Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016

Ministerstvo kultury předkládá Vládě Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 – 2016. Záměrem dokumentu, kromě stanovení cesty, kterou by se měla státní podpora české kinematografie v materiálním i nemateriálním smyslu ubírat, je rovněž popsat mnohá specifika sektoru a upozornit na nedostatky a dlouhodobě neřešené problémy. Koncepce obsahuje návrh dvaceti opatření. Ta  jsou navrhována tak, aby v co nejširší míře splňovala potřeby a možnosti rozvoje české kinematografie. Koncepce může sloužit v příštích několika letech jako solidní podklad pro legislativní a nelegislativní kroky v oblasti kinematografie. Součástí Koncepce jsou tři přílohy (Historie – základní vývojové tendence české kinematografie, Institucionální zajištění české kinematografie, Ekonomické aspekty české kinematografie). Koncepce je předkládána vyplývá z Programového prohlášení vlády ČR z června 2009 a z Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013.
Úvod
(koncepce)

Kinematografie se liší od ostatních uměleckých oblastí v několika rovinách. Jednak se v kinematografických  dílech – filmech  spojuje stránka výtvarná, hudební, literární a interpretační, z hlediska obsahu jsou tato díla zdrojem  informací o společnosti, jejím historickém a sociologickém vývoji, v mezinárodním kontextu také o kulturní identitě státu a rozmanitosti jeho obyvatel. Dále, výroba, šíření a uchovávání děl je spojeno s vysokými finančními nároky, a konečně, kinematografie prochází v posledních stech letech velkým a neustále se zrychlujícím technickým vývojem.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem všechny státy, kde je kinematografie rozvinutá, tuto oblast v různé míře, různými způsoby a s využitím různých zdrojů podporují. Rovněž na půdě Evropské unie se v současnosti vede debata o dalším směřování strategií členských států i celé EU s cílem zvýšit kulturní i ekonomický potenciál tohoto sektoru.

Obecně lze kinematografii chápat jako filmovou tvorbu a filmový průmysl, přičemž tvorbou se rozumí vývoj – práce na scénáři a příprava natáčení a výroba kinematografických děl a  průmyslem celé  personální a technické výrobní zázemí, tj. veškerá infrastruktura potřebná k výrobě kinematografických a dalších audiovizuálních děl, jako jsou např.  televizní pořady, reklamní spoty apod. V konkrétním výčtu se jedná o organizační, kreativní a technické složky filmového štábu, filmové ateliéry, technické provozy, dílny, střižny, laboratoře, půjčovny kostýmů, rekvizit, kamerové a osvětlovací techniky, zvuková a obrazová postprodukční zařízení, nahrávací studia, a další. Filmová tvorba je neoddělitelně navázána na infrastrukturu filmového průmyslu, který se technicky i organizačně zdokonaluje a dosahuje tak vyšší účinnosti a menších dopadů na životní prostředí. Cílem je i zajistit úspory energie a snižovat tak i náklady na tvorbu a produkci. Pro další zefektivnění je doporučováno navázat i filmový průmysl na systém EMAS (Systém environmentálního řízení) a další moderní dobrovolné nástroje řízení.


Cíle koncepce
- posílit a uchovat hodnoty české filmové kultury,
- rozvinout český filmový průmysl a učinit jej konkurenceschopným v mezinárodním měřítku,
- posílit hospodářský potenciál kinematografie a vytváření pracovních míst, 
- vybudovat fungující systém finanční a státní  podpory, 
- vytvořit právní zázemí, které by sloužilo k těmto účelům a bylo v souladu s předpisy EU,
- podpořit roli kinematografie jako nezastupitelné složky českého kulturního dědictví zasluhující podporu a ochranu.

 

Koncepce podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 - 2016

Návrh usnesení Vlády České republiky ke Koncepci podpory a rozvoje české kinematografie a filmového průmyslu 2010 - 2016

Předkládací zpráva

Vypořádání připomínek k materálu s názvem: Koncepce podpory české kinematografie a filmového průmyslu 2010 - 2016

Příloha 3.1 Koncepce české kinematografie: Historie - základní vývojové tendence české kinematografie v letech 1945 - 2009 a jejich vyhodnocení

Příloha 3.2 Koncepce české kinematografie: Institucionální zajištění české kinematografie

Příloha 3.3 Koncepce české kinematografie: Ekonomické aspekty české kinematografie

Celá koncepce ke stažení zde

(10.04.2010) ZDROJ: MKCR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.