Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Creative Cities
Future City Jobs
Konference EU
Future City Game
Domů Calls
TechSoup

MKČR: veřejná zakázka z oblasti výstavnictví knižních veletrhů

Samostatné oddělení literatury a knihoven MKČRK vyzývá k podání nabídky v rámci veřejné zakázky, jejímž předmětem je návrh výtvarného i technického řešení národních stánků, zajištění jejich fundusu a mobiliáře, jejich dopravy a stavby (včetně demontáže a odvozu po skončení veletrhu) a technického zabezpečení, zajištění produkce a organizace národní expozice na mezinárodních knižních veletrzích,  Leipziger Buchmesse, Lipsko; Bologna Children’s Book Fair, Boloňa; The London Book Fair, Londýn. Tato Veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je do 1.200.000 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídky končí 16. prosince 2011.
Ministerstvo kultury ČR
Mgr. Blanka Skučková
vedoucí Samostatného oddělení literatury a knihoven

V Praze dne 28. listopadu 2011
PID: MKCRX003JCI6
Č. j.: MK-S 16198/2011 SOLK

Česká republika – organizační složka státu Ministerstvo kultury
Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
IČ: 00023 671
zastoupené Mgr. Blankou Skučkovou, vedoucí Samostatného oddělení literatury a knihoven

Výzva k podání nabídky Ministerstvo kultury vyzývá k podání nabídky na komplexní realizaci národních expozic na vybraných mezinárodních knižních veletrzích v 1. polovině roku 2012. Veřejná zakázka není zadávána podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Název veřejné zakázky
Komplexní realizace národních expozic na vybraných knižních veletrzích v 1. polovině roku 2012
Informace o předmětu veřejné zakázky
Cíl: Propagace české literatury, knižní kultury, literárního života v ČR, autorů a jejich děl v zahraničí. Posílení vazeb mezi představiteli současné české literatury a zahraničními bohemisty, překladateli, vydavateli a propagátory české literatury. Prezentace přihlášených českých vydavatelů.
Předmět veřejné zakázky: návrh výtvarného i technického řešení národních stánků, zajištění jejich fundusu a mobiliáře, jejich dopravy a stavby (včetně demontáže a odvozu po skončení veletrhu) a technického zabezpečení, zajištění produkce a organizace národní expozice na následujících mezinárodních knižních veletrzích:
Leipziger Buchmesse, Lipsko, 15.–18. březen 2012 – 48 m2
Bologna Children’s Book Fair, Boloňa, 19.–22. březen 2012 – 48 m2
The London Book Fair, Londýn, 16.–18. duben 2012 – 35 m2
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: do 1.200.000 Kč bez DPH

Podmínky plnění veřejné zakázky
Národní stánky ČR budou tvořit převážně oficiální prezentaci české literatury a knižní kultury s doprovodnými programy jako jejich součástí. Další část mohou tvořit expozice českých nakladatelů či event. sponzorů apod.
V rámci oficiálních národních expozic budou prezentována zejména díla současných českých autorů, laureátů literárních cen, především státních. Dále budou prezentovány vítězné knihy soutěže o nejkrásnější české knihy roku, kolekce překladů české literatury realizovaných s dotační podporou MK ČR, literární časopisy, novinky české literatury a produkce subjektů působících na českém knižním trhu. V rámci doprovodného programu může být po domluvě s MK ČR představen český spisovatel (spisovatelé) na autorských vystoupeních či workshopech (možno i v rámci kolektivních programů s dalšími účastníky veletrhů).
Národní stánek České republiky bude mít:
1) oficiální výstavní část; odhadem 1/3 plochy (podle potřeby prosklené a vnitřně osvětlené vitriny pro výstavky); odvozeno od počtu přihlášených spoluvystavovatelů a jejich nároků na plochu;
2) vystavovatelskou část (panely se čtyřmi až pěti poličkami na knihy) včetně jednacích míst (stolky a židle); podle požadavku účastníků veletrhu;
3) recepční část (recepční a informační pult s možností uložení a vystavení informačních a propagačních brožur, příruček, letáků, plakátů apod.);
4) zázemí (skladové prostory, šatna a jednoduchá kuchyňka s ledničkou a kávovarem, základní nádobí apod.).
Součástí stánku bude dále info-centrum s kvalifikovaným personálem obeznámeným se situací na českém knižním trhu, s novinkami české literatury a schopným podávat informace zahraničním návštěvníkům stánku.
Doprovodný program národní expozice České republiky zahrnuje také veškeré akce konané v průběhu veletrhu i jakékoli akce organizované v souvislosti s uvedenými veletrhy v průběhu roku 2012 a směřující k propagaci české knižní kultury v místech konání uvedených veletrhů, a to podle potřeby či požadavku zadavatele.
Přímo na veletrhu se jedná například o:
1) literární výstavky (tematicky zaměřené především na současnou literaturu) realizované přímo na národním stánku nebo i mimo něj;
2) doprovodný program realizovaný v průběhu veletrhu (autorské pořady, čtení, literární besedy, kulaté stoly, prezentace významných vydavatelských počinů, atd.);
3) propagace české literatury a knižní kultury aj.

