Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Komise představila ambiciózní strategii růstu a zaměstnanosti pro EU

Evropská komise představila 8. února 205 novou strategii pro Evropskou unii, která má přinést větší růst a zaměstnanost. Strategie se zaměřuje na znovuoživení tzv. Lisabonské agendy – programu ekonomické reformy EU z roku 2000. Kroky, které dnes Evropská komise navrhla, by mohly do roku 2010 zvýšit HDP o 3 % a vytvořit více než 6 milionů pracovních míst. Pro toto naléhavé jednání existuje pádný důvod. Lisabonská strategie není pět let po svém zahájení na správné cestě, která by ji přivedla k očekávaným výsledkům.

Aby byl zachován model budoucího udržitelného vývoje uplatňovaný Evropskou unií, musí být posílena konkurenceschopnost Unie a její ekonomice musí být dodána dynamika. Komise předkládá 10 klíčových oblastí vyžadujících od EU a jejích členských států kroky, které přinesou trvalý hospodářský růst a větší počet a lepší úroveň pracovních míst. Vyzývá členské státy, aby během jarního zasedání Evropské rady (22.-23. března) zahájily nové partnerství EU pro růst a zaměstnanost.

Prezident Komise Barroso řekl: „Evropa musí pracovat lépe. To, co dnes navrhujeme, uvolní obrovský ekonomický potenciál Evropy. Je toho zapotřebí, aby byl zachován evropský model společnosti, kterého si tolik ceníme. Je to základ sociální spravedlnosti a příležitostí pro všechny. Naše ambice zůstává nezmenšena. Obecné cíle z Lisabonu byly správné, ale jejich realizace byla špatná. Posledních pět let nás poučilo, že se musíme znovu zaměřit na tento program, aby přinesl výsledky. Věřím, že nám tato nová strategie dává správné nástroje k dosažení našich cílů. Skutečná problematika nespočívá ve faktech a číslech uváděných na papíře. Spočívá v jejich dopadu na životy lidí: jak hradíme náklady na své vzdělání, důchody, sociální služby a zdravotní péči. Než jsme došli k těmto návrhům, museli jsme učinit i nesnadné volby a nesnadná rozhodnutí. Naší vizí je a zůstává udržitelný rozvoj. Komise se nevzdá své snahy o hospodářské znovuoživení.“

Viceprezident Günter Verheugen dodal: „Tentokrát to musíme uchopit za správný konec, spojit síly a splnit očekávání, na kterých našim občanům nejvíce záleží: pracovní místa. Poslání dnešního dne zní: neexistují zázračná řešení. Chceme se pustit do práce v duchu partnerství a ustavit politický rámec, jejichž prostřednictvím vytvoříme pracovní místa a ekonomický růst. Komise odvede svůj díl práce v tom, že se podnik bude moci prosadit podnikáním.“

Evropská komise dnes představila svá politická doporučení pro střednědobou revizi tzv. Lisabonské agendy. Komise je přesvědčena, že k tomu, aby se přešlo od slov k činům, je třeba se zaměřit na méně cílů, které budou dosažitelné. Lisabon byl stržen z nastoupené cesty kombinací ekonomických podmínek, nejistou mezinárodní situací, pomalým vývojem v členských státech a postupnou ztrátou politického zaměření.

Evropa, která čelí otázkám spojeným se stárnutím obyvatelstva a zvyšující se mezinárodní konkurencí ze zemí s nízkými náklady, jako je Indie a Čína, potřebuje zvýšit růst své produktivity a zaměstnat více lidí.

V centru navrhovaného partnerství pro pracovní místa a růst je akční program. Zaměřuje se na:
1) Přeměnu Evropy v místo, kde bude atraktivnější investovat a pracovat:
- Dokončení jednotného trhu v oblastech, které mohou přinést skutečný růst a pracovní místa a která mají okamžitý význam pro spotřebitele (služby, regulované profese, energie, veřejné zakázky a finanční služby).
- Zajištění otevřených a konkurenčních trhů uvnitř i vně Evropy: přesměrovat státní podporu na sektory s vysokým růstovým potenciálem, vytvářet prostředí přátelské pro MSP, vytvářet přístup ke třetím trhům, zjednodušit evropskou a státní regulaci.
- Zlepšit evropskou a státní regulaci s cílem zmenšit zátěž, kterou představují administrativní náklady.
- Rozšířit a zlepšit evropskou infrastrukturu.

2) Znalosti a inovace vedoucí k růstu - Dosáhnout cíle 3 % DPH na náklady spojené s výzkumem a vývojem
- Napomáhat inovacím, přijímat informační a komunikační technologie a využívat zdroje udržitelným způsobem
- Přispívat k silnější evropské průmyslové základně mobilizací partnerství veřejného a soukromého sektoru.

3) Vytváření více pracovních míst v lepší kvalitě - Přilákat více lidí do zaměstnání, zejména snížením nezaměstnanosti mládeže a modernizací systémů sociálního zabezpečení
- Zvýšit přizpůsobivost pracovníků a podniků a flexibilitu trhů práce odstraněním překážek pro mobilitu pracovní síly
- Investovat více do lidského kapitálu prostřednictvím lepšího vzdělávání a dovedností.

Partnerství: Unie a členské státy mezi sebou sdílí odpovědnost za široké oblasti politiky zaměstnanosti, makroekonomické politiky a strukturálních reforem - proto je třeba partnerství. Akční program, který staví na zkušenostech Programu vnitřního trhu, jasně rozlišuje mezi kroky v členských státech a kroky na úrovni Evropské unie – určuje odpovědnosti, stanovuje termíny a měří dosažený pokrok.

Zjednodušuje realizační mechanismy - bude existovat jediný národní akční program a, po obsáhlých konzultacích, jediná národní zpráva o jeho implementaci.

Ambice má svoji cenu: Komise bude schopna splnit své cíle v oblasti investic a sociální koheze, pouze pokud budou členské státy připraveny poskytnout EU rozpočet, který odráží klíčové ekonomické a sociální priority a společné závazky.

A new start for the Lisbon Strategy (Otázky a odpovědi):

(11.02.2005) ZDROJ: Evropská brána
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.