Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Konference EU
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Creative Cities
Domů Calls Calls konference a články
TechSoup

Calls konference a články

New Art Net: konference pro mladé performing arts managery

Bělehrad, Jugoslávie
New Art Net je inovativní platformou pro témata uměleckého managementu, utváření kontaktů a profesionální výměnu v oblasti performing arts. Konference, která se bude konat v Bělehradě ve dnech 27. - 30. září 2006 je zaměřena na nové trendy v oblasti performing arts, na obohacení znalostí účastníků, posílení mezinárodní spolupráce, usnadnění výměny zkušeností, pěstování managerských dovedností a odborností. New Art Net je otevřen mladým profesionálům do 40 let, konference pak i omezenému počtu studentů a navíc nabízí možnost požádat o podporu nákladů spojených s účastí. Registrace nutná do 3. července 2006

Proměny dějin umění - 2. sjezd historiků umění

Uměleckohistorická společnost v českých zemích (UHS) společně s Ústavem pro dějiny umění FFUK a Uměleckoprůmyslovým museum v Praze připravuje 2. sjezd historiků umění. UHS přijímá do 25. června 2006 přihlášky referátů, jejichž témata odpovídají zaměření sjezdu, které je blíže specifikováno v rámci širších tematických okruhů: dějiny umění mimo kánon; tradice a současnost sochařství; umění, památka a trh; ve stínu ideologií - dějiny umění a výtvarná kritika v českých zemích 1918 - 1970; akademické dějiny a(versus) výtvarná kritika. Zároveň jsou do 20. srpna 2006 přijímány i přihlášky k účasti a konferenční poplatky, které jsou hlavním zdrojem pro krytí nákladů spojených s touto akcí.

Umění a strategie: případové studie z východní Evropy

Kaunas, Litva
Institut umění při Vytautas Magnus Universitě v Kaunasu připravuje konferenci, která by měla zkoumat politické umění, umění jako nástroj síly a rukojmí autorit. Východní Evropa se ve 20. století stala laboratoří sociálního inženýrství a politických experimentů, přičemž byly rovněž testovány hranice uměleckých praktik. Lze zde najít nejradikálnější příklady flirtování umění a politiky, úžasů a pádů avantgardních utopií, ostrých konfliktů mezi etikou a estetikou, což je kontext současných studií dějin umění východní Evropy. Abstrakta pro konferenci je možno zaslat do 20. dubna 2006.

Mezinárodní muzeologická konference na téma Muzeum a změna II. / The Museum and Change II.

Mezinárodní muzeologická konference Muzeum a změna II. se uskuteční ve dnech 8. - 10. listopadu 2005 v Pantheonu Národního muzea v Praze. Hlavním tématem konference je Management změny. Další tematické bloky jsou věnovány vztahu muzeí a jejich „přátel“ – tedy dobrovolných spolupracovníků, novému průlomovému tématu mobility sbírek – a rovněž novému fenoménu virtuálního prostoru, který muzeím poskytuje mnohé příležitosti a přináší i mnohá úskalí.

Media Art Preservation Conference

Amsterdam, Holandsko
Uchovávání nebo dokumentace? Konzervace nebo distribuce mediálních uměleckých prací, které představují bohatou historii umělecké praxe na křehkém médiu, jsou témata konference pořádané Holandským institutem mediálního umění dne 14. února 2005. 

Museum moderního umění - Kdy bylo moderní umění? současná otázka

New York, USA
Absolventské symposium o moderním a současném umění, které pořádá MOMA v New Yorku vyzývá absolventy dějin umění a příbuzných oborů k zaslání příspěvků pro konferenci, která se bude zabývat minulou a současnou interpretací počátků moderního umění v psané historii, muzejní činnosti a uměleckých dílech. Klíčovou řeč sympozia přednese dne 8. dubna 2005 Hans Beltling, ředitel International Research Center for Sciences of Culture (IFK) ve Vídni, kterého čeští čtenáři znají jako autora publikace Konec umění. Termín pro zaslání podkladů je 14. ledna 2005.

Dekáda webdesignu

Amsterdam, Holandsko
Konference, která se bude konat 21.-22. ledna 2005 se hodlá zabývat historií webového designu (co dělají techničtí a kulturní historikové ve světě muzeí) distribucí (web způsobil explozi neprofesionálního designu) a digitálními pracemi. Své příspěvky (do 10 minut) můžete zaslat organizátorům konference.

Konference českých a slovenských feministických studií

Katedra genderových studií Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Genderová studia Fakulty sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a Centrum rodových štúdií Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, pod záštitou Sociologického ústavu AV ČR, společně zvou na třídenní Konferenci českých a slovenských feministických studií, jež se uskuteční na začátku září 2005 na půdě FHS UK v Praze Jinonicích. Jednou z tematických sekcí je " Významotvornost genderu v kultuře". Uzávěrka předregistrace a odevzdání abstraktů přihlášených příspěvků: 1. března 2005.

<předchozí 1 2 3 4
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.