Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Ministerstvo kultury a podpora vědecko-výzkumných projektů

Ministerstvo kultury zveřejnilo přehled projektů vybraných k podpoře v rámci veřejné soutěže programu Věda a vývoj. Celkem bylo v roce 2005 podáno 131 projektů, z nichž MK přijalo 37 k podpoře. Více než polovinu (18 přijatých projektů) budou řešit česká muzea. Národní muzeum získalo podporu hned pro 6 projektů z 16 podaných. Úspěšné byly ústavy památkové či archeologické péče, které získají podporu pro 5 projektů. Mezi žadateli byla drtivá většina organizací zřizovaných státem, kraji či městy. Podporu ale získá i "neinstitucionální" český badatel Vladimír Justl, který uspěl jako jediný z pěti individuálních žadatelů. Mezi úspěšnými žadateli jsou i 2 soukromá nakladatelství. Od vyhlášení veřejné soutěže bylo na postavení týmů a vypracování čtyřletých výzkumných projektů plných 36 kalendářních dnů a to v době akademických prázdnin, což je patrně i důvodem, nízké účasti akademických intitucí ale i nestátních subjektů. Velká tématická šíře jak přijatých tak zamítnutých projektů (od hyeny doby ledové po ekonomické prostředí současné kultury) svědčí o značné rozmanitosti bádání, které by mělo být součástí uchovávání a rozvoje umění a kultury v ČR.

Národní památkový ústav (NPÚ) podal celkem 11 projektů, z nichž financován bude jediný, 3 projekty NPÚ byly vyloučeny z projednání, ostatní nepřijaty. Co do počtu projektů byl třetím největším žadatelem Archeologický ústav Akademie věd, ze 7 podaných projektů budou financovány 3, ostatní 4 projekty však byly ze soutěže vyloučeny.

Veřejné soutěže se zúčastnila jediná konzervatoř, 8 projektů bylo od akademických institucí: FF UK - Praha (2), JAMU - Brno (2), UJEP - Ústí nad Labem (1), UP - Olomouc (1), VŠCHT (3) získalo podporu pro jeden projekt a dále byla úspěšná jediným projektem Masarykova university (Brno).

Mezi žadateli najdeme jediný, a to vyloučený, projekt Ústavu dějin umění Akademie věd, který byl zaměřen na výzkum uměleckých památek Moravy a Slezska. Vyloučeny byly také 2 podané projekty Ústavu pro českou literaturu AV ČR, sice projekt elektronické knihovny české poezie 18.-20. století a projekt zaměřený na neoficiální českou rozhlasovou hru v letech 1948-1989.

Výzkumné příspěvkové organizace MK: Divadelní ústav uspěl s projektem Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR, který bude financován jako jediný ze tří podaných žádostí. Tři neúspěšné projekty podalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu.

Vyloučen byl i jediný podaný projekt Národní galerie zaměřený na život a dílo Karla Škréty ale také žádost nestátní neziskové organizace Společnosti pro současné umění - SCA, která od roku 1996 zpracovává informace z oblasti výtvarného umění a provozuje digitální lexikon výtvarných umělců.

Z příspěvkových organizací MK se veřejné soutěže nezúčastnil např. Národní filmový archiv nebo druhá největší galerie Moravská galerie v Brně.

Mezi jinými se MK rozhodlo nepodpořit projekt zaměřený na hyenu doby ledové a její výskyt v ČR a nebo na výzkum netopýrů pardubického kraje. Podpořen ale bude projekt Pavouci rodu Cheiracanthium střední Evropy-determinační klíč, rozšíření, ekologie v Evropě či projekt Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry.

Podpora na vědu a výzkum v oblasti umění a kultury prostřednictvím MK je vybraným projektům poskytnuta na čtyři roky a to v období 2006-2011.

Koncepce rozvoje výzkumu a vývoje v resortu Ministerstva kultury na léta 2004 - 2008 byla zveřejněna na stránkách MK 27. ledna 2005. Je určena útvarům MK, resortním příspěvkovým organizacím, privátním organizacím a dalším institucím, které se zapojují do oblasti VaV pro postupné naplňování jednotlivých cílů a podporu priorit této koncepce VaV.

