Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

EK: koncepce práv duševního vlastnictví posilující tvořivost a inovace

Práva duševního vlastnictví, která zahrnují patenty, ochranné známky, průmyslové vzory a zeměpisná označení, jakož i práva autorská a práva s nimi související (pro výkonné umělce, producenty a vysílací organizace), existují již po staletí. Často, aniž si to uvědomujeme, ovlivňují náš každodenní život: chrání technologie, které používáme (auta, mobilní telefony, vlaky), potraviny, které jíme, a hudbu, kterou posloucháme, nebo filmy, na které se díváme. V posledních letech však převratný vývoj technologií a rostoucí význam činností provozovaných on-line změnily svět, v němž se práva duševního vlastnictví uplatňují. EK na vzniklou situaci reaguje novou strategií práv duševního vlastnictví, která má zlepšit právní rámec pro práva duševního vlastnictví,  umožnit investorům, tvůrcům, uživatelům a spotřebitelům přizpůsobit se novému prostředí a posílit nové příležitosti v podnikání.
Nová pravidla umožní nalézt rovnováhu mezi podporou tvůrčí činnosti a inovací, částečně zajištěním odměn a investic pro autory, a na druhé straně podporou nejširší možné dostupnosti zboží a služeb chráněných právy duševního vlastnictví. Strategie vnímá práva duševního vlastnictví jako základní kámen hospodářství EU a ústřední hybnou sílu dalšího rozvoje a uvádí, že hodnota deseti nejlepších značek dosahovala v zemích EU v průměru téměř 9 % HDP.

Tvůrčí odvětví založená na autorském právu, jako jsou počítačové programy, vydávání knih a novin, hudba a film, přispěla v roce 2006 do HDP Evropské unie 3,3 procenta a představují zhruba 1,4 milionu malých a středních podniků a 8,5 milionu pracovních míst. Zaměstnanost v odvětvích „znalostní ekonomiky“ stoupla v letech 1996 až 2006 o 24 % v porovnání s ostatními odvětvími, kde tento podíl činil 6 %.
Komise přijala komplexní strategii s cílem zlepšit právní rámec pro práva duševního vlastnictví. Jejím cílem je umožnit investorům, tvůrcům, uživatelům a spotřebitelům přizpůsobit se novým okolnostem a posílit nové příležitosti v podnikání. Nová pravidla umožní nalézt rovnováhu mezi podporou tvůrčí činnosti a inovací, částečně zajištěním odměn a investic pro autory, a na druhé straně podporou nejširší možné dostupnosti zboží a služeb chráněných právy duševního vlastnictví.

Dosažení tohoto vyváženého stavu přinese skutečnou změnu pro podnikatele (od samostatně pracujících umělců až po velké farmaceutické společnosti), neboť budou posíleny investice do inovací. To přispěje k růstu a konkurenceschopnosti EU, jež je výsledkem jednotného trhu. Spotřebitelům přinese výhody širší a snazší přístup k informacím a kulturním hodnotám, například hudbě on-line.

Strategie se zabývá celou řadou otázek s cílem zajistit, aby práva duševního vlastnictví byla uplatňována komplexně – od patentu, který je pro podnikatele nezbytný pro ochranu vynálezu, až po boj proti zneužívání těchto vynálezů, a to vše díky dnes přijatému návrhu, jímž budou posílena opatření proti padělání a pirátství.

K prvním výsledkům celkové strategie pro uplatňování práv duševního vlastnictví patří dnes přijatý návrh na zjednodušení systému udělování licencí k tzv. „osiřelým dílům“, jež umožní přístup k mnoha kulturním dílům on-line, a návrh nového nařízení k posílení celních opatření v boji proti obchodování se zbožím, jež porušuje práva duševního vlastnictví.

„Zajištění řádné úrovně ochrany práv duševního vlastnictví na jednotném trhu má pro evropské hospodářství zásadní význam. Pokrok závisí na nových myšlenkách a znalostech,“ uvedl komisař pro vnitřní trh Michel Barnier. „Nikdo nebude investovat do inovací, pokud nebudou chráněna práva. Na druhé straně je třeba, aby spotřebitelé i uživatelé měli přístup ke kulturním hodnotám, například hudbě on-line, což přinese další rozvoj nových modelů podnikání a kulturní rozmanitosti.

