Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Komise prodlužuje platnost pravidel podpory filmové tvorby až do konce roku 2012

Evropská komise přijala dne 28. ledna 2009 sdělení, kterým prodlužuje platnost kritérií hodnocení státní podpory týkajících se výroby filmových a audiovizuálních děl až do 31. prosince 2012. Komise tato kritéria, která jsou stanovena sdělením Komise z roku 2001, využívá ke schválení evropských vnitrostátních, regionálních a místních systémů podpory filmu v rámci pravidel podpory států EU. Nové sdělení Komise dále uvádí několik trendů, na které bude muset budoucí sdělení o filmu pravděpodobně reagovat. V celé EU je na podporu národní kinematografie každoročně vydáno přibližně 1,6 miliardy EUR.

Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla: „Evropská filmová tvorba je jedním ze základních kamenů evropského kultury. Její důležitost je uznávána v rámci pravidel hospodářské soutěže EU a je zohledňována zejména v otázce kontroly státní podpory. Jsem ráda, že díky prodloužení platnosti sdělení o filmu mají členské státy možnost i nadále podporovat evropskou filmovou tvorbu. Pravidla, jež uplatňujeme, jsou důkazem toho, že hospodářská soutěž a kultura mohou velmi dobře společně fungovat a navzájem se posilovat.“

„Velký úspěch italského filmu Gomorra oceněného jako nejlepší evropský film roku 2008 vypovídá o vitalitě evropské filmové tvorby, která je schopná překročit evropské hranice a být úspěšná i za nimi,“ uvedla Viviane Redingová, komisařka EU pro média. „Aby měli evropští tvůrci možnost vyjádřit se náležitým způsobem, musí být ve filmovém průmyslu zajištěno stabilní prostředí. Proto dnes znovu prodlužujeme platnost stávajícího přístupu Komise k vnitrostátní podpoře filmové tvorby na další tři roky. Evropský audiovizuální průmysl čelí na rychle se vyvíjejících trzích novým výzvám. Měli bychom proto zahájit diskusi o způsobech, jak přeměnit tyto výzvy v příležitosti, a to zejména lepším využitím možností vnitřního trhu a pohledem za hranice EU. Nedávný návrh Komise týkající se programu spolupráce mezi evropskými odborníky z filmového průmyslu a odborníky z rozvíjejících se zemí nazvaného MEDIA Mundus tento cíl sleduje“ (viz IP/09/26).

Dnešní rozhodnutí znamená, že Komise bude uplatňovat kritéria stanovená sdělením o filmu z roku 2001 (viz IP/01/1326) o hodnocení slučitelnosti systémů podpory členských států s pravidly státní podpory stanovenými Smlouvou o ES nejdéle do 31. prosince 2012. Platnost těchto kritérií byla prodloužena již v roce 2004 a 2007 (viz IP/04/343 a IP/07/820).

Mezi nejnovější trendy uvedené v dnešním sdělení patří podpora jiných aspektů, než je filmová a televizní produkce (např. distribuce filmů a digitální promítání), více regionálně zaměřených systémů podpory filmu, jakož i soutěžení mezi některými členskými státy ve využívání státní podpory na přilákání investic ze strany velkých filmových produkčních společností hlavně z USA. Tyto trendy by časem mohly vést ke zdokonalení kritérií státní podpory. Vzhledem k tomu, že je tato otázka velmi složitá, Komise by ji chtěla řešit společně s členskými státy, orgány na podporu filmu a evropským filmovým průmyslem.

Sdělení Komise o filmu z roku 2001 stanoví čtyři zvláštní kritéria slučitelnosti, podle nichž může být schválena podpora ve prospěch kinematografické a televizní filmové tvorby jakožto podpora určená na pomoc kultuře v souladu s čl. 87 odst. 3 písm. d) Smlouvy o ES, a zároveň vyžaduje, aby byla splněna obecná zásada zákonnosti. Jedná se o tato kritéria:

  • podpora musí být určena na projekt v oblasti kultury,

  • producent musí mít možnost vynaložit alespoň 20 % rozpočtu na produkci v jiných členských státech, aniž by byl potrestán snížením podpory poskytnuté podle tohoto režimu v důsledku povinnosti územní vázanosti výdajů,

  • míra podpory musí být v zásadě omezena na 50 % rozpočtu na produkci s výjimkou náročných nebo nízkorozpočtových filmů a

  • dodatečné podpory na zvláštní činnosti spojené s tvorbou filmu nejsou dovoleny.
Platnost těchto kritérií měla vypršet dne 31. prosince 2009. V říjnu 2008 byla zahájena veřejná konzultace týkající se této záležitosti (viz IP/08/1580) a na základě toho dnes Komise rozhodla, že platnost kritérií bude prodloužena až do 31. prosince 2012.

EU podporuje evropské filmové odvětví prostřednictvím programu MEDIA 2007, který v období 2007 až 2013 poskytne 755 milionů EUR na školení, vývoj a šíření evropských filmů i za hranice EU (viz IP/07/169). Devět z deseti evropských filmů je díky podpoře z programu MEDIA vysíláno či promítáno i mimo zemi, ve které jsou vyrobeny.

(08.02.2009) ZDROJ: České zastoupení EU
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.