Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Future City Game
Symposium Ostrava
Future City Jobs
Creative Cities
Koncepce umění
Konference EU
Domů Calls
TechSoup

Czech Tourism: zakázka změny v navigaci a grafice portálu Kudy z nudy

Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj vyzývá zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dále jen ZVZ, a tato veřejná zakázka tak v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 ZVZ není zadávána v zadávacím řízení dle ZVZ, jejímž předmětem bude úprava navigace a změna grafiky portálu Kudy z nudy www.kudyznudy.cz, a to na základě zpracovaných závěrů uskutečněného výzkumu a uživatelského testování, které proběhlo v srpnu 2011. Předpokládaná hodnota zakázky je 500 000 Kč bez DPH. Uzávěrka pro podávání nabídek je 27. ledna 2012.

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu
Název: Změny v navigaci a grafice portálu Kudy z nudy
Ev. číslo: VZ-2011/310/86
V Praze, 13. 12. 2011
Vážení,
rádi bychom Vás informovali o tom, že Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, zastoupená Ing. Rostislavem Vondruškou, generálním ředitelem České centrály cestovního ruchu – CzechTourism (dále jen „Zadavatel“) zvažuje zadání veřejné zakázky malého rozsahu pro změny v navigaci a grafice portálu Kudy z nudy (dále jen „zakázka“). Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena plnění veřejné zakázky je do 2 mil. Kč bez DPH, jedná se pouze o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), a tato veřejná zakázka tak v souladu s ustanovením § 18 odst. 3 ZVZ není zadávána v zadávacím řízení dle ZVZ.

1. Identifikační údaje o Zadavateli
Název: Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
Sídlo: Praha 2, Vinohradská 46, PSČ: 120 41
IČ: 492 77 600
Zastoupená: Ing. Rostislavem Vondruškou, generálním ředitelem ČCCR – CzechTourism
Kontaktní osoba: Renáta Šigutová, oddělení koordinace veřejných zakázek,
tel: 221 580 621, e-mail: sigutova@czechtourism.cz
2. Informace o předmětu zakázky
Předpokládaná hodnota zakázky: 500 000 Kč bez DPH.
Předmětem zakázky bude úprava navigace a změna grafiky portálu Kudy z nudy (www.kudyznudy.cz), a to na základě zpracovaných závěrů uskutečněného výzkumu a uživatelského testování, které proběhlo v srpnu 2011.
3. Specifikace předmětu zakázky, požadavky Zadavatele
Cílem změn na portálu má být především nejen zjednodušení úvodní stránky, ale i zpřehlednění struktury webu a usnadnění vyhledávání na webu tak, aby se portál stal více přátelským k uživatelům. Současný stav vyhledávání na webu je pro uživatele příliš složitý, nepřímočarý a zavádějící, jelikož existuje více možností k vyhledávání
informací na webu. V rámci přestavby webu Zadavatel požaduje zkvalitnění rozšířeného vyhledávání dle různých kategorií, v nichž jsou jednotlivé aktivity na webu tříděny. Zadavatel očekává, že vylepšení webu navodí stav, kdy uživatel zadáním konkrétního místa získá zcela přesné a požadované výsledky (informace). Součástí změn bude
také optimalizace webových stránek pro vyhledávače. V rámci plnění zakázky bude probíhat úzká spolupráce se Zadavatelem, přičemž budou detailně upřesněny podmínky změn ve vyhledávání. Současně Zadavatel požaduje, aby v rámci úpravy vyhledávacího systému bylo provedeno testování, které potvrdí správnost a funkčnost
vyhledávání. Součástí změn portálu bude také komplexní návrh a výroba nových grafických šablon úvodní stránky (+ ostatních podstránek). Grafický návrh může být oproti současnému stavu změněn, přičemž nemusí vycházet ze současné grafiky. Změna grafiky bude provedena v rámci celého webu Kudy z nudy, také v rámci jednotlivých dílčích
podstran a detailů. Součástí nabídky bude dodání náhledu grafiky homepage + dalších dílčích podstran. Všechny grafické návrhy budou podléhat schválení ze strany Zadavatele.
Nový grafický návrh musí být v souladu s technickými možnostmi, které umožňuje redakční systém Kentico, pod kterým portál pracuje. Systém Kentico je veřejně přístupným systémem. Veškeré technické detaily musí být v průběhu řešeny s poskytovatelem CMS, aby nedošlo k problémům u samotné implementace na systém. V rámci plnění zakázky bude probíhat velmi úzká spolupráce s poskytovatelem CMS a Zadavatelem. V rámci grafické přestavby webu Uchazeč navrhne nové názvosloví pro úvodní stranu, protože názvosloví „aktivita“, „akce“, „aktualita“, „premiéra“, „výlet“ mohou být pro uživatele nejasné, bezobsažné a zavádějící. Součástí hlavní navigační lišty je v současné době také podnavigační lišta, která byla v rámci uživatelského testování zcela přehlížena a tudíž požadujeme její vyzdvižení a větší zviditelnění pro uživatele. Časový harmonogram bude stanoven tak, aby nový výsledný portál byl plně funkční během měsíce května 2012.

