Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropská komise zpřístupnění a digitalizace osiřelých děl

Evropská komise plánuje digitalizaci a následné zpřístupnění takzvaných "osiřelých děl" na internetu. Jedná se o díla, u kterých neznáme držitelé autorských práv, nebo s nimi není možné navázat kontakt.  V případě, že by se tento plán naplnil, přinesl by pravděpodobně revoluci v digitalizaci knih, vzhledem k tomu, že "osiřelá díla" reprezentují velkou část sbírek. Například Britská knihovna, která je jednou z nejvýznačnějších vědeckých knihoven na světě, odhaduje, že nositelé autorských práv nejsou dostupní u přibližně 40 procent knih a představují tak značnou část sbírek zahrnujících 150 milionů titulů. Dle stávajících regulí mohou knihovny zpřístupnit on line jen ty publikace, u kterých dostanou svolení od držitele autorských práv či ta, která již nepodléhají autorským právům. Toto opatření je však pouze jedním z kroků nové strategie měnící pravidla pro duševní vlastnictví v Evropské unii o níž ProCulture informovalo v květnu 2011. 
Plánovnaná pravidla Evropské komise by se nemusela týkat jen knih ale například také hudby. "Nikdo nebude investovat do inovací, pokud jeho práva nebudou ochráněna. Na druhou stranu, spotřebitelé a uživatelé potřebují přístup ke kulturnímu obsahu, například k muzice, pro založení nových obchodních modelů či k podpoře kulturní rozmanitosti," říká komisař komisař pro vnitřní trh a služby v Evropské komisi.
 
Podle něj by komise chtěla časem dosáhnout i zpřístupnění knih, které z rozhodnutí vydavatele již nejsou a nebudou v prodeji, ale stále jsou chráněné autorskými právy. V současnosti se již jedná mezi vydavateli, autory, knihovnami a kolektivními správci s cílem vytvořit hromadné licenční dohody, které dovolí naskenování knih nedostupných v obchodním řetězci.

Úsilí Evropské komise je jedna z částí nové strategie, měnící pravidla pro duševní vlastnictví v celé Evropské unii. Opatřeních, která tato strategie zahrnuje je celá řada od jednotného evropského patentu po přísnější kontroly na hranicích, které mají zabránit nárůstu dovozu padělků oblečení. Nová pravidla se snaží na straně jedné zajistit odměny a investice pro tvůrce a na straně druhé,  co nejširší  přístup ke službám a výrobkům podléhajícím právům duševního vlastnictví, která jsou dle tiskového prohlášení Evropské komise základním kamenem Evropské ekonomiky a klíčovým prvkem ekonomického růstu.


Úryvek z článku Autorské právo a digitální knihovny/ Osiřelá díla z roku 2010

Autorka Mgr. Adéla Faladová / Odbor autorského práva Ministerstva kultury ČR

Osiřelá díla – vymezení pojmu

Pojmem "osiřelá díla" (v angl. orphan works, někdy překládáno rovněž jako "sirotčí díla") se rozumí autorská díla, u kterých ještě neuplynula doba ochrany autorských práv, ale buď autor není znám vůbec, nebo nejsou známi jeho dědicové, nebo se neví, kde se autor či jeho dědicové zdržují, a nelze proto získat svolení k užití jeho díla v případech, kdy je tento souhlas nutný. Souhlas k užití díla je nutný v zásadě k  jakémukoli užití díla, s výjimkou případů, kdy autorský zákon umožňuje užití díla bez souhlasu autora (viz především § 29 a násl. autorského zákona). Souhlas k užití díla je mj. nezbytný pro sdělování chráněných autorských děl prostřednictvím internetu (online), tj. i ke zpřístupňování v rámci digitálních knihoven. Skutečnost, že ještě neuplynula doba ochrany autorských, popř. souvisejících práv, lze dovodit např. na základě znalosti data úmrtí či narození autora, popř. data zveřejnění díla nebo stáří díla apod. Totéž platí nejen pro autorská díla, ale rovněž i pro zaznamenané výkony výkonných umělců a  zvukové či zvukově obrazové záznamy, které jsou dosud chráněny právem souvisejícím s právem autorským (např. právem výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu či právem výrobce záznamu). Pro zjednodušení budeme nadále zmiňovat pouze autorské dílo.
Osiřelá díla, a to je nutno zdůraznit, jsou chráněna jako jakákoli jiná autorská díla, platí pro ně vše, co platí pro autorská díla, jejichž autoři, popř. jiní nositelé práv jsou známi a jsou dohledatelní. Ví-li se o určitém díle, že autor není znám, neznamená to, že je možno s takovým dílem nakládat jakkoli volně. To samozřejmě představuje problém pro každého zájemce o užití takového autorského díla, přinejmenším pro takového, který respektuje autorské právo, neboť neexistuje-li režim umožňující licencování těchto děl, nelze de facto tato díla v řadě případů užít a musí zůstat "skryta" v policích knihoven, regálech či vitrínách muzeí, popřípadě mohou být užita některým ze způsobů, který autorský zákon umožňuje bez svolení autora.
Celý článek najdete zde

Související odkazy

EK: koncepce práv duševního vlastnictví posilující tvořivost a inovace

(15.06.2011) ZDROJ: EK, Knihovna plus,
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.