Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Konference EU
Future City Jobs
Creative Cities
Future City Game
Symposium Ostrava
Koncepce umění
Domů Calls
TechSoup

Národní galerie poptává audiovizuální projekci pro metodické centrum

Národní galerie v Praze vyhlašuje poptávkové řízení na dodání audiovizuální projekce, její instalaci a zprovoznění pro Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze. Prohlídka místa plnění je stanovena dne   26.8.2010. Lhůta podání nabídek končí dne 14. září 2010.
Národní galerie v Praze vyhlašuje poptávkové řízení na dodání audiovizuální projekce, její instalaci a zprovoznění pro Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze

1.   Předmět poptávkového řízení:  Dodání audiovizuální projekce, její instalace a zprovoznění  pro Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze

2.   Termín plnění: zahájení plnění bezprostředně po podpisu smlouvy  o dílo
                                 ukončení plnění: 30.10.2010

3.   Místo plnění: Národní galerie v Praze, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

4. Kontaktní spojení: sekretariát Sekce odborných činností NG v Praze; dostalova@ngprague.cz;
                                     tel.č.: 224 301 813.
    Prohlídka místa plnění je stanovena dne 19.8.2010  v 10.00 hod. nebo 26.8.2010 v 10.00 Sraz účastníků je před vstupem „A“ Veletržního paláce – vstup pro zaměstnance.

5.    Vymezení požadavků na předmět poptávkového řízení ve 2 variantách:
1.    Dodání:
a)    projekčního plátna (rozměr  300x 300 cm, elektricky stahovatelná projekční plocha),
       varianta 1: projekční plátno pro přední projekci (podhledové; povrch plátna matně bílý),
       varianta 2: projekční plátno pro zadní projekci
b)    stropní adaptér pro stropní montáž instalačních projektorů, včetně prodlužovací tyče,
c)    odpovídající projektor,
d)    jednoduchý řídící systém (např. CONTROLPOINT) – tlačítko na zdi, které spouští jedním stisknutím plátno a projektor, vypíná a odpojuje od sítě + možnost volby vstupů),
e)    kompletní sady videokabelů, konektorů, ostatního instalačního materiálu.

2.    Instalace projektoru, plátna, kabelové trasy, konektorování, kalibrace.
3.    Zprovoznění audiovizuální projekce

6.  Požadavky na prokázání profesních a kvalifikačních předpokladů:
Uchazeči jsou povinni v nabídkách prokázat oprávnění k podnikání v dané oblasti (v případě právnické osoby výpis z obchodního rejstříku) a dále kvalifikační předpoklady k tvorbě předmětu poptávkového řízení, které mohou být doloženy čestným prohlášením.
Nepřipouští se zpracování předmětu poptávkového řízení subdodavatelem.
Kvalifikační předpoklady požadujeme prokázat výčtem již realizovaných zakázek a seznamem referencí.
Nesplnění výše uvedených  předpokladů  je důvodem vyloučení uchazeče z účasti v poptávkovém řízení.

7.  Požadavek na způsob zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána statutárním zástupcem uchazeče.
Nabídka musí obsahovat tyto údaje:
- identifikační údaje
- návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat, ve které bude též navržena délka záruční doby instalované audiovizuální projekce,
- prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu dodaní audiovizuální projekce a její instalace pro Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze
Nesplnění požadavku je důvodem vyloučení uchazeče z účasti v poptávkovém řízení.

8.  Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny:
Nabídková cena bude deklarována jako cena nejvýše přípustná s uvedením ceny bez DPH, výše DPH a ceny celkové včetně DPH a bude strukturována podle bodů uvedených výše v části 5 takto:

Varianta 1 (přední projekce):
Nabídková cena    Cena bez DPH v Kč    Cena s DPH v Kč
1 a)    Projekční plátno        
1 b)    Stropní adaptér        
1 c)     Projektor        
1 d)    Řídící systém        
1 e)    videokabely, konektory a další instalační materiál        
2        Instalační práce        
          Další výdaje (např. doprava apod.)        
Celkem            
 
Varianta 2 (zadní projekce):
Nabídková cena    Cena bez DPH v Kč    Cena s DPH v Kč
1 a)    Projekční plátno        
1 b)    Stropní adaptér        
1 c)     Projektor        
1 d)    Řídící systém        
1 e)    videokabely, konektory a další instalační materiál        
2        Instalační práce        
          Další výdaje (např. doprava apod.)        
Celkem            

K jednotlivým položkám bude dodána technická dokumentace.
Výše nabídkové ceny bude v návrhu uvedena v souladu se zákonem o cenách a předpisy souvisejícími.

9.  Obchodní a platební podmínky:
Úhrada bude prováděna v české měně.
Zadavatel uhradí  cenu za dodání audiovizuální projekce, její instalaci a zprovoznění  pro Metodické centrum pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze po dokončení všech prací, které jsou předmětem poptávky a převzetí Národní galerií v Praze na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

10. Hodnotící kritéria: Základními hodnotícími kritérii jsou kvalifikační předpoklady, reference a  nabídková cena.

11. Lhůta pro podání nabídek: končí dnem 14.9.2010.

12. Místo pro podání nabídek:
Nabídky se podávají v listinné formě v obálce zřetelně označené „NEOTVÍRAT“ –  poptávkové řízení SOČ“  poštou na adresu Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1 nebo osobně do sekretariátu SOČ (Národní galerie v Praze, Dukelských hrdinů 47, Praha 7). Na obálce musí být uvedena odesílací adresa.

13. Veškeré náklady poptávkového řízení, které uchazeči vzniknou,  nese uchazeč.

Ing. Miroslav Tajč
náměstek generálního ředitele
                                                                              
Zadání poptávkového řízení ke stažení zde
(23.08.2010) ZDROJ: Národní galerie Praha
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.