Naším cílem dnes je dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma cíli v oblasti práv duševního vlastnictví v jednotném pojetí. Vytvořit z evropského rámce pro duševního vlastnictví platformu, která přinese prospěch podnikům i občanům a která bude odpovídat podmínkám světa on-line a světové soutěže na poli duševní práce."

Aldigras Šemeta, komisař odpovědný za oblast cel, prohlásil: „Celní orgány ideálně působí na hranicích, aby chránily občany a zákonné podnikání, a jejich příspěvek k boji proti padělání a pirátství je velmi cenný.“ A dodal: „Jsem přesvědčen, že stabilní systém práv duševního vlastnictví má zásadní význam pro celou ekonomiku EU. Současný návrh umožní, aby celní orgány zajišťovaly větší ochranu práv duševního vlastnictví a dosahovaly lepších výsledků v boji proti obchodování se zbožím, jež porušuje práva duševního vlastnictví.“

Strategie práv duševního vlastnictví uvádí řadu krátkodobých i dlouhodobých politických opatření v různých oblastech:

Patenty: Komise již v dubnu předložila návrhy na jednotnou ochranu patentů na základě posílené spolupráce (viz IP/11/470). Nyní se bude dále pracovat na návrzích týkajících se vytvoření jednotného a zvláštního patentového soudu pro klasické evropské patenty a budoucí evropské patenty s jednotícím účinkem. To by výrazně snížilo náklady na soudní řízení a čas potřebný k řešení patentových sporů. Zároveň by se tak zvýšila právní jistota podnikání.

Ochranné známky: Přestože je systém zápisu ochranných známek v EU v členských státech již téměř dvacet let harmonizován a před patnácti lety vznikla ochranná známka Společenství, stále častěji se ozývají hlasy požadující jednodušší, účinnější a soudržnější systémy registrace. Komise má proto v úmyslu v roce 2011 předložit návrhy na modernizaci systému ochranných známek v EU i na vnitrostátní úrovni a přizpůsobí ho éře internetu.

Zeměpisná označení: Zeměpisná označení zajišťují spojení mezi jakostí produktu a jeho zeměpisným původem. V současné době však na úrovni EU neexistuje žádný systém ochrany nezemědělských produktů, jako je například kararský mramor nebo nože ze solingenské oceli. To vede k nerovnosti podmínek na jednotném trhu. Komise proto v letech 2011 a 2012 provede v členských státech podrobnou analýzu stávajícího právního rámce a možného ekonomického dopadu ochrany nezemědělských zeměpisných označení. V závislosti na výsledku hodnocení dopadů by poté mohly následovat legislativní návrhy.

Udílení licencí k autorským právům pro více území: Přestože autorská práva byla ve značném rozsahu většinou harmonizována, jsou zatím stále ještě poskytována na vnitrostátním základě. S ohledem na digitální jednotný trh patří zjednodušení postupů pro udělování autorských práv a rozdělování zisků k největším úkolům, které je potřeba řešit. Ve druhé polovině roku 2011 Komise předloží návrh na vytvoření právního rámce pro účinnou kolektivní správu autorského práva na více územích, zejména v odvětví hudby. Stanoví také společná pravidla transparentní správy a rozdělování zisků. V druhé polovině roku 2011 Komise rovněž zahájí konzultace o různých otázkách týkajících se on-line distribuce audiovizuálních děl.

