Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do roku 2015

Dne 1. prosince schválila Vláda ČR usnesením č. 1525 Meziresortní koncepci aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do roku 2015. Koncepce je zaměřena na identifikaci priorit a strategických směrů rozvoje aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity, na identifikaci výsledků v této specifické oblasti výzkumu a vývoje a na identifikaci nástrojů pro využitelnost či kapitalizaci těchto výsledků v praxi, tj. zejména pro potřeby kultury, státní správy, samosprávy, vzdělávání, služeb, obchodu, průmyslu apod., zejména pro zabezpečení správy a využití kulturního dědictví ČR na úrovni současných evropských standardů a pro zachování a rozvíjení národní integrity a národních specifik ve 21. století. Inspirací pro koncepci byl mj. britský program Kapitalizace kulturního majetku, zaměřený na podporu interdisciplinárního výzkumu kulturního dědictví, budování partnerství mezi výzkumnou sférou, galeriemi, muzejními institucemi a soukromým sektorem za účelem řešení ekonomických a sociálních otázek, týkajících se regenerace, cestovního ruchu a kulturního dědictví. Koncepci zpracovala na základě zakázky malého rozsahu Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o.

Hlavním cílem předkládané koncepce a z ní vycházejícího programu výzkumu a vývoje je přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.

K dílčím cílům koncepce a návazného programu výzkumu a vývoje náleží:

• zpřístupnění kulturního dědictví široké obci zájemců a uživatelů,
• posílení a integrace sociálně ekonomického uplatnění kulturního dědictví ve společnosti,
• využití výsledků výzkumu ve vzdělávání, založeném na poznání národní identity a kultury,
• využívání výsledků výzkumu pro prezentaci regionů a posílení programů pro všechny formy cestovního ruchu a turistiky,
výzkum nástrojů a jejich ověření pro:

o aktivní podíl na rozvíjení národní identity jako jednoho z elementů spoluvytváření evropské identity a kultury,
o systematickou dokumentaci a prezentaci způsobu života a kultury menšin v minulosti i současnosti,
o dokumentaci a zachování památek kulturního dědictví s minimalizovanými ztrátami,
o systematickou záchranu mizejících památek kulturního dědictví,
o odbornou podporu záchrany kulturního dědictví v krizových situacích,
o rozvoj malého a středního podnikání s využitím kulturního dědictví,
o podporu neprofesionální tvorby jako jednoho z prostředků aktivního rozvíjení osobnosti,
o podporu subjektů, organizací a institucí v oblasti kultury a umění, podporu kulturní identity a sociální soudržnosti lokálních a regionálních společenství,
o využití ekonomického potenciálu kulturních památek pro rozvoj české ekonomiky,
o systematické uplatňování české kultury a sociokulturního potenciálu české společnosti v globálním prostředí,
o systematické a efektivní využívání nových moderních technologií ve společenských a humanitních vědách pro vzdělávání,
o systematické a efektivní využívání prostředků technologií pro rozvoj národní kultury a kulturní identity obyvatelstva.


Koncepce se opírá o propojení společenských, humanitních a přírodních věd, technologií, kultury a kulturního dědictví.

Výzkum v oblasti péče o movité, nemovité i nehmotné kulturní dědictví se zaměří na:
1) zkvalitnění současného systému péče o památky, sbírky, knihovní a archívní fondy s využitím nových metod a technologií průzkumu, dokumentace, konzervování a restaurování,
2) metodiku odborného zpracování, identifikaci, evidenci, podmínky uchování a prezentaci kulturního dědictví, jejichž cílem je záchrana kulturního dědictví,
3) nástroje ke zkvalitnění péče o kulturní dědictví, zejména edukativní programy a kurzy.
Koncepce podporuje formulování získaných poznatků do podkladů pro rozhodování státní správy, regionálních a místních samospráv v oblastech, kterými se bude zabývat program realizovaný v rámci koncepce (např. péče o kulturní dědictví, vzdělávání všech generací, utváření pozitivního vztahu k regionu a kultuře, vytváření podmínek pro bezkonfliktní soužití etnických menšin a majoritní společnosti).

Koncepce bude implementována prostřednictvím čtyř tématických priorit:

1) Kulturní dědictví a národní identita

2) Historie a multikulturní společnost

3) Technologie, postupy a materiály

4) Prostředí pro rozvoj umění a uchování kulturního dědictví

Kontrola a hodnocení realizace Meziresortní koncepce aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity do r. 2015 bude provádět MK:

1. Standardně každoroční hodnocení na úrovni poskytovatele - tzn. hodnocením výzkumných aktivit (programových projektů, výzkumných záměrů končících v r. 2011) a jejich výsledků v souladu se zákonem č.130/2002 Sb. a platnou Metodikou hodnocení výzkumu a vývoje a jejich výsledků. První hodnocení bude provedeno v r. 2012, výsledky hodnocení budou předmětem hodnotících protokolů schvalovaných poskytovatelem, verifikované výsledky výzkumu budou předány do Informačního systému výzkumu a vývoje – RIV.

2. etapovými zprávami o realizaci koncepce předloženými Radě pro výzkum a vývoj v termínu do 30. listopadu 2012 a do 30. listopadu 2014


3. závěrečnou zprávou o realizaci koncepce předloženou vládě ČR po předchozím projednání Radou pro výzkum a vývoj do 30. listopadu 2016.

Celý dokument koncepce ke stažení zde

 

(18.12.2008) ZDROJ: Rada pro reformu výzkumu
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.