Požadavky na zpracování nabídky
Nabídka musí obsahovat:
1) harmonogram přípravných a realizačních prací;
2) rozpočet strukturovaný podle předmětu nabídky členěný na ucelené nákladové položky;
3) uvedení dalších zdrojů financování (sponzoři, uchazeč sám apod.) včetně konkrétních částek;
4) návrh dispozičního a konstrukčního řešení stánků, barevného provedení, grafiky a označení stánku (bannery), návrh osvětlení, fundusu a mobiliáře;
5) pohledové návrhy stánků;
6) způsob řešení dopravy a vlastní realizace;
7) technické zabezpečení a kontakt s pořadatelem;
8) popis zajištění audiovizuální techniky (např. ozvučení, video, plazmová obrazovka, přípojka na internet apod.);
9) návrh zajištění propagace expozice a národní účasti na veletrhu (např. doprovodný katalog k expozici, pozvánky na akce apod.);
10) popis zajištění produkčních prací včetně komunikace s organizátory veletrhů (poskytnutí všech informací o nich zadavateli, objednávky katalogů, vstupenek, jízdenek, parkovacích karet atd.), jednání se správou veletrhu ohledně vstupu do veletržních katalogů, organizační zajištění doprovodného programu atd., dále komunikace s českou stranou (MK ČR, realizátorem stavby stánků, vystavovateli, komunikace s případnými spolupořadateli a sponzory);
11) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán;
12) doklad o oprávnění k podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění uchazeče;
13) alespoň tři reference služeb (akcí) se shodným nebo obdobným zaměřením realizovaných uchazečem v posledních třech letech před datem stanoveným pro podání nabídky; tyto reference nechť mají podobu buď a) osvědčení vydaného veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, nebo b) osvědčení vydaného jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, anebo c) čestného prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle písmene b) od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Požadavky na zpracování nabídkové ceny
Celková nabídková cena bez DPH bude zpracována podle místa plnění veřejné zakázky (Česká republika / zahraničí) a bude rozepsána podle doby plnění na jednotlivé měsíce. Cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.
Do nabídkové ceny nebudou zahrnuty náklady na pronájem plochy a na elektrickou energii; tyto náklady uhradí pořadateli veletrhu přímo MK ČR.
Na úhradě nákladů spojených s plněním předmětu veřejné zakázky se mohou podílet kromě MK ČR i další subjekty: účastníci expozice (např. vydavatelé), uchazeč sám, sponzoři. MK ČR bude informováno o všech jednáních s případnými sponzory.

Lhůta pro podání nabídky končí dne: 16. 12. 2011. Rozhoduje razítko pošty.

Způsob podání nabídky
Nabídka se podává písemně, v českém jazyce, v jednom vyhotovení, výhradně poštou doporučeně na adresu: Mgr. Radim Kopáč, Ministerstvo kultury, Samostatné oddělení literatury a knihoven, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha. Řádně zalepenou obálku uchazeč viditelně označí heslem „Veřejná zakázka – neotvírat“.

Varianty nabídky jsou přípustné. Ministerstvo kultury upozorňuje, že plocha oficiální výstavní části národního stánku ČR na uvedených veletrzích může být variabilní (poloostrov, ostrov, rohová pozice apod.). Plánky loňské pozice stánku zašleme na vyžádání.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, právo měnit, nebo zrušit veřejnou zakázku a právo neuzavřít smlouvu se žádným z uchazečů.
Nabídky, které nesplní podmínky této výzvy, budou z hodnocení vyřazeny.
Zakázka bude zadána uzavřením smlouvy po vyhodnocení nabídky.
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s výběrovým řízením, což uchazeč podáním nabídky akceptuje.

Kritéria hodnocení nabídky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria jsou (v sestupném pořadí podle významu):
1) odborná úroveň poskytovaných služeb nezbytných pro splnění předmětné zakázky (prezentace české literatury, knižní kultury a autorů, doprovodný program);
2) estetické a funkční vlastnosti věcí nezbytných pro splnění předmětu veřejné zakázky (vzhled a uspořádání stánku, poměr mezi výstavní, komerční a logistickou částí, jeho vybavení);
3) celková nabídková cena.

Mgr. Blanka Skučková
vedoucí Samostatného oddělení literatury a knihoven

Kontaktní osoba: Mgr. Radim Kopáč, T: 257 085 221, E: radim.kopac@mkcr.cz
 
(29.11.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.