Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Koncepce umění
Future City Jobs
Future City Game
Konference EU
Creative Cities
Symposium Ostrava
Domů Calls
TechSoup

MKČR vypisuje veřejnou zakázku na školení v mediální komunikaci

Ministerstvo kultury ČR vyzývá k podání nabídky na sepcifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu, jejímž předmětem je provedení školení mediální komunikace pro vybrané řídící pracovníky. Školení bude zaměřeno na oblasti příprava na mediální výstup, zvládnutí krizové komunikace, nonverbální komunikace a celkové vystupování před novináři, praktická cvičení. Uzávěrka pro podání nabídek je 8. dubna 2011.
Česká republika – Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, jejímž jménem jedná ministr kultury ČR MUDr. Jiří Besser, Vás vyzývá k podání nabídky na dále specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu (§ 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).

I) Vymezení plnění veřejné zakázky

Provedení školení vybraných řídících pracovníků (5 osob), jehož předmětem je mediální komunikace.

Školení bude zaměřeno na následující oblasti:

    * Příprava na mediální výstup

    * Zvládnutí krizové komunikace

    * Nonverbální komunikace a celkové vystupování při styku s novináři

    * Praktická cvičení

II) Doba a místo plnění zakázky

Zadavatel požaduje, aby školení probíhalo individuálně podle potřeb zúčastněných v měsících březen – květen 2011. Zadavatel preferuje uskutečnit školení na území Prahy 1.

III) Požadavky na způsob zpracování nabídky

Nabídku zpracujte formou cenové kalkulace na proškolení 5ti osob.

    * nabídková cena bude uvedena v Kč bez DPH, sazba DPH v Kč a % a nabídková cena včetně DPH.

    * nabídkové ceně bude při výběru přiznána největší váha.

IV) Požadavky na předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikačních předpokladů

    * doklady k prokázání oprávnění k podnikání, včetně předložení výpisu z obchodního rejstříku, či jiné evidence ne starší než 90 dnů, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních právních předpisů; oprávnění k podnikání může uchazeč doložit ve stejnopise nebo úředně ověřené kopie,

    * základní kvalifikační předpoklady – podle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až c) a e) zákona č. 137/2006 Sb. Uchazeč prokazuje prohlášení, splnění kvalifikačních kriterií podle odst. 1 výpisem z evidence Rejstříku trestů nebo jiným odpovídajícím dokladem, ne starším než 6 měsíců.

V) Další požadavky

Návrh smlouvy odpovídající struktuře plnění veřejné zakázky, včetně všech standardních smluvních ujednání.

VI) Doklady prokazující technickou a odbornou způsobilost

Seznam relevantních služeb poskytnutých v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a připojením čestného prohlášení o řádném provedení služby pro veřejného nebo soukromého objednatele.

VII) Lhůta a místo pro podání nabídky

Lhůta pro podání nabídky končí dne 8. dubna 2011 v 16:00 hod. s tím, že zadavatel nabídky vyhodnotí ihned po otevření obálek. Uchazeč musí být připraven zahájit požadované školení bezprostředně po oslovení zadavatelem. Nabídku lze doručit prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zadavatele nebo v pracovní dny v době od 8:00 do 16:00 osobně k rukám paní Jiřiny Urbánkové ze sekretariátu ministra na adresu zadavatele v obálce označené heslem „NEOTVÍRAT – Nabídka“.

VIII) Práva zadavatele

    * změnit, případně zrušit výzvu do uzavření smlouvy nebo objednávky,

    * neuzavřít smlouvu s uchazečem,

    * nevracet uchazeči podanou nabídku,

    * neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky.

IX) Základní údaje o zadavateli


Česká republika – Ministerstvo kultury se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, jejímž jménem jedná ministr kultury ČR MUDr. Jiří Besser, se sídlem Maltézské náměstí 471/1, 118 11 Praha 1, IČ 00023671 DIČ 00023671CZ
Soubory ke stažení

    * Výzva k podání nabídky
      (typ: pdf, velikost: 56 kB)
(31.03.2011) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.