Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Symposium Ostrava
Creative Cities
Konference EU
Future City Game
Domů Calls Calls workshopy, semináře
TechSoup

Vzdělávací programy francouzského ministerstva kultury "Courants 2009"

V rámci vzdělávacích programů nabízí francouzské Ministerstvo kultury a komunikace každoročně velkému počtu zahraničních odborníků z oblasti kultury možnost odborných stáží. Vzdělávací programy francouzského ministerstva kultury "Courants 2009" pro zahraniční kulturní pracovníky a profesionály jsou realizované organizací Maison des Cultures du Monde. V roce 2009 je možné se přihlásit například do programů Evropský seminář pracovníků muzeí; Audiovizuální průmysl v souvislosti s technologickým vývojem uvnitř  Středozemní unie; Kulturní politika a její administrativa; Financování a ekonomika kultury; Archivistická teore a praxe aj. Většina programů je dostupná pouze pro frankofonní účastníky. Uzávěrky k jednotlivým vzdělávacím programům se různí. 

Evropský seminář pracovníků muzeí
8.  - 13. června 2009

Doba trvání: 1 týden
Maximální počet účastníků: cca 20
Operátoři: Ředitelství francouzských muzeí, Národní institut památkové péče, Národní institut dějin umění a Ecole du Louvre.

Cílová skupina
Pro frankofonní i anglofonní účastníky. Základní znalost mluvené francouzštiny anglofonních kandidátů je žádoucí.
Určeno kurátorům a správcům státních muzeijních sbírek dvaceti sedmi zemí Evropské unie.
Cíle
•    diskuse, výměna zkušeností a znalostí, představení projektů  
•    navázání a rozvíjení kontaktů mezi francouzskými a zahraničními pracovníky muzeí
•    setkání s odborníky, kteří se vysloví k vybranému tématu
Obsah
Tématem v roce 2009 budou domy - muzea. Tyto „domy“ tvoří zvláštní muzijní kategorii, ať jde o bývalé příbytky spisovatelů, vědců, hudebníků či politiků. Ale čím přesně se liší? Kdo je navštěvuje a proč? Jak uchovávat a představovat někdy nedotčená, ale častějí zařízená či zrekonstuovaná obydlí? Je třeba pro tato místa zkoncipovat zvláštní pravidla řízení a propagace?
Účastníci budou mít možnost nejen diskutovat a komunikovat o těchto otázkách, ale i navštívit některé takové domy-muzea.
Finanční podmínky
•    jsou hrazeny: pedagogické výdaje, ubytování, perdiem 30 Euro/den, vnitřní přeprava ve Francii, pojištění
•    není hrazena: mezinárodní přeprava (ta může být uhrazena domovskou organizací,  francouzským velvyslanectvím či kandidátem)

 
Audiovizuální průmysl v souvislosti s technologickým vývojem uvnitř  Středozemní unie
15.  - 19. června 2009

Doba trvání: 1 týden
Počet účastníků:
Operátoři: Maison des Cultures du Monde

Cílová skupina
Pro frankofonní a anglofonní účastníky. Simultánní překlad z francouzštiny do angličtiny. Seminář je určen profesionálům audiovize zastávajícím vedoucí místa ve veřejných či soukromých strukturách Středozemní unie: 43 zemí z Evropy a zemí středomořské zóny, kteří si přejí rozvíjet a posilovat spolupráci s francouzskými a evropskými institutcemi.
Kontext
Změny, kterými prochází audiovizuální průmysl, včetně nových aktérů, nutí profesionály i stát, přizpůsobovat své vybavení a vytvářet nové právní a finanční prosředí. Rychlý rozvoj nových technologií vede národní i evropské instance k uznání kulturní dimenze politiky (konkurence, nové technologie, vnější vztahy....), aby bylo možno lépe prosazovat kulturní rozmanitost a chránit autorská práva.
Cíle
•    osvětlit politický, ekonomický a právní aspekt audiovizuálního sektoru ve světle nejnovějšího praktického a technologického vývoje
•    s  partnery z Unie pro Středozemí si vyměnit názory na kulturní rozmanitost
•    posílit spolupráci mezi kádry oboru uvnitř členských státu Středozemní unie
Obsah
prezentace francouzské audiovizuální politiky pracovníky ministerstev kultury a zahraničí
•    nástin problematiky financování a právního rámce tvorby v audiovizuálním sektoru
•    názorné příklady z praxe a setkání s odborníky i s externími profesionály
 
Uzávěrka jarních stáží je 16. března 2009. 
 
PODZIM 2009
Podzimní program „Courants du monde“ probíhá ve dvou etapách. První etapa, společná pro stovku účastníků, profesionálů z z celého světa,  je věnována francouzské kulturní administrativě, kulturní politice francouzských minsterstev kultury a zahraničí a přidružených kulturních organizací. Druhá část se programu má formu stáže, zaměřené vždy na problematiku konkrétního oboru, anebo formu individualizovaného programu „séjour culture“.

