Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoEvropská unie
TechSoup

Veřejné slyšení - Culture: a sound investement for Europe

Veřejné slyšení pořádané Evropskou komisí v Bruselu na počátku prosince 2006 bylo součástí veřejných konzultací o budoucí roli kultury v Evropě, jejímž cílem je za účasti všech, kterých se to týká, revidovat roli kultury v evropském projektu, identifikovat strategické priority kulturního sektoru a možné nové rámce a metody dialogu a spolupráce v kulturní oblasti. Vedle toho, že veřejné slyšení bylo podnětnou ukázkou strukturovaného dialogu s občanskou společností, respektive tvorby politik, bylo zároveň i příležitostí, na které Evropská komise demonstrovala svůj politický závazek prosazovat agendu kultury během německého a portugalského předsednictví.

  1. Culture: a sound investement for Europe

veřejné slyšení organizované Evropskou komisí o budoucí roli kultury v Evropě
dne 4. prosince 2006


Veřejné slyšení bylo druhým krokem v rámci konzultací o budoucí roli kultury v Evropě, neboť mu předcházelo letošní podzimní on-line šetření v oblasti kultury, jehož výsledky byly poprvé prezentovány právě účastníkům slyšení. Cílem této bruselské konzultace je za účasti všech, kterých se to týká, revidovat roli kultury v evropském projektu, identifikovat strategické priority kulturního sektoru a možné nové rámce a metody dialogu a spolupráce v kulturní oblasti.

Vedle toho, že veřejné slyšení bylo podnětnou ukázkou strukturovaného dialogu s občanskou společností, respektive toho, jakým způsobem se politika utváří a formuluje, bylo zároveň i příležitostí, na které Evropská komise demonstrovala svůj politický závazek prosazovat agendu kultury během nadcházejícího německého a portugalského předsednictví.

Hlavní odpovědí on-line dotazníku, na který odpovědělo 499 respondentů, z toho 318 organizací a 181 jednotlivců, bylo:

- umění a kultura má klíčovou roli v evropském projektu;
- umění a kultura jsou výrazem přítomnosti a posilují společnou identitu;
- kultura je nástrojem pro posilování respektu a podporuje solidaritu;
- kulturu je třeba zapojit do hlavní politické agendy.

Zjištění se týkala třech hlavních oblastí: (plné verze odpovědí jsou publikovány na webových stránkách EK)

- jednotlivců a malých organizací
- kulturních průmyslů
- institucí, organizací a asociací

Co se týče on-line odpovědí, nejvíce jich bylo z 5 zemí (Holandsko, Francie, Belgie a Velká Británie) což představuje 65 % všech respondentů. 20 % příspěvků zaslaly evropské organizace/asociace a jen malá část podnětů přišla z oblasti kulturních průmyslů.

Veškeré příspěvky on-line šetření jsou publikovány:
http://ec.europa.eu/culture/eac/communication/contributions/contribution_en.html

Veřejného slyšení v Bruselu se zúčastnilo na 300 zástupců různých evropských organizací ale i jednotlivců, kteří dopředu registrovali svá veřejná vystoupení a byli postupně předsedající vyzýváni k projevu. Na jaře 2007 budou výsledky této komunikace projednány v Evropském parlamentu, neboť vedle výše uvedeného celá akce má:

- získat argumenty pro politickou legitimitu kultury
- zajistit zkoumatelná čísla a principy kulturního sektoru (viz studie The Economy of Culture in EU), kterou vypracovala Kern European Affairs)
- identifikovat specifická témata

V rámci projevů účastníků zaznělo mnoho názorů ale zejména, že kulturní politika EK by měla:

- ochraňovat a podporovat rozmanitost kultur
- posilovat mezikulturní dialog
- podporovat evropskou identitu a občanství
- podporovat kreativitu
- vycházet z konkrétních dat a být ukotvena na výzkumech (Eurostat)

dále:
- je  třeba více spolupráce mezi oblastí kultury a vzděláváním
- EK by měla svůj administrativní rámec přizpůsobit umělecké praxi a prostředí, kde kultura vzniká
- EK musí etablovat otevřený dialog o evropském kulturním sektoru.

Za EK vystoupil (vedle dalších) komisař Ján Figel, který informoval, že Úmluva UNESCO o rozmanitosti kultur vstoupí v platnost již tento prosinec, což bude pro oblast kultury historický okamžik, neboť se jedná o nový mezinárodní zákon. Upozornil, že turismus, nemůže být spojován pouze s minulostí a statickým obrazem ale atraktivita jednotlivých zemí musí být budována na vizi budoucnosti. Rovněž upozornil na to, že evropský projekt byl od počátku kulturním projektem a tvorba a rozvoj kulturní politiky na úrovni EU je nutností, nikoli luxusem.

Klíčový byl samozřejmě projev prezidenta José Manuela Barrosa, který se zúčastnil odpoledního jednání a deklaroval, že kultura je centrální dimenzí EU a je třeba definovat konkrétní kulturní agendu EU, případně evropskou kulturní politiku. Spolupráce v EU se v budoucnu nemá toliko soustředit na mezinárodní (transnational) ale mezikulturní (transcultural) vztahy.

Ve shrnutí (Xavier Troussard DG EAC) bylo řečeno, že kultura má důležitou roli v integračním, v kohesním procesu a v oblasti konkurenceschopnosti. Příštím úkolem bude lépe uvědomit lidi o této důležité roli kultury a apelovat na to, že jednotlivé státy mají kulturu zapojovat do své politické agendy. Dalším úkolem bude implementovat článek 151 Maastrichtské smlouvy a Úmluvu UNESCO a vyvažovat ekonomiku a hodnoty kulturního bohatství.  Specifické akce by měly být věnovány:

- vnitřnímu trhu
- strukturálním fondům
- výzkumným strategiím
- investicím
- sledování dobré praxe
- mobilitě
- oblasti kultury a vzdělání.

Troussard rovněž informoval, že se očekává, že téma role kultury v Evropě nebude distribuováno pouze jako „sdělení EP“, který se má kulturou na jaře 2007 zabývat ale je, a bude, zejména úkolem intelektuálů a umělců tuto „zprávu“ zprostředkovat .

O přestávce došlo k rozhovoru s Vladimírem Šůchou (DG EAC), který upozornil na nízkou účast z nových zemí EU, pro které by bylo vhodné připravit (v ČR, případně na Slovensku) menší akci slyšení ke kultuře, tak, aby i z těchto zemí zazněly a byly zapracovány názory a tyto země měly řádný aktivní podíl na tvorbě evropské kulturní politiky.

Rovněž jedním z doporučení on-line konzultace je utvořit v rámci strukturovaného dialogu „Evropskou kulturní agoru“ jako platformu pro pravidelnou výměnu; monitoring/evaluace udržitelnosti politik a také vytvoření task force na monitorování vývoje různých EU politik, kde by se i tyto země měly výrazněji podílet.

Marta Smolíková
ředitelka ProCulture/Otevřená společnost o.p.s.
účastnice slyšení


(21.12.2006)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.