Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Grantová komise Ministerstva kultury ČR rezignovala kvůli razantnímu krácení rozpočtu

Členové odborné grantové komise Ministerstva kultury pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo na svém zasedání v pátek 13. března 2009 podali rezignaci. Důvodem jejich odstoupení je snížení celkové částky na projekty jejich oboru o 35%. Toto razantní snížení by znamenalo reálnou likvidaci projektů a činností v oblasti tance, pohybového a nonverbálního divadla, za což odmítli nést odborníci z grantové komise odpovědnost.   
Komise byla na redukci celkové dotace pro obor upozorněna počátkem února. Při svém prvním zasedání 13. února 2009 zaslala otevřený dopis ministrovi, v němž odmítla převzít spoluodpovědnost za následky rozhodnutí vedení Ministerstva kultury. Finanční škrty byly provedeny bez předchozí analýzy a zvážení stavu oboru, což ohrožuje jeho dlouhodobě podfinancovanou profesionální infrastrukturu přímo v základech. Oblast současného tance a pohybového divadla se u nás podařilo po roce 1989 vybudovat prakticky z nuly, a to především díky aktivitám neziskových kulturních organizací. Ty jsou na grantových systémech (nejen MK ČR) závislé  a další krácení by znamenalo jejich likvidaci a tudíž zmrazení dynamicky nastartovaného rozvoje v této oblasti umění.

Krácení rozpočtu nebylo provedeno systémově, nebyly brány ohledy na potřeby jednotlivých oborů a možnost dorovnat jejich podporu z jiných zdrojů - programů či odborů MK (Fondu kinematografie, projektu Martinů Revisited atp.). Takže např. Program státní podpory profesionálních divadel, orchestrů a pěveckých sborů má k dispozici 100% loňské částky, tedy 81,7mil. Oproti tomu částka určená na dotace pro oblast profesionálního tance a pohybového divadla pro celé území ČR byla snížena na pouhých 7,8mil. Kč.

Členové odborné grantové komise Ministerstva kultury pro profesionální tanec, pohybové a nonverbální divadlo se omlouvají všem žadatelům v této oblasti a zároveň je vyzývají k aktivitě. „Je třeba si uvědomit a dát jasně najevo, jak vážné dopady na obor bude mít krácení dotací Ministerstva kultury v letošním roce.  S  následky tohoto kroku se budeme vyrovnávat několik let“, říká předsedkyně komise Ivanka Kubicová, vedoucí taneční katedry HAMU. Během uplynulého měsíce, ještě před svým rozhodnutím rezignovat, komise pokračovala ve své práci: posoudila všechny projekty a stanovila hranice pro přidělení dotace žadatelům. Společně s ostatními zástupci grantových komisí předala ministrovi kultury Václavu Jehličkovi žádost o urychlené setkání tak, aby se výsledky schůzky mohly odrazit v závěrečných kolech grantových jednání. Zástupci komisí se na přání úřadu sešli s vedením ministerstva ve dvou týmech 4. a 5. března 2009. Na jednání bylo ministrem přislíbeno konkrétní řešení v podobě žádosti podané Ministerstvu financí ČR o navýšení rozpočtu grantových komisí o 20%. O splnění tohoto slibu však ministerstvo dosud neinformovalo.  „Předpokládám, že top management Ministerstva kultury věděl již od počátku roku 2009 o dramatickém snížení rozpočtu Kulturních aktivit, přesto zatím úřad nepodnikl žádné viditelné kroky k nápravě stávající krizové situace. Výjimku tvoří dle neoficiálních informací 4 miliony k dofinancování propadu rozpočtu v oblasti literatury, která byla letos krácena o více než 50%.“ komentuje přístup ministerstva místopředseda komise Ondřej Hrab, ředitel Divadla Archa.

Schválený rozpočet MK na rok 2009 byl celkově krácen o 5,8%, což jej opět citelně vzdaluje od plánovaného 1% na kulturu (vláda snahu o dodržení schválila v dokumentu Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007-2013, ovšem v letošním roce podíl k celkovým výdajům státního rozpočtu dosahuje 0,73%, bez započtení výdajů na církve dokonce pouze 0,59%). Přitom v době úsporných opatření a krácení rozpočtů Ministerstvo kultury zvýšilo rozpočet na provoz příspěvkových organizací o 141 mil. Kč a výdaje na činnost svého úřadu o 17 mil. Kč! Radikální pokles nastal naopak u podpory živého umění a kultury národnostních menšin, což pro obě oblasti znamená faktickou likvidaci.

Stávající situaci by prospěla zásadní změna dotačního systému pro všechny rezorty tak, aby byly dlouhodobě jasné priority a závazné poměry v jednotlivých oblastech podpory. Krácení kapitoly Kulturních aktivit Ministerstva kultury je zvláště zarážející v době předsednictví ČR Radě Evropské unie a v roce, který byl vyhlášen rokem kreativity a inovací - tedy hlavních atributů živého umění. Navíc je prokázáno, že kulturní aktivity přispívají k růstu konkurenceschopnosti a ozdravení ekonomické základny státu a mohou výrazně přispět k řešení důsledků současné globální ekonomické krize.
(17.03.2009) ZDROJ: Motus o.s.
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.