Kulturní politika a její administrativa
16. listopadu - 4. prosince 2009

Doba trvání:  cca 10 dnů
Počet účastníků: cca 15
Operátor: Národní observatoř kulturní politiky v Grenoblu

Cílová skupina
Pouze pro frankofonní účastníky. Určeno vedoucím kulturním pracovníkům a vedoucím uměleckých projektů či kulturních nebo uměleckých zařízení
Kontext
Fancouzská kulturní politika staví dnes do popředí vedoucí roli měst, meziměstských seskupení, departementů a krajů. V městském či venkovském prosředí kulturní politika často hraje velkou roli v atraktivnosti území a jeho rozvoji. Nicméně světová finanční krize a velké výdaje, které zatěžují místní samosprávy komplikují budoucnost místních kulturních politik  i umělecké tvorby.
Decentralizace změnila vztahy mezi místními samosprávami a státem a letos by měla projít dalšími důležitými změnami díky reformě Prezidenta republiky. Města i další stupně místní samosprávy budou tedy nucena hrát novou roli, kterou už nebude zastávat stát.
Partnerství veřejného a soukromého sektoru se osvědčuje čím dál více a soukromé financování je čím dál častější díky vývoji zákona o mecenášství. Pod tlakem rozpočtových omezení vzniká nová ekonomika i management kultury. Pole působnosti místních samospráv se již neomezuje na místní nebo národní hranice. Místní samosprávy podporují výměnné kulturní projekty, v Evropě, ale i v ostatních oblastech světa.
Cíle
•    seznámit se s francouzskou kulturní politikou, ale také s uměleckým a kulturním vývojem společnosti
•    na příkladech z veřejné politiky, z institucí a různých způsobů řízení kultury nabídnout prostředky pro kritickou analýzu francouzského politického a  administrativního „modelu“
•    na základě kontrontace a srovnávání umožnit účastníkům zařadit tyto prostředky do jejich profesionální praxe
•    představit svou zkušenost s kulturní politikou své země a získat tak mezinárodní přehled
Obsah
•    místní, národní a mezinárodní francouzskákulturní politika : kulturní politika státu a jeho přidružených organizací, decentralizace, kulturní politika místních samospráv (regiony, departementy, obce) a jejich administrativa, správa veřejných financí na úrovni samospráv a státu, politika v městském a venkovském prostředí
•    umělecký a kulturní rozvoj společnosti, dynamika tvorby a novátorství, umělecká a kulturní praxe, kulturní publikum, umělecká a kulturní výchova, umělecké školství, amatérská praxe
•    místní rozvoj podporovaný kulturou a provázanost s ekonomikou a trvale udržitelným rozvojem, kulturní zaměstnání , statut tvůrčích povolání, autorská práva, financování kultury soukromým sektorem
•    správa veřejných financí na úrovni měst,  místních samospráv, státu, hodnocení veřejné kulturní politiky
•    mezinárodní kulturní spolupráce, přeshraniční a mezikrajové výměny, Evropa a kulturní spolupráce, kulturní rozmanitost, mezikulturní dialog
•    živé divadlo  (hudba, tanec, divadlo, pouliční umění, cirkus...), památková péče, výtvarné umění, veřejné čtení, muzea, vědecko-technická a průmyslová kultura, vývoj digitálního umění, audiovizuální umění a kino, kulturní průmysl
Pedagogické metody
Stáž probíhá pod vedením pedagogického ředitele. Součástí stáže jsou teoretické přednášky univerzitních kádrů, přednášky profesionálů, umělců a návštěvy administrativy a kulturních zařízení.
Každý účastník představí svou profesionální pozici v kontextu kulturní politiky své země. Účastníci stáže se mohou obrátit o pomoc s přípravou tohoto exposé na Observatoř kulturních politik.


 
Financování a ekonomika kultury
16. listopadu - 4. prosince 2009

Doba trvání: 3 týdny, z nichž 2 týdny stáže
Počet účastníků: cca 20
Operátor: Université Paris Dauphine

Cílové skupina
Pouze pro frankofonní účastníky.
Určeno administrativnímu personálu ministerstev, místních samospráv nebo kulturních institucí, a obecněji personálu  pověřému řízením či přípravou kulturního plánování.
Kontext
Ekonomický rozměr kulturních aktivit je samozřejmostí, ale je těžké ho přijmout. Jak sladit umělecké nároky a ekonomický tlak?  Jak propojit činnost veřejného sektoru s partnerstvím sektoru soukromého? Jaké podnikové techniky adaptovat pro kulturní instituce?
Cíle
•    na základě  situace ve francouzské kultuře představit ekonomickou dimenzi kulturních aktivit a její managementu
•    představit oblast kulturního průmyslu (audiovize, vydavatelství),neobchodních oblastech (živé divadlo, památková péče, výtvarné umění) stejně jako aspekty veřejné politiky a řízení firem
Obsah
•    francouzské kulturní situace, zvláště skloubení veřejné a soukromého sektoru
•    ekonomika a kultura: legitimnost zasahování veřejného sektoru do kultury
•    zájem o kulturu: marketing, tarifní politika a mecenáštví
•    realizace a financování projektů

