Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Květnové jednání Rady pro umění

Rada pro umění, poradní sbor ministra kultury sestavený z nezávislých odborníků i zástupců příspěvkových organizací ministerstva, se sešla 25. května na svém pátém zasedání. Hlavním bodem programu byla Zelená kniha (Green Paper) „Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví“, kterou zveřejnila Evropská komise k veřejné konzultaci. Program byl naplánován rovněž s ohledem na hodnocení pokroku v návaznosti na úkol č. 9 Koncepce účinnější podpory umění pro léta 2007-2013, který se týká mapování potenciálu kulturního průmyslu v návaznosti na umění.

V úvodu jednání byla podána informace o schválení přijetí Úmluvy o ochranně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů v Senátu, kterou přijalo již 110 zemí světa. V Senátu byla rovněž projednána novela zákona o loteriích.  Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o obecně prospěšných společnostech a vláda schválila věcný záměr statutu veřejné prospěšnosti, který byl předkládán s rozporem ministerstva kultury. Jeho rozpracování do paragrafovaného znění bude úkolem příští vlády. Tento zcela nový zákon by měl upravit možnosti poskytování dotací neziskovým, respektive veřejně prospěšným subjektům. Rada pro umění byla informována, že v návaznosti na nové Zásady o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím je připravován nový příkaz ministra kultury, který stanoví časnější termíny pro odevzdání žádostí o dotace pro příští rok.

Náměstkyně ministra kultury Petra Smolíková na jednání představila Zelenou knihu (Green Paper) „Uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví“, kterou k veřejné konzultaci představila Evropská komise koncem dubna. „Jde o dokument, který je součástí víceletého kontinuálního procesu, ten je ukotven v doporučeních závěrů Evropské Rady z roku 2007, kdy Evropská komise dostala za úkol vypracovat návrh opatření, jak kulturu začlenit do Lisabonské strategie, nyní do strategie Evropa 2020.  Součástí tohoto procesu byl i Evropský rok tvořivosti a inovací 2009, v rámci něhož ministerstvo pořádalo v Praze konferenci Fórum pro kreativní Evropu.“ řekla náměstkyně Petra Smolíková. Zelená kniha je rovněž reakcí na zjištění studie Ekonomika kultury v Evropě, kterou Komise publikovala v roce 2006. Evropská komise připravuje tři rozsáhlé rámce nových politik, které budou mít značný dopad na rámcové podmínky pro kulturní a tvůrčí odvětví v digitálním prostředí: Digitální program pro Evropu, iniciativu Inovace v Unii, strategii v oblasti duševního vlastnictví.

Rada diskutovala problematiku Zelené knihy a v souvislosti s možnostmi uvolnění potenciálu kulturních a tvůrčích odvětví se shodla, že je třeba dbát na regionální rozvoj a podporu přirozených kulturních center. Rada doporučila věnovat pozornost mobilitě, respektive volnému pohybu osob i děl a odstraňování daňových bariér, ve vztahu k třetím zemím pak bariér vízových. Ilja Šmíd upozornil, že se otevírají nové zahraniční destinace, které jsou však méně dostupné z hlediska nákladů cestování, čímž můžeme ztratit konkurenceschopnost na nových trzích. „Je třeba sledovat, co se děje v okolních zemích a na evropské úrovni. Máme za sebou hořkou zkušenost z oblasti kinematografie, která zaznamenala prudký propad po té, co okolní státy zavedly různé podpory kinematografie a my ztratili konkurenční výhody, a tedy klienty a v důsledku toho i vysoce kvalifikované pracovní síly,“ uvedla Marta Smolíková, předsedkyně Rady pro umění a ředitelka ProCulture /Otevřené společnosti o.p.s. Rada rovněž upozornila, že jednou z bariér uskutečňování projektů jsou v posledních letech autorská práva. Řešení této oblasti bude do budoucna klíčové i z hlediska možnosti šíření uměleckých děl, tedy jejich zpřístupňování. „Kultura se stává důležitou agendou řady zemí, které začínají využívat její potenciál pro svůj celkový rozvoj, pokud bychom tento  vývoj, který je důsledkem změn v globální ekonomice, přehlíželi, ztratíme trhy a to nejen v kulturním a kreativním odvětví,“ říká Marta Smolíková, předsedkyně Rady pro umění.
Termín příštího jednání rady nebyl stanoven. Veřejné konzultace jsou otevřené všem zájemcům do 30. července.
 

   
 

(26.05.2010) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.