Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Evropský program pro kulturu v globalizujícím se světě

Dne 10. května 2007 zveřejnila Evropská komise historicky první program, který formuluje roli kultury v EU, přístup EU ke kultuře a to včetně role kultury ve vnitřních evropských politikách a programech, jakož i vnějších vztahů EU. Dokument zahrnuje cíle evropské agendy v oblasti kultury: kulturní rozmanitost a mezikulturní dialog, kulturu jako katalyzátor kreativity v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost a kulturu jako vitální element mezinárodních vztahů. Část je věnována potřebě vytvářet nová partnerství a metody práce, jako je rozvíjení dialogu s kulturním sektorem, stanovení otevřených metod koordinace, podpora zřetelného provádění kulturní politiky a mainstreaming kultury do všech relevantních politik.

IP/07/646

Historicky první evropská strategie pro kulturu: příspěvek k hospodářskému růstu a mezikulturnímu porozumění


Evropská komise přijala politické prohlášení o úloze kultury v globalizovaném světě a navrhuje v něm historicky první evropskou strategii pro kulturu. Toto sdělení potvrzuje, že kultura hraje klíčovou roli v procesu evropské integrace a navrhuje společnou kulturní agendu pro Evropu a pro její vztahy se třetími zeměmi. Přijetí tohoto sdělení je výsledkem rozsáhlého procesu konzultací, do nichž se zapojily subjekty s rozhodovací pravomocí a zainteresované strany z celé Evropy.


Předseda Evropské komise José Manuel Barroso prohlásil: „Kultura a kreativita se přímo dotýkají každodenního života občanů. Jsou důležitými hnacími prvky pro osobní rozvoj, sociální soudržnost a hospodářský růst. Avšak znamenají mnohem více: jsou klíčovými prvky evropského projektu založeného na společných hodnotách a dědictví a zároveň uznávají a respektují rozmanitost. Dnešní strategie podporující mezikulturní porozumění potvrzuje, že kultura stojí v centru pozornosti našich politik.“

Nová politická strategie nazvaná „Evropský program pro kulturu v globalizovaném světě“ se představuje jako sdělení Komise a je doplněna průvodním pracovním dokumentem, v němž je popsána řada způsobů, jak Evropská unie podporuje kulturu.

Oba dokumenty byly připraveny na základě rozsáhlých veřejných konzultací se zainteresovanými stranami.

Prohlášení představuje tři hlavní cíle, které dohromady vytváří kulturní strategii pro evropské instituce, členské státy a kulturní a kreativní sektor:

1. podpora kulturní rozmanitosti a mezikulturního dialogu;

2. podpora kultury jako katalyzátoru kreativity v rámci lisabonské strategie; a

3. podpora kultury jako životně důležitého prvku mezinárodních vztahů Unie.


V současné době EU očekává provedení úmluvy UNESCO o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů a v této souvislosti se sdělení věnuje také vnějšímu rozměru evropské kultury. Sdělení uznává, že evropská strategie pro kulturu je nutná, a že tato strategie musí být otevřená vůči rozmanitosti v rámci Evropy a současně i vůči světu. Sdělení Komise navrhuje opatření, aby se kultura stala ještě důležitější součástí politického dialogu s partnerskými zeměmi a regiony na světě a aby se podpořily kulturní výměny a kultura se systematicky začlenila do rozvojových programů a projektů.

S cílem podpořit specifické činnosti v zemích AKT Evropská komise navrhuje vytvořit Kulturní fond EU – AKT jako společný evropský příspěvek na podporu distribuce a v některých případech výroby zboží kulturního charakteru v zemí AKT.

Tento fond bude podporovat vznik místních trhů a průmyslu a zároveň usnadní přístup kulturního zboží ze zemí AKT na evropské trhy. Evropská komise navrhuje, aby Společenství do fondu přispělo částkou ve výši 30 miliónů EUR na období 2007 – 2013 a vyzývá členské státy, aby do fondu rovněž přispěly.

Základním bodem nové politické strategie je návrh zavést strukturovaný systém spolupráce mezi členskými státy a institucemi EU v oblasti kultury. Tento mechanismus je vytvořen na základě "otevřené metody koordinace” (OMK), která se úspěšně využívá při strukturování spolupráce členských států a EU v oblasti vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sociální ochrany.

Podle tohoto mechanismus členské státy a Evropská komise společně navrhnou rámcové cíle. Jednou za dva roky pak Komise a členské státy vyhodnotí pokrok, jehož bylo při realizaci těchto cílů dosaženo.

Dalším cílem tohoto sdělení je rovněž snaha více začlenit kulturní sektor do evropských záležitostí, počínaje jednotlivými umělci a interprety a konče kreativními a kulturními odvětvími. Proto se prohlášení prostřednictvím nového „kulturního fóra“ snaží zavést lepší strukturu pro dialog a partnerství se zainteresovanými stranami.

Evropskou strategie pro kulturu doplní další činnosti EU v oblasti kultury, jako je například příští Evropský rok mezikulturního dialogu 2008.

Česká verze ke stažení: Sdělení o evropském programu pro kulturu v globalizovaném světě

Text Sdělení všech evropských jazyků. 


Další informace:
http://ec.europa.eu/culture/eac/index_en.html

Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.