Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Registrace do mailinglistu pro zasílání e-bulletinu. Odhlásit se můžete zde.
Culture Action Europe

ProCulture je členem Culture Action Europe

 
Logo Rady uměleckých obcí

ProCulture je sekretariátem Rady uměleckých obcí (RUO)

 
Archiv Národní knihovny

ProCulture je součástí Archivu Národní knihovny

 
Facebook
Creative Cities
Future City Jobs
Koncepce umění
Konference EU
Future City Game
Symposium Ostrava
Domů Calls
TechSoup

SurVivArt hledá kulturní projekty zaměřené na téma klimatických změn a genderové nerovnosti

Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung společně s Institutem umění připravují v rámci projektu SurVivArt: Arts for the Right for a Good Life (Uměním za právo na kvalitní život)  dvě tematické rešerše, které mapují téma umění, kultura a klimatické změny a umění , kultura a genderová nerovnost. Institut umění vyzývá  jednotlivce i organizace,  které realizovaly nebo plánují umělecký či kulturní projekt věnující se tématům klimatických změn nebo genderové nerovnosti, aby poslali stručný popis projektu s uvedením organizátora, data, místa konání a kontaktu. Stejně tak pokud konkrétní organizace  usiluje o to přizpůsobit svůj provoz a strategii směrem k zelené nízkouhlíkové ekonomice či genderově vyváženému zastoupení žen a mužů ve svých řadách. Zaslané projekty je možné propagovat v rámci iniciativy SurVivArt. Projekty je možné zasílat nejpozději do 20. dubna 2011.
SurVivArt: Arts for the Right for a Good Life (Uměním za právo na kvalitní život)

Umění kriticky reflektuje dění ve společnosti, zkoumá vztahy mezi lidmi i vztah člověka k životnímu prostředí a podílí se tak na (re)definování našeho vnímání a chápání světa. Současné umělecké projekty často přesahují hranice jednotlivých uměleckých žánrů, využívají znalostí řady dalších oborů či vědních disciplín a mohou tak přinášet podněty k novým způsobům fungování společnosti a její koexistence s prostředím.

Z podnětu Německé federální kulturní nadace (Kulturstiftung des Bundes) a Domu světových kultur (Haus der Kulturen der Welt) vzešla iniciativa Über Lebenskunst, která by měla prostřednictvím interdisciplinárního přístupu hledat alternativní modely udržitelného způsobu života ve 21. století. Berlínská centrála Heinrich-Böll-Stiftung a její zahraniční kanceláře se připojily k této iniciativě prostřednictvím dílčího projektu Heinrich-Böll-Stiftung společně s Institutem umění rozhodly v rámci tohoto projektu připravit dvě tematické rešerše.. Způsoby realizace projektu v jednotlivých zemích jsou různé s ohledem na specifika a potřeby dané oblasti.

V České republice nebyly aktivity v oblasti současného umění a kultury, které by se vtahovaly k tématu klimatických změn a gendrové nerovnosti, doposud systematicky mapovány. Proto se pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung společně s Institutem umění rozhodly v rámci tohoto projektu připravit dvě tematické rešerše.

1. Umění, kultura a změna klimatu: Jakými způsoby reaguje současné umění a kulturní organizace na výzvy, které přicházejí s klimatickými změnami?

Rešerše by měla mapovat umělecké aktivity, kulturní projekty či iniciativy, které se kreativně snaží reflektovat způsoby a možnosti udržitelného života, přenášet je do každodenní praxe a které představují výzvy pro jednotlivce i celou společnost. Rešerše by také měla sledovat, zda a jakým způsobem kulturní organizace uplatňují environmentální zásady v rámci svého provozu.

1.1 Klimatické změny jako téma – umělci, umělecké projekty či iniciativy (publikace, výstavy, představení, rezidenční programy, webové portály atd.)

1.2 Festivaly – programové pokrytí tématu klimatických změn (např. Jeden svět, Ekofilm)

1.3 Environmentální politika a její praxe v provozu kulturních organizací – snižování energetické náročnosti budov a provozu obecně, změny v infrastruktuře, využívání obnovitelných zdrojů energie, zavedení odpadového managementu – recyklace (např. Národní divadlo členem České rady pro šetrné budovy)

1.4 Ekologie umění – uměleckých artefaktů a uměleckých výkonů (vizuální a akustický smog apod.)

1.5 Zelená mobilita a udržitelný způsob cestování – měří kulturní organizace, umělecké soubory a festivaly svou uhlíkovou stopu? Jsou v ČR k dispozici nástroje pro toto měření? Jakými způsoby mohou kulturní instituce zavádět a prezentovat své zásady pro ochranu klimatu?

2. Gender a umění: Jakými způsoby se umění a kulturní organizace vztahují k genderovým otázkám a jakými způsoby reagují na genderovou nerovnost ve společnosti?


Rešerše by měla přinést bližší pohled na problematiku genderové nerovnosti v umění a mapovat takové umělecké projekty a iniciativy, které toto téma programově zpracovávají. Měla by také sledovat, zda a jakými způsoby se kulturním a uměleckým institucím daří naplňovat rovné příležitosti pro muže i ženy.

2.1 Genderová nerovnost jako téma

2.2 Genderové aspekty fungování umělecko-kulturních institucí – rovné příležitosti v kulturním sektoru

Každá z rešerší by měla obsahovat úvodní pojednání, příklady projektů a jejich stručný popis, vše členěné přehledně dle stanovených okruhů, a závěrečné shrnutí. Rešerše by měly přinést ucelený přehled o umělecko-kulturních projektech v České republice v posledním desetiletí v daných tematických oblastech a reflektovat míru pozornosti, která se tématům klimatických změn a genderové nerovnosti v umělecko-kulturním sektoru věnuje. Rešerše by měly monitorovat také praktiky uměleckých institucí, jimiž se snaží transformovat své vlastní fungování a strategie směrem k zelené nízkouhlíkové ekonomice a genderově vyváženému zastoupení žen a mužů.

www.boell.cz / www.idu.cz

Své příspěvky zasílejte do 20. dubna 2011 Ondřejovi Kašpárkovi na E ondrej.kasparek@institutumeni.cz.
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.