 
Audiovizuální databáze v knihovnách
16. listopadu - 4. prosince 2009

Doba trvání: 3 týdny, z nichž 2 týdny stáž
Počet účastníků: cca 10
Operátor:  Francouzská Národní knihovna a  Veřejná informační knihovna

Cílová skupina
Pouze pro frankofonní účastníky. Určeno odpovědným pracovníkům národních knihoven, velkých veřejných knihoven či audiovizuálních center, pověřených správou nebo pořizováním,  šířením nebo uchováváním audiovizuálních databází.
Obsah
•    seznámit se s problematikou audiovizuálních databází v knihovnách (výběr, uchování, katalogizace, přístupnost, zhodnocení) na příkladech z francouzské Národní knihovny a Veřejné informační knihovny Centra Georges Pompidou
Cíle
Cílem stáže je předat informace o celém řetězci zacházení s audiovizuálními dokumenty v knihovnách prostřednictvím pěti hlavních úkonů ve všech jejich aspektech (praktických i teoretických, minulých, současných i budoucích):
•    sběr dokumentů (zákonná lhůta, placené přírůstky, přírůstky zdarma, atd....)
•    katagolizace dokumentů (bibliografický popis, indexizace, atd....)
•    uchování dokumentů (uskladnění, bezpečnost, digitalizace, atd....)
•    dosažitelnost dokumentů (přístup na místě a na dálku)
•    propagace dokumentů (oznámení, zhodnocení, poslech, projekce).


 
Archivistická teorie a praxe
16. listopadu - 4. prosince 2009

Doba trvání: 3 týdny, z nichž 2 týdny stáž
Počet účastníků: cca 20
Operátor: Ředitelství francouzských archívů

Cílová skupina
Pro frankofonní účastníky. Určeno zkušeným profesionálním archivářům, vedoucím pracovníkům ovládajícím archivistické postupy a techniky, zajištujícím vedení a organizaci kolektivu a orientaci archivistické politiky zařízení.
Kontext
Archiváři jsou konfrontováni s mnohostrannou a komplexní problematikou v administrativní, právní a technologické rovině. Aktuálními otázkami jsou : profesionální vzdělávání, profesionalizace a vývoj archivářského řemesla, ovládání právních a technických znalostí, které podmiňují produkci a uchování informace, zacházení s informací, její šíření, znalost administrativního a národního a mezinárodního prostředí, místo archiváře v informační společnosti.
Cíl
•    představí účastníkům současnou francouzskou i zahraniční archivářskou problematiku
•    umožnit výměnné debaty o zkušenostech a praxi jednotlivých stážistů
Obsah
•    koloběh dokumentu
•    vytváření současných archívů a records management
•    records management aplikován na archívy (papírový a elektronický)
•    konkrétní příklad veřejných i soukromých archívů
•    praktická, právní a technická problematika elektronické archivace
•    digitalizace
•    vývoj povolání
 
Pedagogické metody
Stáž bude probíhat ve formě přednášek, praktických ukázek, ateliérů a návštěv archivářských pracovišť. Všichni účastníci budou mít  příležitost hovořit o svých zkušenostech a debatovat s přednášejícími i s ostatními stážisty. Každý stážista pohovoří o své profesionální zkušenosti na téma podle svého výběru.
 

Stáže„Culture“
16. listopadu - 4. prosince 2009


Doba trvání: 3 týdny, z nichž 2 týdny individuálního programu
Počet účastníků: cca 40
Operátor: Maison des Cultures du Monde

Cílová skupina
Pro frankofonní publikum.Určeno zkušeným profesionálům zastávajícím vedoucí místa v kulturních institucích těchto oborů: výtvarné umění, muzea, kulturní činnost, divadlo, cirkus, hudba, tanec, knihovny, architektura, urbanismus a kulturní dědictví.
Obsah a cíle
Stáže „Culture“nabízí individualizované a tematické programy zaměřené na  na metody řízení a organizaci kultury ve Francii.
Součástí stáže jsou  individuálních setkání a návštěvy ve veřejných či soukromých kulturních zařízeních, v Paříži a v regionech. V závislosti na profilu a profesionálním projektu se účastníci setkají s institucionálními partnery, odpovědnými pracovníky i profesionály z kulturních zařízení a asociací, s partnery ze soukromé sféry, s umělci, představiteli festivalů, kulturních akcí a multidisciplinárních prostředí. Četná francouzská kulturní zařízení otevřou své brány, aby si vyměnila zkušenosti, a iniciovala projekty. Jedná se zvláště o knihovny, archívy, výtvarné umění, muzea, kulturní památky, architekturu, urbanismus, hudbu, tanec, divadlo a nové prostory.


Informace:
Francouzské velvyslanectví v Praze
paní Markéta Žaludová
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1
Tel. 221 401 005
E-mail: marketa.zaludova@diplomatie.gouv.fr


Podrobnější informace a přihlášky ke stažení na adrese Francouzského velvyslanectví v Praze: www.france.cz
anebo na adrese pořádající organizace „Maison des cultures du Monde“:  www.mcm.asso.fr
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.