Do 16. 4. 2012 bude kompletně připravena po stránce funkčnosti realizace schváleného návrhu, který bude poté během měsíce května implementován na systém ve spolupráci s poskytovatelem CMS. Implementace proběhne
do 18. 5. 2012. Výsledky a závěry výzkumu a uživatelského testování, které budou důležitým podkladem pro přestavbu webu, tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

3.1. Předání závěrečné zprávy
Nejpozději do 15 kalendářních dnů od předání díla předá uchazeč Závěrečnou zprávu, která zrekapituluje průběh plnění díla. Zpráva bude předána v 1 vyhotovení v tištěné podobě a na 1 CD/DVD.

4. Doba a místo plnění zakázky
Uchazeč započne s plněním zakázky bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy na plnění zakázky. Předpokládaný termín plnění zakázky: únor – květen 2012. Finální úpravy funkčnosti do stádia k realizaci schváleného grafického návrhu proběhnou nejpozději do 16. 4. 2012. Samotná implementace a testování funkčnosti stránek proběhne během měsíce května. Plně funkční webové stránky Kudy z nudy budou k dispozici nejpozději 18. 5. 2012.

Místem plnění zakázky, tj. místem realizace zakázky bude zejména internet (webové stránky www.kudyznudy.cz). Veškeré písemné výstupy a průběžné monitorovací zprávy bude vybraný uchazeč povinen předávat Zadavateli v sídle Zadavatele (Praha, Vinohradská 46, 120 41 Praha 2.), nebude-li mezi Zadavatelem a vybraným uchazečem v konkrétním případě sjednáno něco jiného.
5. Požadavek na prokázání kvalifikace
5.1 Základní kvalifikační předpoklady
Uchazeč předloží podepsané čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53 zákona. Toto čestné prohlášení je přílohou č. 2 této výzvy.
5.2 Profesní kvalifikační předpoklady
Zadavatel požaduje, aby uchazeč za účelem prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů k plnění zakázky ve smyslu ustanovení § 54 zákona předložil:
a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní
zapsán, v prosté kopii ne starší, v okamžiku podání nabídky, 3 měsíců, dále
b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci a to v prosté kopii.
5.3 Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona
K prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu Zadavatel požaduje, aby uchazeč doložil seznam alespoň 2 (dvou) služeb v oblasti tvorby struktury webu a grafických návrhů internetových stránek podobných předmětu této zakázky (nemusí přitom jít o oblast cestovního ruchu) za poslední 3 (tři) roky, jejichž finanční hodnota vyjádřena
v Kč činila alespoň 200.000 Kč (slovy: dvěstětisíckorunčeských) bez DPH. V rámci prokázání kvalifikačních předpokladů požadujeme doložení detailních profilů návrhářů grafiky, včetně referencí a počtu let praxe. Požadujeme využití grafiků s minimální 3letou praxí. Zároveň požadujeme doložení profilů pracovníků, kteří budou zpracovávat úpravy struktury webu, včetně referencí za poslední tři roky. Součástí referencí bude ukázka grafiky a odkaz na funkční stránky.

