Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoAnalýzy a zprávy
TechSoup

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Analýza ekonomického dopadu vybraných hudebních festivalů České republiky, které sdružuje Asociace hudebních festivalů ČR prokázala výrazné ekonomické přínosy těchto kulturních akcí. Příjem státního rozpočtu, který tyto akce vygenerují prostředníctvím daní, sociálního a zdravotního pojištění a dalších odvodů je vyšší než dotace, které jsou na tyto akce poskytovány. Firma EconomicImpacT disponuje vlastní metodikou pro určení ekonomických multiplikačních efektů kulturních a sportovních akcí a organizací s dopady na region. Studie se zaměřila na deset festivalů, které v roce 2011 prodalo či darovalo přes 108 tisíc vstupenek, přičemž tyto festivaly zvýšily obrat (produkci) české ekonomiky a 517 milionů, z čehož na hrubou přidanou hodnotu připadlo 140 milionů. Autoři studie však upozorňují, že kromě ekonomických dopadů mají festivaly především společenský a sociální význam, vytváří v lidech pocit hrdosti na svá města, zlepšují mezilidské vztahy, mají schopnost své návštěvníky vzdělávat, rozvíjet v nich kreativitu a činit je spokojenější a úspěšnější.

Během loňského roku se mohli návštěvníci poprvé setkat na vybraných festivalech Asociace hudebních festivalů České republiky i s tazateli, kteří sbírali data pro potřeby zpracování analýzy ekonomického dopadu. Celkem bylo na všechny sledované festivaly prodáno přes 108 tisíc vstupenek, které využilo přes 46 tisíc unikátních návštěvníků. Průměrně festivaly AHF ČR navštívilo 60 % místních návštěvníků (s bydlištěm v tomtéž městě), 19 % z jiných míst daného kraje, 14 % z jiných krajů ČR a 7 % ze zahraničí. Všichni návštěvníci utratili přes 53 milionů korun za vstupné na koncerty a dalších 51 milionů Kč v souvislosti s návštěvou festivalů za ubytování, stravu a další služby.

Průzkum odhalil i navýšení produkce o 516,9 mil. Kč Díky výdajům návštěvníků i výdajům na organizaci festivalů samotných došlo ke zvýšení obratu (produkce) české ekonomiky celkem o 516,9 mil. Kč, z toho 140,4 mil. Kč připadlo na celkové zvýšení hrubé přidané hodnoty (resp. HDP) české ekonomiky. Z výdajů návštěvníků, pořadatelů i všech jejich dodavatelů bylo odvedeno do veřejných rozpočtů celkem 59,3 mil. Kč ve formě daní a zákonného sociálního a zdravotního pojištění, což odpovídá téměř dvojnásobku státní dotace Ministerstva kultury ČR. Ze studie ekonomického dopadu také vyplývá, že každá koruna rozpočtů festivalů AHF ČR vygeneruje 2,40 Kč na obratu české ekonomiky.

Výdaje zahraničních turistů představují čisté přínosy pro českou ekonomiku, resp. ekonomiku měst a krajů, ve kterých se festivaly pořádají. Bez zahraničních návštěvníků festivalů by česká ekonomika vykázala nižší produkci o 29 mil. Kč, nižší HDP o 8 mil. Kč, nebylo by vytvořeno téměř 20 pracovních míst po dobu jednoho roku a vyplaceno přes 4 mil. Kč na mzdách.

Značná část výdajů návštěvníků i výdajů na organizaci festivalů zůstala ve městě jejich konání Hudební festivaly AHF ČR mají velký význam i pro samotná města, ve kterých se pořádají, jelikož 29 % výdajů na jejich realizaci a 87 % výdajů návštěvníků plynulo právě podnikům sídlícím v městě konání festivalu.

Ačkoliv důležitost festivalů Asociace hudebních festivalů ČR tkví zejména v jejich společenském a sociálním významu, ukazuje se, že kultura a kulturní události mohou být velmi dobrou investicí a velkým lákadlem pro návštěvníky z blízka i z daleka, kteří zde utrácejí své finance a tím přispívají do české ekonomiky, resp. ekonomiky měst a krajů, ve kterých se pořádají. Festivaly AHF ČR významně pomáhají i propagaci pořadatelských měst a krajů, ale i celé České republiky jako kulturní turistické destinace. O ekonomických přínosech kultury nepochybuje ani ekonom Tomáš Sedláček: „Kultura má neskutečný význam a některým lidem je to zkrátka nutné spočítat. Kde nemluví múzy, mluví čísla, a naopak.“

Vyčíslení multiplikačních efektů kultury
Asociace hudebních festivalů České republiky spolupracovala na vytvoření studie s agenturou Economic impacT, která se na analýzy ekonomického dopadu specializuje. Studie ekonomického dopadu jsou založené na datech získaných z dotazníkového šetření mezi návštěvníky 4 vybraných festivalů (Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, MHF Český Krumlov, Janáčkův máj) a na interních datech poskytnutých všemi zúčastněnými festivaly. Data byla podrobena meziodvětvové (input-output) analýze založené na statistikách národních účtů Českého statistického úřadu a tabulkách dodávek a užití, ve kterých jsou zaznamenány toky zboží a služeb mezi jednotlivými odvětvími české ekonomiky. Tato metoda je mezi odborníky považována za nejpřesnější a nejnáročnější metodu zjištění ekonomických dopadů investičních projektů, vládních pobídek apod. Její výhodou je možnost zjistit přímé i nepřímé dopady akce způsobené ekonomickou aktivitou všech dodavatelů i celého dodavatelského řetězce zboží a služeb potřebných k zajištění akce (tzn. zahrnuje i multiplikační efekty).

(02.04.2012) ZDROJ: EconomicImpacT
ProCulture

  © 2003-2022 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2022 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.