Koncepce VaV ministerstva kultury formuluje následující tematické priority:
a) kvalita života člověka v kulturně historickém prostředí a jejich vzájemné působení,
b) vývoj biodiverzity střední Evropy jako indikátor změn přírodního prostředí,
c) umění v životě člověka, národní identita,
d) komunikační infrastruktura v oblasti knihoven,
e) vývoj masmédií a audiovize

Otázkou je, jakým způsobem podpořené projekty korespondují s výše uvedenými tematickými prioritami, a zda je opravdu účelné zveřejňovat informaci o veřejné soutěži pouze na webových stránkách ministerstva kultury (o kterých je známo jak špatně se vyhledávajíj nové informace) a v obchodním věstníku, který z pochopitelných důvodů vědecko-výzkumné kulturní, zpravidla "neobchodní", instituce ani nečtou.

Marta Smolíková
ředitelka ProCulture
Otevřená společnost o.p.s.

Výsledky veřejné soutěže MK Věda a výzkum 2006:

pro úplné informace navštivte stránky MK
přehled projektů v xls: http://www.mkcr.cz/article.php?id=1292
zadání veřejné soutěže: http://www.mkcr.cz/article.php?id=1171


1. PROGRAM


Výzkum a vědecké zhodnocení kulturně-historických hodnot prostředí, způsoby a nástroje jejich zachování a výzkum jevů tradiční lidové kultury jako nedílné součásti nehmotného kulturního dědictví

Cílem programu je:
a) získat a zhodnotit nové poznatky; tyto pak aplikovat při identifikaci, zachování, ochraně a prezentaci stávajícího i potencionálního památkového fondu a věcí a jejich souborů, které nejsou z nejrůznějších důvodů předmětem památkové ochrany, ale jsou zahrnovány mezi kulturně-historické hodnoty prostředí,
b) identifikovat, dokumentovat a zhodnotit prameny dosud existujících jevů tradiční lidové kultury a získané poznatky a informace využít k jejich uchování, předávání následovníkům a prezentaci tradiční lidové kultury a jejích hodnot v České republice i v zahraničí.

1. podprogram:
Nemovité kulturní památky, jejich soubory, památkově chráněná území a ostatní architektonické dědictví - vědecké výzkumy a průzkumy, dokumentace, evidence a prezentace, metody a principy údržby, obnovy a ochrany včetně využívání tradičních i nových materiálů, technik a postupů, včetně specifických postupů při restaurování.

Podpořené projekty:
Východočeské muzeum v Pardubicích:
Hrady, hrádky a tvrze okresu Pardubice
Společnost pro obnovu vesnice a malého města: Dokončení soustavného výzkumu urbanistického vývoje městských lokalit v České republice včetně odborného výběru pro mezinárodní prezentaci
NPÚ, ú.p.: Odborné zhodnocení a komplexní dokumentace vybraných lokalit České republiky a koordinace koncepčních prací pro jejich nominaci na Seznam světového dědictví


2. podprogram:
Movité kulturní památky, jejich soubory a ostatní movité kulturní dědictví - vědecké výzkumy a průzkumy, dokumentace, evidence a prezentace, metody a principy údržby, obnovy a ochrany včetně využívání tradičních i nových materiálů, technik a postupů, včetně specifických postupů při restaurování.

Podpořené projekty:
VŠCHT v Praze:
Studium možností dodatečného zpevnění umělého kamene pojeného epoxidovou pryskyřicí
Archeologický ústav AV ČR: České hrady-záchrana pramenů
Archeolog.ústav AV ČR: Braškov-nové naleziště starého acheuléenu ve středních Čechách


3. podprogram:
Archeologické dědictví - vědecké výzkumy, dokumentace, evidence a prezentace, metody a principy jeho ochrany a zachování pro účely památkové péče.

Podpořené projekty:
Archeologický ústav AV ČR:
Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě. Archeologický výzkum
ÚAPP v Brně: Pravěká a časně historická hradiska na Moravě III

4. podprogram:

Jevy tradiční lidové kultury - identifikace, dokumentace a prezentace prvků tradiční lidové kultury na území České republiky.

Podpořené projekty:
Východočeské muzeum v Pardubicích:
Výroční obyčeje jako součást společenského života obyvatelstva východních Čech (současný stav v návaznosti na tradici a možné perspektivy)
Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech: Plzeňský kraj- identifikace, dokumentace a prezentace prvků tradiční lidové kultury na území regionu
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Rad.: Tradice řemeslné a rukodělné výroby na Valašsku a Těšínsku- identifikace, dokumentace, prezentace

 

2. PROGRAM

Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů
Cílem programu je získat poznatky, metody, technologie a nástroje pro digitalizaci, dlouhodobou ochranu a zajištění dostupnosti kulturních zdrojů.