Popis zakázky bude obsahovat:
- identifikační údaje objednatele,
- období realizace zakázky,
- stručný popis a hodnocení zakázky,
- kontakty objednatele pro ověření reference,
- finanční hodnota zakázky.
Uchazeč prokáže tento kvalifikační předpoklad předložením čestného prohlášení, jehož předloha tvoří přílohu č. 3 této výzvy.
Dále uchazeč předloží na samostatném listu papíru složení realizačního týmu, který bude na plnění předmětu této zakázky pracovat (jména, funkce, délka praxe, výčet prací za poslední 3 roky).

6. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky Zadavatele jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy na plnění zakázky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy. Uchazeč je povinen ve své nabídce předložit vzor smlouvy, který bude zcela odpovídat Zadavatelem stanovenému závaznému vzoru smlouvy. Uchazeč je oprávněn doplnit do vzoru smlouvy pouze údaje, které jsou ve vzoru smlouvy označeny symbolem „[•]“ jako nedoplněné.
7. Požadavek na zpracování nabídkové ceny, platební podmínky
Nabídková cena v žádném případě nepřesáhne částku 500 000 Kč bez DPH.
Nabídková cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná za splnění zakázky v celém jejím rozsahu, přičemž bude stanovena v následujícím členění:
a) nabídková cena v Kč bez DPH,
b) DPH,
c) nabídková cena v Kč včetně DPH.
Uchazeč v nabídce předloží prohlášení, ve kterém uvede celkovou nabídkovou cenu za splnění zakázky ve shora uvedeném členění. Toto prohlášení o nabídkové ceně bude datováno a podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče. Při stanovení nabídkové ceny musí vzít uchazeč v úvahu veškeré náklady, jejichž vynaložení bude nezbytné ke splnění předmětu. DPH se pro účely této zakázky rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Údaj o nabídkové ceně zapracuje uchazeč též do vzoru smlouvy na plnění této zakázky.
Platební podmínky Zadavatele jsou stanoveny v závazném vzoru smlouvy na plnění zakázky, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy.

8. Způsob hodnocení nabídek
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Nabídky tedy budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, a to dle následujících dílčích kritérií:
DÍLČÍ KRITÉRIUM VÁHA
Nabídková cena 60 %
Kvalita nového systému vyhledávání 20 %
Kvalita a originalita grafického návrhu šablon 20 %
Za účelem hodnocení nabídek v kritériu „Nabídková cena“
Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu způsobem uvedeným v bodě 6 této výzvy. Hodnocena bude celková
nabídková cena za splnění celého předmětu zakázky bez DPH. Nejvhodnější nabídka bude vzhledem k tomuto
kritériu nabídka s nejnižší cenou.
Bodová hodnota nabídky v dílčím kritériu Nabídková cena bude tedy propočtena dle následujícího vzorce:
Hodnota nejvhodnější nabídky
100 * ________________________________* váha kritéria (0,6)
Hodnota hodnocené nabídky
Za účelem hodnocení nabídek v kritériu „Kvalita nového systému vyhledávání“
V rámci kritéria bude Zadavatel hodnotit kvalitu nového vyhledávacího systému, který bude obsahovat návrh způsobu vyhledávání. Bude hodnocena především úroveň rozdílů mezi návrhem předloženým uchazečem a dosavadním systémem vyhledávání, a to zejména v oblasti technických specifikací. Kladně bude v rámci tohoto kritéria hodnocena nabídka, která detailně popíše nejjednodušší a nejpříznivější postup vyhledávání pro uživatele na webu.
Hodnocení nabídek v tomto dílčím kritériu proběhne tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Takto získané bodové ohodnocení se následně propočte váhou příslušného kritéria (*0,2), čímž se získá výsledná bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu.

Za účelem hodnocení nabídek v kritériu „Kvalita a originalita grafického návrhu šablon“ Výsledek hodnocení v daném kritériu bude vyjadřovat úroveň originality a kreativity v přístupu uchazeče ke grafickému zpracování nových šablon webu Kudy z nudy. Hodnocen bude souhrnný grafický návrh úvodní strany a 2 dílčích podstran – např. detail aktivity a detail akce. Jako vhodná se vzhledem k tomuto dílčímu kritériu bude jevit nabídka, která bude obsahovat nejatraktivnější grafický návrh v souladu s upraveným
systémem navigace.

