Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoAnalýzy a zprávy
TechSoup

Analýzy a zprávy

UNESCO Světová observatoř sociálního postavení umělců

UNESCO zveřejnilo novou webovou databázi s informacemi o sociálním postavení umělců a pracovníků v kultuře v různých částech světa. Databáze je zaměřená na práva a povinnosti zaměstnaných a pracujících, sociální ochranu umělců a další praktické informace. Databáze zahrnuje podrobnou zprávu např. o Slovensku, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Finsku, Rusku a dalších zemích.

IFACCA: Zpráva o mobilitě umělců

IFACCA - první globální sít národních institucí podporující umění zveřejnila zprávu o mobilitě (pohyblivosti) umělců. Zpráva o 39 stranách pokrývá každý z kontinentů a dokumentuje různé typy iniciativ, z celého světa, které podporují mobilitu umělců. Zpráva tyto programy analyzuje, představuje základní pravidla a příklady dobré praxe, informace o definicích, vyhodnocování a podrobný seznam zdrojů.

Národní systémy státních záruk

Studie, která vznikla ve spolupráci francouzské Réunion des Musées nationaux a Staatliche Museen zu Berlin (Německo) shrnuje systémy státních záruk v 31 zemích Evropy. Studie je určena všem organizátorům dočasných výstav, velkým muzeím v Evropě i ve světě, kurátorům, kulturním administrátorům, orgánům státní správy i samosprávy atd., s cílem poskytnout jim znalosti tohoto tématu a usnadnit plánování výstav a jejich organizaci. Evropa má v současnosti více než 30 000 muzeí a je odhadováno, že každoročně navštěvuje evropská muzea na 500 milionů návštěvníků.

Modrý sešit - statistika kultury 2003

NIPOS - útvar Centrum informací o kultuře (CIK) odpovídá z pověření MK za celou rezortní statistiku kultury. Každoročně zpracovává výkazy o činnosti divadel, hudebních souborů, knihoven, muzeí, galerií a památníků, hvězdáren a planetárií, památkových objektů, v oblasti profesionálního výtvarného umění a architektury, vydavatelů neperiodických publikací a periodického tisku a o výrobě a distribuci audiovizuálních děl. Data za rok 2003 jsou k dispozici on-line. Zároveň jsou k dispozici i formuláře pro statistiku roku 2004.

MK o kultuře v letech 1998 - 2003 - Co se za pět let v kultuře povedlo a co nikoliv

Ministerstvo kultury vydalo pod názvem "Sborník statí o kultuře v letech 1993 - 2003" publikaci, jejímž úkolem je zmapovat situaci české kultury v těchto letech a vysledovat některé vývojové trendy. Vzhledem k decentralizaci naší země a nové zodpovědnosti krajů, měst a obcí v oblasti kulturních služeb a aktivit zahrnuje zpráva rovněž stati hejtmanů, starostů vybraných obcí, dále pak oslovených nevládních neziskových organizací - uměleckých svazů a asociací v profesionální i amatérské umělecké sféře a významných kulturních institucí.

Arts Council England - zpráva o projektu Nové publikum a sociální začleňování

V červenci publikoval Arts Council England zprávu o pětiletém programu, jehož cílem bylo povzbudit co nejvíce lidí nejrůznějšího původu a každodenního způsobu života tak, aby užili, či se mohli podílet na umění. V letech 1998-2003 bylo do programu investováno 20 milionů liber. Zpráva zahrnuje přehled podpořených projektů a dále advokační dokument, který vyzdvihuje klíčová zjištění a úspěchy tohoto programu. Zároveň v lednu 2001 byla najata nezávislá konzultantka Helen Jermyn, aby zkoumala sociální začleňování v oblasti umění. Její zpráva, vedle popisu 15 modelových projektů zaměřených např. na drogově závislé, bezdomovce, delikventy, důchodce, uprchlíky, azylanty, rodiny s dětmi..., shromažďuje důkazy, použitelné pro politické a advokační iniciativy. V neposlední řadě byl publikován i průvodce pro ty co pracují v oblasti sociálního začleňování.

Eurostat zveřejnil data o počtu zaměstnanců v oblasti kultury

Oblast kultury zaměstnává v průměru 2,5% lidí v Evropě. V roce 2002 bylo odhadnuto, že v 25 zemích EU pracuje v kultuře 4,2 milionu, tj. 2,5% osob. Průměr se pohybuje od 1.4% v Portugalsku a Slovensku, 1.8% v České republice, Litvě a Lucembursku k 3,7% v Estonsku, 3.5% ve Finsku, 3.3% v Holandsku a Švédsku a 3.2% ve Velké Británii.

Kulturní politika v Holandsku

Holandské ministerstvo vzdělání, kultury a vědy vydalo doplněné vydání publikace "Kulturní politika v Holandsku", jejíž znění je rovněž ke stažení na internetu v angličtině.

<předchozí 1 2 3 4 5 další >
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.