící funkci (praxe z řízení v oblasti kultury je výhodou)

    * znalost základních principů, na nichž je založena státní příspěvková organizace

    * manažerské a organizační schopnosti

    * schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii

    * občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat :

    * označení výběrového řízení,

    * jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno dále připojit :

    * strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech

    * představu o poslání, cílech a řízení Národní galerie v Praze v rozsahu maximálně     15 normostran s uvedením základních východisek pro zpracování koncepčních materiálů týkajících se:

           -   odborné správy a ochrany sbírky

           -   prezentace sbírky (stálé expozice, výstavy, programy)

           -   akviziční politiky

           -   organizační struktury

           -   personální politiky

           -   vzdělávací činnosti

           -   vědecko výzkumné činnosti

           -   financování a provozu

           -   transformace na jiný typ organizace pokud je pokládána za prospěšnou

    * motivační dopis

    * souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.

    * ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

    * originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad)

    * negativní lustrační osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1.12.1971)

    * čestné prohlášení o činnosti v období 25.2.1948 – 17.11.1989

Přihlášku, strukturovaný profesní životopis, představu o poslání, cílech a řízení Národní galerie v Praze a motivační dopis požadujeme předložit v českém a anglickém jazyce.

Nabízíme

Platové podmínky podle právních předpisů platných pro státní příspěvkové organizace (platový tarif, příplatek za vedení, osobní příplatek, možnost mimořádných odměn).

Základní podklady pro zájemce o výběrové řízení (zákon č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze, Statut Národní galerie v Praze) a výroční zprávy Národní galerie v Praze (www.ngprague.cz) si lze vyžádat v odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK, kontakt Mgr. Hana Prixová Dvorská, tel. 257 085 461, e-mail: hana.prixova@mkcr.cz)

Upozorňujeme

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel schválených ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Uchazeči zašlou své přihlášky s přílohami doporučeně do dvaceti dnů po zveřejnění tohoto vyhlášení tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději  dne 31. března 2010 do 12.00 hodin na adresu : Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstvo kultury České republiky, Maltézské nám. 1,  118 11 PRAHA 1 v obálce označené NG-KONKURZ-NEOTEVÍRAT.
(26.02.2010) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.