Hodnocení nabídek v tomto dílčím kritériu proběhne tak, že hodnotící komise sestaví pořadí nabídek od nejvhodnější k nejméně vhodné. Nejvhodnější nabídce přiřadí 100 bodů a každé následující nabídce přiřadí takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto kritéria ve vztahu k nejvhodnější nabídce. Takto získané bodové ohodnocení se následně propočte váhou příslušného kritéria (*0,2), čímž se získá výsledná bodová hodnota přidělená jednotlivým nabídkám v tomto dílčím kritériu.

Celkové hodnocení nabídek
Na základě součtu výsledných bodových hodnot přidělených nabídkám v jednotlivých dílčích kritériích bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek, a to tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhne nejvyšší celkové hodnoty.
9. Požadavky na obsah nabídky
Uchazeč předloží:
1. Návrh na vylepšení a zjednodušení portálu Kudy z nudy podle článku 2 této výzvy, který bude obsahovat:
• Detailně rozepsaný návrh způsobu nového vyhledávání,
• grafický návrh úvodní dvoustrany a 2 dílčích podstran,
2. nabídkovou cenu zpracovanou způsobem uvedeným v článku 6 této výzvy,
3. doklady k prokázání splnění kvalifikace podle článku 4 této výzvy,
4. vzor smlouvy ve třech originálech podle článku 5 této výzvy.
Veškeré dokumenty, jako prohlášení o nabídkové ceně, vzor smlouvy a čestná prohlášení o splnění základních a technických kvalifikačních předpokladů budou datovány a podepsány osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče, případně bude doložena ověřená plná moc osoby zmocněné k jednání jménem uchazeče.
10. Lhůta pro podání nabídek
Uchazeč je povinen předložit Zadavateli svoji nabídku na plnění zakázky, zpracovanou v souladu s touto výzvou, nejpozději do 27. 1. 2012 do 10:00 hodin.
11. Podmínky pro předložení nabídky
Nabídku na plnění zakázky je uchazeč povinen doručit Zadavateli v listinné podobě nejpozději do konce lhůty pro podávání nabídek této výzvy, a to na adresu Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism, Vinohradská 46, 120 41 Praha 2, k rukám Renáty Šigutové. Nabídka bude doručena v zalepené obálce opatřené názvem, adresou, IČ uchazeče a sdělením:
NEOTVÍRAT PŘED TERMÍNEM
Veřejná zakázka malého rozsahu
Změny v navigaci a grafice portálu Kudy z nudy
Zadavatel stanoví, že jazykem řízení k zadání této zakázky je český jazyk. Nabídku, včetně všech dokladů
k prokázání kvalifikace, je uchazeč povinen předložit v českém jazyce.
11. Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) na zrušení řízení k zadání zakázky malého rozsahu až do uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodu,
b) dodatečně upřesnit nebo změnit zadávací podmínky,
c) před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit skutečnosti deklarované uchazečem v nabídce,
d) umožnit uchazeči do konce lhůty pro podávání nabídek stáhnutí podané nabídky,
e) nehradit náklady na účast v zadávacím řízení, nevracet uchazečům nabídky,
f) požadovat při jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy provedení úprav ve smlouvě oproti návrhu smlouvy, který vybraný uchazeč předložil ve své nabídce, přičemž takto provedené úpravy nesmějí svým obsahem být v jakémkoliv rozporu s podmínkami stanovenými v této výzvě.
12. Seznam Příloh:
1. Vzor smlouvy na plnění zakázky
2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
3. Čestné prohlášení o splnění technických kvalifikačních předpokladů
4. Závěry výzkumu a uživatelského testování
…………………………………………………………….
Ing. Rostislav Vondruška
generální ředitel
ČCCR – CzechTourism
 
Další informace o zakázce spolu s přílohami najdete na stránce http://www.czechtourism.cz/verejne-zakazky/

 

(13.01.2012) ZDROJ: Czech Tourism
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.