Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Otevřené prohlášení Uměleckohistorické společnosti v českých zemích

Uměleckohistorická společnost v českých zemích (UHS) upozorňuje kulturní veřejnost na alarmující situaci, ve které se nachází několik významných českých muzejních a galerijních institucí. Prohlášení, které bylo vydáno 31. března 2008 se týká Galerie hlavního města Prahy, Muzea hlavního města Prahy a objektu jezuitské koleje v Kutné Hoře, kde má být umístěna sbírka Českého muzea výtvarných umění.

Otevřené prohlášení Uměleckohistorické společnosti v českých zemích ze dne 31.3.2008


Uměleckohistorická společnost v českých zemích pokládá za svoji povinnost upozornit kulturní veřejnost na alarmující situaci týkající se osudu několika významných českých muzejních a galerijních institucí:


Jak je možno zjistit  z internetových stránek společnosti Cultropa, vypracovala tato společnost už v roce 2006  z iniciativy Odboru kultury a památkové péče magistrátu hl.města Prahy ve spolupráci s  manažerskou konzultační firmou LogicaCMG projekt sloučení samostatných,  mimořádně úspěšných a navíc zcela odlišných institucí - Galerie hl.města Prahy a Muzea hl.města Prahy. Dne 5.3.2008 Výbor pro kulturu a volný čas záměr tak, jak ho specifikoval projekt této komerční společnosti, která mimo jiné má v oblasti poradenství pro problematiku  galerijního provozu  monopolní postavení v České republice, schválil. Ke sloučení má dojít  1.1.2009. Ani širší kulturní veřejnosti, ani organizacím jako je Uměleckohistorická společnost, a dokonce ani zaměstnancům obou institucí není známo, kdo inicioval sloučení těchto dvou institucí, jaká byla jeho profesní způsobilost, a hlavně proč tento nápad vůbec vznikl, resp. jaká je za ním odborná a ekonomická rozvaha. Absurdnost tohoto projektu i jeho realizace, která se v podstatě děje v utajení, oprávněně vzbuzují podezření, že nejde o nic jiného, než o soukromé zájmy některých lobistických skupin na Magistrátě hl. města Prahy. Např. post generálního ředitele tohoto molochu bude jistě velmi lukrativní. 


Uměleckohistorická společnost proto vyzývá zastupitelstvo hl.města Prahy, aby  tento záměr bezodkladně zrušilo, a to proto, že postrádá jakoukoli konstruktivní logiku - nebere v úvahu specifika obou institucí ani výsledky jejich odborné práce. Likvidace samostatné existence Galerie hl.města Prahy, jejíž profesní prestiž má mezinárodní parametry, by byla  výsměchem jejímu dlouhodobě budovanému programu, jímž je konfrontace výstav současného umění s výstavami, které jsou výsledkem původních uměleckohistorických průzkumů zatím nedostatečně zpracovaných etap a osobností českého moderního umění. Současně by se také stala varovným signálem o oficiální české kulturní politice doma i pro partnerské instituce v zahraničí. Mimořádný je i potenciál Muzea hl. města Prahy, které se od svého založení v 80. letech 19. století sbírkotvorně i svými aktivitami zaměřuje výhradně na dějiny Prahy.  

  

Protestujeme zároveň proti nepřijatelnému manipulování s objektem jezuitské koleje v Kutné Hoře, který byl po restituci zámku v Nelahozevsi přidělen Ministerstvem kultury k rekonstrukci a posléze ke zřízení stálé expozice Českému muzeu výtvarných umění. ČMVU má sice sídlo v Praze, ale pro stálou expozici svých jak známo kvalitních a v mnoha případech unikátních sbírek dodnes nemá žádný prostor. Ve finále příprav realizace stálé expozice ČMVU objednal Středočeský kraj zcela  ex post nové vyhodnocení projektu komplexní revitalizace kutnohorské Jezuitské koleje vypracovaného týmem ČMVU, a to opět - jak jinak - u výše zmiňované monopolní společnosti Cultropa.  Její účelově negativní a z odborného hlediska zcela nepravdivé hodnocení sbírkového fondu a aktivit galerie nyní slouží jako argument pro úvahy o změně plánovaného využití objektu a jeho nabízení  institucím zcela jiného typu. Vše se navíc děje za zády ČMVU. Upozorňujeme, že Uměleckohistorická společnost už protestovala proti této nekompetentní manipulaci, a to u všech členů Rady Středočeského kraje, a také o situaci informovala  ministra kultury České republiky. Ve výsledku však zcela bezvýsledně! Dalším nedávným aktem Středočeského kraje bylo naopak zřízení komise, která má kontrolovat aktivity ČMVU. Kromě jiného její personální složení ukazuje na jasný střet zájmů. Je příznačné, že je v ní opět zastoupen - ostatně stejně jako např. v grantové komisi pražského magistrátu, ředitel konkurenční Národní galerie Milan Knížák, členem je taktéž ředitel firmy Cultropa dr.Ladislav Kesner Jr. O dalších členech nejsme informováni. Takové, smyslu původního ministerského záměru odporující, a vysloveně netransparentní jednání znovu  vede k úvahám, že za ním stojí zájmové skupiny, jejichž hlavním cílem sotva bude zkvalitnění kulturního vědomí veřejnosti.

 

Naléhavě se proto  obracíme  na kulturní veřejnost a novináře, aby neredukovali svoji aktivitu ve prospěch kultury pouze na problematiku divadel a grantové politiky, ale aby požadovali po našich politických představitelích rozsáhlou revizi jejich destruktivní kulturní politiky vcelku. Postrádáme  spolupráci politické reprezentace s věrohodnými představiteli příslušných oborů, kteří by měli být nestrannými konzultanty nových  záměrů, a stejně tak i členy výběrových komisí při obsazovaní míst ve všech kulturních  institucích, tedy i těch, které jsou zaměřeny na dějiny a výtvarné umění. Právě v této sféře začínáme být bezmocnými svědky totálního propadu  na kulturní periferii.

 

Žádáme zároveň Magistrát hlavního města Prahy a Radu Středočeského kraje, aby zveřejnily a zdůvodnily své záměry týkající se Galerie hl.města Prahy, Muzea města Prahy a Českého muzea výtvarných umění.

 

 

V Praze, 31. března 2008

 

 

PhDr. Marie Klimešová Ph.D.

Předsedkyně Uměleckohistorické společnosti v českých zemích

 

Kontakt:
Uměleckohistorická společnost v Českých zemích
Ústav dějin umění AV ČR
Husova 4
110 00 Praha 1

telefon: (+42) 222 222 144
fax: (+42) 222 221 654
e-mail: uhs@dejinyumeni.cz
http://www.dejinyumeni.cz

(08.04.2008) ZDROJ: UHS
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.