Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoDiskuze a aktivismus
TechSoup

Založen koordinační výbor představitelů profesních sdružení k řešení české památkové péče

Představitelé profesních sdružení historiků umění, kritiků, památkářů a muzejníků, informovali dne 9. února 2006 otevřeným dopisem ministra kultury Vítězslava Jandáka o založení koordinačního výboru, který se chce účastnit řešení krizové situace v české památkové péči. V dopise, který zveřejnili dne 15. února 2006 vyjadřují opodstatněné obavy, že nové vedení Národního památkového ústavu (NPU) bude rušit dobře fungující struktury a pracovní skupiny. Zároveň nabízejí pomoc při ochraně státního kulturní fondu před překotnými a neuváženými experimenty koncepční i personální povahy. V dopise ministra Jandáka rovněž žádají o inicicaci nového výběrového řízení na místo generálního ředitele NPÚ.

Otevřený dopis Ministrovi kultury České republiky
panu Mgr. Vítězslavu Jandákovi

Na vědomí:
Generálnímu řediteli Národního památkového ústavu Mgr. Tomáši Hájkovi Dr.
jednateli Klubu za starou Prahu Mgr. Richardu Biegelovi,


Vážený pane ministře,

vzhledem k tomu, že se vztah mezi odbornou uměleckohistorickou veřejností -zastupovanou níže podepsanými reprezentanty příslušných organizací,  a Ministerstvem kultury místo k dialogu posunuje velmi nebezpečným směrem k ostré konfrontaci, rozhodli jsme se vytvořit pro případy problémových a obtížně řešitelných situací Koordinační výbor představitelů profesních   sdružení uměleckých historiků, památkářů, kritiků a muzejníků, který  se v této chvíli chce účastnit řešení  krizové situace v české památkové péči.

Připomínáme, že se solidarizujeme s konkrétními argumenty i závěry  Prohlášení Klubu za starou Prahu  k současné situaci ve státní památkové péči ze dne  8.2.2006, které nekompromisně mluví o závažnosti problému a obsahuje závažná zjištění, jimiž je třeba se zodpovědně zabývat.

Předpokladem je několik opatření, která v demokratické společnosti považujeme za dané situace za   samozřejmá.  Je to především nutnost, aby ve Vašich poradních orgánech a výběrových komisích a též v radě Národního památkového ústavu zasedli  i odborníci pověření institucemi profesních svazů a v jednáni s Ministerstvem kultury a s vedením  Národního památkového ústavu  v tom případě zastávali odborně  předjednaná stanoviska. Máme za to, že situace je natolik kritická, že si takové opatření vyžaduje  - ve prospěch obou stran narůstajícího sporu a rovněž   ku prospěchu celku české kultury.

Památková péče je dnes  -   a vlastně tomu tak bylo i dříve, postavena před nelehký úkol  bránit památky nejen proti  degradujícím  komerčním, ale i nevypočitatelným, stejně ničivým  mocenským  tlakům. Od Ministerstva  kultury ČR očekáváme uvážlivý, o národní reality a tradice opřený přístup a podporu. Ministerstvo je přitom zodpovědné nejen za stav památek, ale i za vytvoření důstojných pracovních podmínek pro ty, kteří se o ně starají. Dnešní překotná odvolávání a jmenování, hrozby výpovědí a konkurzů v nejširším spektru památkových aktivit - což  bohužel, až příliš připomíná kádrové prověrky minulého režimu z počátku sedmdesátých let, to vše považujeme za neuvážené a  nanejvýš nekulturní.

Zamýšlené odtržení  státních hradů a zámků  od Národního památkového ústavu  považujeme za nezodpovědné  nakládání se státním majetkem. Z řady důvodů nelze od sebe oddělit památkové stavby a jejich sbírky a historický fond uměleckých děl  svěřit  do správy zcela jinak orientovaných  muzeí a galerií. Historicky vzniklá jednota  musí být zachována a  jako taková hájena.

Žádáme Vás, abyste  neodkladně zastavil všechny kroky vedoucí k destabilizaci památkové správy a v Národním památkovém ústavu v centru i v krajích prosadil návrat ukvapeně a nezodpovědně odvolaných či jinak postižených odborníků.

Vzhledem k opodstatněným  obavám, že nové vedení NPÚ  bude rušit dobře fungující struktury  a pracovní  skupiny a již zřejmě z obav před možnými kritickými hlasy odvolalo velmi úspěšnou  redakční radu památkového časopisu, Vás shodně s požadavkem  Prohlášení Klubu za starou Prahu žádáme, abyste inicioval nové, tentokrát dobře připravené,  účastí širšího spektra kvalifikovaných památkářů a historiků umění  zajištěné výběrové řízení na místo  generálního ředitele NPÚ.

Zastánci  odpovědné a uvážlivé  práce  mají v zájmu ochrany státního kulturního fondu disponovat v NPÚ i krajských orgánech  příslušnou pravomocí a být  chráněni před překotnými a neuváženými experimenty koncepční  i personální povahy.

   V tom Vám chceme být nápomocni
 
   V úctě
             Koordinační výbor představitelů profesních  sdružení  historiků umění, kritiků,  památkářů a muzejníků.


PhDr.Marie Klimešová PhD v.r.
předsedkyně Uměleckohistorické společnosti v českých zemích

PhDr. Josef Štulc v.r.
prezident  české sekce  Mezinárodní rady památek a sídel  -  ICOMOS

PhDr. Ivan Neumann v.r.
předseda Rady galerií ČR

PhDr.  Pavel   Ciprián v.r.
předseda Asociace státních muzeí a galerií ČR

PhDr. Kateřina Tlachová
předsedkyně českého výboru  Mezinárodní rady muzeí - ICOM

PhDr. Vlasta Čiháková-Noshiro v.r.
předsedkyně  Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků

PhDr. Jan Kříž v.r.
prezident české sekce  Mezinárodní asociace výtvarných kritiků  - AICA


Praha, 9. 2.2006


Kontaktní adresa: PhDr. Marie Klimešová PhD.

Uměleckohistorická společnost v Českých zemích / Ústav dějin umění AV ČR, Husova  4, 110 00, Praha 1 Tel.:
e-mail: uhs@post.cz; tel.222 222 144

Dopis 1. místopředsedy Asociace muzeí a galerií PhDr. Michala Lukeše ministru kultury o pochybení PhDr. Pavla Cipriana, který připojil svůj podpis pod dokument bez vědomí i souhlasu

Další odkazy:

ČT 24 - Otázky Václava Moravce ze dne 5. února 2006 (Vítězslav Jandák a MojmírHoryna)
http://www.ct24.cz/vysilani/?id=100907&porad=2271&dattum=&sidp=1126672097

(záznam televizního pořadu, kde byla v přímém přenosu odvolaná Vědecká rada pro státní památkovou péči)

Klub za starou Prahu: http://klub.za.starou.prahu.misto.cz/
Prohlášení k současné situaci ve státní památkové péči ze dne 8. února 2006 najdete v rubrice aktuálně

Hlavní konzervátor NPÚ PhDr. Josef Štulc odvolán z funkce, 14. února 2006
http://www.npu.cz/prur/novin/?news[detail]=854
podrobněji
:
http://kultura.ihned.cz/1-10104250-17833140-J00000_d-ba

(15.02.2006) ZDROJ: UHS
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.