Digitální knihovny: Vytvoření evropských digitálních knihoven, které budou chránit a šířit bohaté evropské kulturní a duchovní dědictví, má klíčový význam pro rozvoj znalostní ekonomiky. V zájmu dosažení tohoto cíle Komise dnes rovněž předkládá legislativní návrh, který umožní digitalizaci a on-line dostupnost tzv. „osiřelých děl“ (tj. děl, jako jsou knihy a články v novinách nebo časopisech, na které se stále ještě vztahují autorská práva, jejich držitelé však nejsou známi nebo je nelze najít, aby bylo možné získat jejich svolení) – viz MEMO/11/333. Komise zároveň chystá uzavření memoranda o porozumění mezi knihovnami, vydavateli, autory a organizacemi pro kolektivní správu práv, jež by mělo usnadnit udělování licencí pro digitalizaci a zpřístupnění nekomerčních knih.

Porušování práv duševního vlastnictví:
Padělání a pirátství ve stále větší míře ohrožují hospodářství. V letech 2005 až 2009 stoupl počet zaznamenaných případů zboží zadrženého na hranicích EU na základě podezření z porušení práv duševního vlastnictví z 26 704 na 43 572. Současně podle odhadů tvůrčího odvětví jen v roce 2008 stálo pirátství evropské hudební, filmové a televizní odvětví a odvětví počítačových programů 10 miliard EUR a více než 185 000 pracovních míst. Komise je rozhodnuta své úsilí v této oblasti zesílit.

Za prvé, Komise dnes předložila návrh nařízení, jímž pověřuje plněním úkolů evropského střediska pro sledování padělání a pirátství, které bylo zřízeno v roce 2009, Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (OHIM). To umožní středisku využívat odborné znalosti OHIM v oblasti duševních práv a velké úspěšné zkušenosti v oblasti ochranných známek a vzorů. Nařízení bude nyní předloženo k posouzení Evropskému parlamentu a Radě.

Za druhé, na jaře roku 2012 Komise navrhne revizi směrnice o dodržování práv duševního vlastnictví (viz IP/04/540). Tato směrnice stanoví opatření občanského práva, která umožňují posílit práva duševního vlastnictví jejich držitelů, je však třeba ji upravit, a to zejména tak, aby odpovídala zvláštním požadavkům digitálního prostředí.

Dodržování práv duševního vlastnictví celními orgány: Celní orgány vykonávají dohled nad veškerým obchodováním překračujícím vnější hranice EU: provádějí kontroly za různými účely a hrají zásadní roli v boji proti obchodování se zbožím, které porušuje práva duševního vlastnictví. Jen v roce 2009 zadržely celní orgány více než 40 000 podezřelých zásilek obsahujících 118 milionů kusů zboží. Zatímco ve většině případů se jedná o padělky nebo nezákonně získané kopie, jedinečné postavení celních orgánů na hranicích umožňuje vymáhat dodržování velkého okruhu práv duševního vlastnictví. V rámci dnes zveřejněné celkové strategie práv duševního vlastnictví Komise rovněž navrhuje nové nařízení pro oblast cel za účelem dalšího posílení právního rámce pro opatření v této oblasti.

Cílem návrhu je také boj s obchodováním s malými zásilkami padělaného zboží posílanými poštou, protože většina tohoto zboží pochází z obchodů uzavíraných na internetu.
 
Souvislosti

Práva duševního vlastnictví jsou úhelným kamenem hospodářství EU a hlavní hybnou silou jeho dalšího rozvoje. V roce 2009 dosahovala hodnota deseti nejlepších značek v zemích EU v průměru téměř 9 % HDP. Tvůrčí odvětví založená na autorském právu, jako jsou počítačové programy, vydávání knih a novin, hudba a film, přispěla v roce 2006 do HDP Evropské unie 3,3 procenta a představují zhruba 1,4 milionu malých a středních podniků a 8,5 milionu pracovních míst. Zaměstnanost v odvětvích „znalostní ekonomiky“ stoupla v letech 1996 až 2006 o 24 % v porovnání s ostatními odvětvími, kde tento podíl činil 6 %.

Více informací o právech duševního vlastnictví lze nalézt na adrese:

http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_52_en.htm

Viz MEMO/11/332 a MEMO/11/333

Další informace o celní politice jsou k dispozici na adrese:

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistics/index_en.htm

Podrobnější informace o novém nařízení pro celní politiku v oblasti práv duševního vlastnictví:
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.