Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

2011 Evropský rok dobrovolnictví

Rok 2011 je Radou ministrů EU vyhlášen  Evropským rokem dobrovolných činností na podporu aktivního občanství s cílem podněcovat a podporovat úsilí jednotlivých členských států na mezinárodní, národní i místní úrovni k vytváření podmínek pro rozvoj dobrovolnictví. Podle průzkumu zpracovaného Národním dobrovolnickým centrem Hestií a Univerzitou Karlovou se téměř třetina obyvatel České republiky nad patnáct let věnuje dobrovolnictví. Nejvíce se Češi věnují dobrovolnictví v oblasti sportu (4,7%populace), různých zájmových sdružení (4,6 %), hasičských sdružení (4,4 %), kultury (4,1%), sociálních služeb (2,7 %) a zdravotnictví (2,2 %). 

Podle průzkumu, kterého se zúčastnilo více než 3800 respondentů, se 30 % obyvatel Česka věnuje organizovanému dobrovolnictví: angažují se v různých charitativních, společenských či sportovních organizacích, aniž by za to pobírali plat. V případě, že se mezi dobrovolníky započítají i lidé, kteří pomáhají neorganizovaně, například  jako součást sousedské výpomoci, zvýší se podíl dobrovolníků až na 38 %.

Nejvíce se Češi věnují dobrovolnictví v oblasti sportu (4,7%populace), různých zájmových sdružení (4,6 %), hasičských sdružení (4,4 %), kultury (4,1%), sociálních služeb (2,7 %) a zdravotnictví (2,2 %).

Mezi překvapivá zjištění výzkumu patří fakt že, navzdory obecně rozšířené představě, není motivací dobrovolníků oběť pro obecné blaho,  povinnost nebo šlechetný dar, nýbrž příjemné vyplnění volného času či seberealizace. Dalším neočekávaným zjištěním výzkumu je skutečnost, že dobrovolníci mají obecně silnou vazbu na organizaci, prostřednictvím které vykonávají svou práci. Pro 83% dobrovolníků je důležité být členem organizace, pro kterou dobrovolně pracují. Jen 10% dobrovolníků říká, že je to pro ně důležité jen málo nebo vůbec. Autoři výzkumu upozorňují také na fakt, že ne všichni obyvatelé ČR zaujímají k dobrovolnictví tak pozitivní postoj, jak by se mohlo zdát podle image dobrovolníků, který je sdílen v rámci komunity neziskového sektoru, nebo je prezentován v masmédiích. Důvěra obyvatelstva ve smysluplnost dobrovolnictví není automatická. Až čtvrtina obyvatelstva hledá a nachází v pozadí dobrovolnictví manipulaci, která byla tak typická pro tento jev v období socialismu, jež dobrovolnictví zdiskreditoval. Na druhé straně téměř tři čtvrtiny dotázaných vnímají dobrovolnictví pozitivně a vidí v něm alternativu či východisko z konzumní společnosti.

Český dobrovolník či dobrovolnice věnuje dobrovolné práci pro organizaci v průměru 11 hodin měsíčně, většina se věnuje své činnosti dlouhodobě (déle než 3 roky pracuje pro jednu organizaci téměř 60 % dobrovolníků) a alespoň jednouměsíčně se věnuje dobrovolnictví 75 % z nich.

Dobrovolnickými velmocemi zůstávají Rakousko, Švédsko, Nizozemsko a Británie, kde se dobrovolnické činnosti věnuje 40 % obyvatel starších 15 let. V průměru EU se počet dobrovolníků pohybuje kolem 23 %.

Ze studie Eurobarometru z května 2010 vyplývá, že do dobrovolné činnosti jsou aktivně zapojeni tři z deseti Evropanů, celkem tedy kolem 100 milionů lidí.

Dobrovolníci v kultuře

Kulturní oblast zahrnuje celou škálu nestátních neziskových organizací /NNO/, ve kterých se angažují tisíce dobrovolníků. Často se sami ani za „dobrovolníky“ nepovažují – ale všichni ti, kteří jsou členy neprofesionálních uměleckých souborů a spolků, organizují kulturní a společenské dění kolem sebe, ti, kteří se zabývají ochranou a revitalizací místních kulturních památek i ti, kteří opatrují kroniky a tradice svých obcí – to jsou dobrovolníci v kultuře. http://www.dobrovolnik.cz/oblasti-dobrovolnictvi/dobrovolnictvi-v-kulture/ 

Evropský rok dobrovolnictví

Cíle evropského roku dobrovolnictví jsou:

1) usilovat o to, aby bylo v EU vytvořeno prostředí příznivé pro dobrovolnictví s cílem zakotvit dobrovolnictví jakožto součást podpory občanské účasti a činností lidí pro lidi v kontextu EU a ve vhodných a nezbytných případech řešit stávající překážky bránící dobrovolným činnostem;

2) umožnit organizátorům dobrovolných činností, aby zlepšili jejich kvalitu, s cílem usnadňovat dobrovolné činnosti a pomáhat organizátorům zavádět nové druhy dobrovolných činností a podněcovat navazování kontaktů (networking), mobilitu, spolupráci a součinnost v rámci občanské společnosti a mezi občanskou společností a dalšími oblastmi v rámci EU;

3) oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti s cílem podporovat vhodné pobídky pro jednotlivce, společnosti a organizace pro rozvoj dobrovolníků a na úrovni EU a členských států zajistit uznávání dobrovolnictví ze strany tvůrců politik, organizací občanské společnosti, veřejných institucí a odvětví formálního a neformálního vzdělávání, jakož i zaměstnavatelů, pokud jde o dovednosti a kompetence rozvíjené prostřednictvím dobrovolnictví;

4) zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví s cílem zlepšit obecné povědomí o důležitosti dobrovolnictví jakožto projevu účasti občanů, která přispívá k řešení otázek společného zájmu všech členských států, jako je harmonický rozvoj společnosti a sociální soudržnost.

Související články:
Kultura a občanská společnost v publikaci Kreativní komunitní plánování

Související odkazy:

Evropský rok dobrovolnictví 2011 /European  Year of Volunteering 2011
http://europa.eu/volunteering/en/home2

Servisní a informační portál o dobrovolnictví v České republice
http://www.dobrovolnik.cz
je od konce roku 2010,  na základě rozhodnutí MŠMT ČR,  gestora ERD 2011 , hlavní internetovou prezentací všech klíčových událostí týkající se průběhu ERD 2011 v České republice.

Hestia - národní dobrovolnické centrum

Leták k publikaci Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na
začátku 21. století
, publikace je k dispozici v Národním dobrovolnickém centru Hestia
 

Zdroj: Dobrovolnik.cz, Evropský rok dobrovolnictví, Zastoupení Evropské komise v ČR, Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století

 

(04.02.2011)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.