Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Deklarace ve prospěch evropské charty o kultuře

Přinášíme plný český text prohlášení ve prospěch evropské charty o kultuře - či jak poněkud kostrbatě překládáno "charty o Evropě kultury", která byla projednávána na květnové mezinárodní konferenci v Paříži. Znění textu je převzato ze stránek konference, ze serveru francouzského ministerstva kultury. Pro lepší pochopení obsahu tohoto důležitého dokumentu doporučujeme porovnat český překlad s jinými jazykovými verzemi: např. s anglickou, neboť Constitutional Treaty je překládáno jako Ústava zakládající ústavu pro Evropu, undertake to make culture an essential priority/z kultury učiníme jeden z přednostních úkolů; the people jsou zaměněny za národy či community of values je překládáno jako společenství hodnot (?).

Přinášíme překlady převzaté ze stránek francouzského ministerstva kultury, s vyznačením míst posouvajících obsah deklarace:

Prohlášení ve prospech charty o Evrope kultury

Declaration in favour of a European Charter of Culture

My, predstavitelé clenských státu Evropské unie, presvedceni o tom, že kultura stojí na pocátku Evropy, v níž žijeme, a že predstavuje základní rozmer evropské identity a obcanství, se zavazujeme k tomu, že z kultury uciníme jeden z prednostních úkolu pri budování Evropy.

We, the representatives of the European Union Member States, convinced that culture is at the origin of the Europe in which we are living and represents a fundamental aspect of the European identity and citizenship, undertake to make culture an essential priority of the European construction process.

Potvrzujeme, že kultura rovnež prispívá k hospodárskému rozvoji, k zamestnanosti, k sociální a územní soudržnosti, jakož i k šírení povedomí o Evrope ve svete.

We reaffirm that culture also contributes to economic development, employment and social and territorial cohesion and to Europe's influence in the world.

Jsme presvedceni o tom, že Ústava zakládající ústavu pro Evropu, posilující orgány Evropské unie a zduraznující jako jeden z cílu Evropské unie zejména úctu ke kulturní rozmanitosti a tradicím evropských národu, podporí plnení tohoto prednostního úkolu.

We are convinced that the Constitutional Treaty will make it easier to implement this priority by strengthening the Union institutions and particularly by making the protection of cultural diversity and traditions of the peoples of Europe one of the aims of the European Union.

Potvrzujeme, že ochrana bohaté kulturní a jazykové ruznorodosti predstavuje zásadní cíl našeho spolecného pusobení, jak o tom svedcí heslo Evropské unie: „Jednotná v rozmanitosti“.

We reaffirm that the protection of cultural and linguistic diversity is a fundamental objective of our joint action, as we are invited to do by the Union motto "United in diversity".

V tomto rámci znovu potvrzujeme, že politika Evropské unie a politiky jejích clenských státu, které mají dopad na kulturní a jazykovou oblast, se opírají zejména o následující zásady:

In this framework, we reaffirm that implementation of policies of the European Union and its Member States, which have a cultural and linguistic impact, reflects the following principles in particular:

- uznání specifické hodnoty kulturních a audiovizuálních statku a služeb, které nejsou obycejným zbožím,

- recognition of the specificity of cultural and audiovisual goods and services, which are not ordinary commodities;

- subsidiarita pri zachování stejné úcty k vnitrnímu usporádání státu a rozdelení kulturních pravomocí v rámci každého z nich,

- subsidiarity, in accordance with the internal organisation of the Member States and the division of cultural competences within each State;

- právo státu, […] regionu, obcí a dalších místních samospráv, v rámci pravomocí každého z nich, provádet politiky a opatrení, která pokládají za vhodná pro zachování a rozvoj svého kulturního a umeleckého vyjadrování,

- the right of the Member States, Regions, districts and other local government bodies to implement, within their respective powers, policies and measures they consider appropriate to preserve and develop their cultural and artistic expressions;

- prihlížení ke specifickým rysum audiovizuálních statku a služeb a dalších statku a služeb kulturního rázu pri provádení politik Evropské unie založených na pravomoci v jiných oblastech, s cílem zachovávat a podporovat rozmanitost kultur. Tato zásada platí zejména pro politiky, které se týkají:

- the horizontal recognition of the specificity of audiovisual and other cultural goods and services when implementing any Union policy in order to protect and promote the diversity of cultures. This principle applies particularly to policies regarding:

- vnitrního trhu a hospodárské souteže, zvlášte pokud jde o zkoumání slucitelnosti státních podpor s vnitrním trhem,

- the internal market and competition, particularly with regard to the review of the compatibility of public aid with the internal market;

- zahranicního obchodu, vyjednávání obchodních dohod v oblasti audiovizuálních a kulturních služeb, pro než je treba získat jednomyslný souhlas clenských státu, pokud uzavrení techto dohod muže ohrozit kulturní a jazykovou rozmanitost Evropské unie,

- foreign trade; newly negotiated trade agreements on audiovisual and cultural services will have to be approved unanimously by the Member States when likely to affect the cultural and linguistic diversity of the European Union.

- príspevek kultury k trvalému rozvoji, k solidarite mezi národy, k volnému a spravedlivému obchodu, aby se tak napravila zejména nevyváženost toku a obchodu s kulturními statky v celosvetovém merítku? pricemž Unie musí zejména dbát na podporu mezikulturního dialogu na svém území a s tretími zememi,

- the contribution of culture to sustainable development, to solidarity between the peoples and to free and fair trade, particularly in order to restore the balance of flows and trade in cultural goods at a global scale. The European Union must promote intercultural dialogue among its Member States and with third countries.

- zachování zvláštní úlohy verejných kulturních institucí clenských státu pro udržení a podporu rozmanitosti forem umeleckého výrazu a kulturního obsahu, jakož i pro potvrzení plurality sdelovacích prostredku a rozmanitosti mínení, vlastního demokratickým spolecnostem.

- Recognition of the special role of public cultural institutions in the Member States to preserve and promote the diversity of artistic expression and cultural content, as well as to affirm the diversity of media and opinions intrinsic to democratic societies.

Potvrzujeme krome toho nezbytnost zajistit náležité financování projektu, institucí a evropských kulturních sítí.

We also reaffirm the need to guarantee adequate funding for European cultural projects, institutions and networks.

Jsme presvedceni, že pri zachování a aktivním naplnování techto zásad se bude moci kultura stát zretelným politickým projektem pro Evropu. Tento projekt, založený na uchování a podpore kulturní rozmanitosti, posílí pocit evropské totožnosti, vedomí každého z jejích obcanu o tom, že náleží ke spolecenství hodnot, a jejich vuli budovat dohromady spolecnou budoucnost.

We are convinced that compliance with and active implementation of these principles can make culture a definite political project for Europe. Based upon the preservation and promotion of cultural diversity, this project will strengthen the feeling of a European identity, awareness among all European citizens that they belong to a community of values and their will to build a common future together.

Více informací ve francouštině (včetně ostatních jazykových verzí deklarace):

http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-rec.html

(27.05.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.