Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013

31. května 2005 vláda schválila Koncepci účinnější podpory umění 2007-2013, která je proponována v časovém horizontu druhého programovacího období Strukturálních fondů 2007-2013, neboť v tomto období se poprvé otevírá reálná šance čerpat finanční prostředky ze SF i pro oblast kultury. Vedle toho byl schválen dopad na státní rozpočet na programové financování v celkové výši 1, 7 miliardy korun, který má navýšit stávající rozpočet MK v následujících 7 letech. Vedle stávajících programů (Program kulturních aktivit, Program státní podpory divadel a orchestrů, Program podpory integrace romské komunity, Program podpory kulturních aktivit národnostních menšin), které by v plánovaném období měly dosáhnout celkové částky 4, 2 miliardy se počítá s novým stipendijním programem a Programem státní podpory galerií, muzeí a výstavních síní v celkové částce 420, 5 miliónů Kč. Některé oblasti však teprve předpokládají formulaci dílčích koncepcí, např. ucelená strategie podpory audiovize či oblast umění a vzdělávání, z nichž vyplynou další konkrétní úkoly. Vedle konkrétních úkolů koncepce formuluje různé nástroje podpory a sice institucionální, ekonomické, legislativní. řídící, metodické či společenské.

Přinášíme text usnesení vlády: viz: http://wtd.vlada.cz/vyhledavani/vyhledavani_usnes.htm

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 31. května 2006 č. 676

o Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013


             V l á d a  

             I.  s c h v a l u j e   Koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 - 2013, ob-saženou v části III materiálu č. j. 700/06 (dále jen „Koncepce“);

           II.  u k l á d á  

                1. ministru kultury

                    a) seznámit s Koncepcí hejtmany, primátora hlavního města Prahy a pri-mátory statutárních měst, představitele Svazu měst a obcí a zástupce profesních orga-nizací v oblasti umění,

                    b) realizovat Koncepci ve spolupráci s ostatními členy vlády, vedoucími ostatních ústředních orgánů státní správy, řediteli krajských úřadů a ředitelem Magis-trátu hlavního města Prahy,

                    c) zpracovat a předložit vládě průběžnou zprávu o plnění Koncepce, a to

                          ca) do 31. března 2010,

                          cb) do 31. března 2012,

                    d) zpracovat a předložit vládě do 31. března 2014 závěrečnou zprávu  o plnění Koncepce s návrhem na její aktualizaci,

                    e) ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem financí zajistit při přípravě státních rozpočtů na léta 2007 - 2013 finanční prostředky na realizaci Kon-cepce podle přílohy tohoto usnesení,

                    f) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,

 

                2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy spolu-pracovat s ministrem kultury při realizaci Koncepce;

           III.  d o p o r u č u j e   hejtmanům, primátorům statutárních měst, starostům obcí seznámit se s Koncepcí a využít ji při zpracování dokumentů a naplňování záměrů v péči o umění v jejich působnosti.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
ředitelé krajských úřadů,
ředitel Magistrátu hlavního města Prahy


Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy

Předseda vlády
Jiří Paroubek v.r.

Příloha k usnesení je ke stažení zde  - obsahuje rozpočtové tabulky na jednotlivé programy, stávající i nové
Text Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013 ke stažení Word 1,2Mb

 

Více o Koncepci:

Rozhovor na aktuální téma
s ředitelkou ProCulture Martou Smolíkovou (Rádio Česko) 01.06.2006 09:09 k poslechu zde
Vláda schválila koncepci účinnější podpory umění na léta 2007 až 2013

 

 

 

ProCulture, výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu Otevřené společnosti o.p.s. zpracovalo ve spolupráci s Institutem umění/ Divadelní ústav návrh Koncepce účinnější podpory umění 2007 - 2013 pro Ministerstvo kultury ČR. Ředitelka ProCulture Marta Smolíková byla zpracovatelka projektu.

Práce na návrhu Koncepce začaly v létě 2004 a do konce roku byly připraveny podkladové materiály a ustanoveny pracovní skupiny, jejichž práce potom probíhala od počátku roku 2005; v říjnu 2005 byl návrh odevzdán zástupcům MK ČR.

Hlavním principem prací na formulaci tohoto střednědobého strategického dokumentu bylo zapojení co nejširší odborné veřejnosti. Práce jednotlivých skupin se zúčastnila celá řada osobností a představitelů institucí českého umění a kultury. Mezioborová expertní skupina byla jmenována náměstkem ministra kultury na základě společného návrhu Divadelního ústavu, ProCulture a Odboru umění a knihoven MK ČR v počtu dvaceti osob; byly vytvořeny jednotlivé oborové pracovní skupiny pro oblast divadla, hudby, literatury, výtvarného umění, filmu, neprofesionálního umění a zahraniční spolupráce a prezentace českého umění v zahraničí, které čítaly na šedesát dalších osobností. Další experti vypracovali analytické podkladové studie a odborná veřejnost se zúčastnila veřejných diskuzí (v Praze, Brně a Hradci Králové). Byly vytvořeny samostatné webové stránky, které dokumentovaly probíhající práce a poskytovaly rovněž prostor pro veřejnou internetovou diskuzi.

V rámci Koncepce byly definovány základní pojmy a význam umění: vytváří naše kulturní dědictví, spolu s kulturou je nedílnou součástí trvale udržitelného rozvoje a podmínek stability společnosti, je ekonomickým faktorem, nástrojem zahraniční politiky státu a indikátorem kvality demokracie a občanské společnosti.

Koncepce zahrnuje analýzu vývoje oblasti umění po roce 1990, vyhodnocení stávajících programů MK ČR, SWOT analýzu a konkrétní úkoly, které byly stanoveny pro dané období a které směřují k:

- posílení prezentace českého umění v zahraničí a mezinárodní spolupráce

- zachování a rozvoji umělecké různorodosti s důrazem na podporu kreativity a s ohledem na vyvažování vlivů konzumní společnosti

- zajištění dostupnosti umění pro občana (rovný přístup)

- posilování infrastruktury včetně investiční podpory kulturních institucí

Vzhledem k tomu, že jednotlivé pracovní verze byly průběžně zveřejňovány, vzbudila práce na Koncepci nejen zájem médií, ale i celé řady institucí. Pracovní verze Koncepce se např. stala jedním z východisek Dlouhodobého záměru Vysoké školy umělecko-průmyslové (VŠUP), jednotlivé pasáže začaly být uplatňovány v dalších nově připravovaných strategických dokumentech, jako např. Národní rozvojový plán ČR, Koncepce kulturní politiky Hlavního města Prahy, Integrovaný operační program aj.

Další informace:

http://www.divadlo.cz/koncepceumeni/ 

nebo:

http://www.proculture.cz/index.php?section=75&a_id=979

(01.06.2006)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.