1. podprogram:
Integrované interaktivní zpřístupnění kulturního dědictví

Národní muzeum:
Retrokonverze lístkového katalogu jazykově nebohemikálních starých tisků Knihovny Národního muzea
Národní knihovna České republiky: Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru


2. podprogram:
Prohloubení metod ochrany kulturního dědictví uchovaného v dokumentech všeho druhu

Národní knihovna České republiky: Ochrana a trvalé zpřístupnění webových zdrojů jako součásti národního kulturního dědictví

3. PROGRAM

Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky, analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a výzkum a vědecké zhodnocení masmédií a audiovize

1. podprogram:
Vědecko-dokumentární zhodnocení vývoje hudebního, divadelního a výtvarného umění, literární historie, teorie a kritiky

Podpořené projekty:
Masarykova univerzita v Brně:
Český hudební slovník osob a institucí.Hudební interpreti
Host- vydavatelství, s.r.o. Brno: Teoretická knihovna III.
Krajské muzeum Cheb: Eliáš Dollhopf (1703-1773)-barokní malíř západních Čech
Doc.PhDr. Justl Vladimír, CSc.: Zpracování korespondence Františka Langera a její ediční příprava ; bibliografie a vydání vzpomínek na F.L.
PhDr. František Malý, hudební nakladatelství: Příprava stěžejních památek české kantorské hudby pro pramenné vydání
Národní knihovna České republiky: Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a Moravy


3. podprogram:
Analyticko-sociologické studie současného stavu kultury na území ČR a v zahraničí

Podpořené projekty:
Divadelní ústav:
Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR


(2. a 4. podprogram výzkumného programu bude vyhlášen ve veřejné soutěži v roce 2007 pro období let 2008-2011 )


4. PROGRAM

Výpověď sbírek českých, moravských a slezských muzeí a galerií o přírodním a kulturním dědictví Evropy

1. podprogram:
Vědecké zpracování přírodnin ze sbírek muzeí z hlediska geologického vývoje a minulé i současné biodiverzity území České republiky

Podpořené projekty:
Husitské muzeum v Táboře:
Zoogeografie drobných savců severní části Českomoravské vrchoviny (Insectivora, Chiroptera, Rodentia)
Východočeské muzeum v Pardubicích: Pavouci rodu Cheiracanthium střední Evropy-determinační klíč, rozšíření, ekologie
Muzeum východních Čech v Hradci Králové: Paprskoploutvé ryby podkrkonošské permokarbonské pánve- vědecké a muzeologické zhodnocení souborů aktinopterygií ve sbírkách muzeí České republiky
Národní muzeum: Vědecké zhodnocení arachnologické sbírky Národního muzea pro posouzení vývoje diverzity arachnocenóz vybraných chráněných území a dalších územních celků ČR
Národní muzeum: Biodiverzita velkých savců ČR; historie a současnost (Carnivora,Ladomorpha, Artiodactyla)
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně: Roubalův herbář a kartotéka flóry Kladenska jako podklad pro historické změny květeny regionů


2. podprogram:
Vědecké zpracování sbírek z oborů společenských věd, literatury a umění z hlediska kulturní rozmanitosti České republiky

Podpořené projekty:
Východočeské muzeum v Pardubicích:
Mince a jejich nálezy v českých zemích jako pramenný zdroj výzkumu měnové integrace Evropy na počátku raného novověku
Národní muzeum: Historické sbírky obratlovců zoologického oddělení Národního muzea ve světle moderní taxonomie: tvorba revidovaného katalogu
Národní muzeum: Vědecká a muzeologická revize a dokumentace vybraných částí typového materiálu ve sbírkách paleolontologického oddělení NM
Národní muzeum: Vědecký soupis nezkatalogizovaných středovkých rukopisů a rukopisných zlomků ve sbírce Knihovny Národního muzea
Moravské zemské muzeum: Keltská pohřebiště na Moravě ve sírkách Moravského zemského muzea
Památník národního písemnictví: Karáskova galerie- II. Část. České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století a 1. pol. 20. století


3. podprogram:
Zhodnocení vědeckých poznatků v oblasti analytických a konzervačních technologií, používaných při ochraně muzeálií (sbírkových předmětů muzeí a galerií)

Podpořené projekty:
Technické muzeum v Brně:
Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry

Východočeské muzeum v Pardubicích: Výroční obyčeje jako součást společenského života obyvatelstva východních Čech (současný stav v návaznosti na tradici a možné perspektivy)
Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech: Plzeňský kraj- identifikace, dokumentace a prezentace prvků tradiční lidové kultury na území regionu
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p. Rad.: Tradice řemeslné a rukodělné výroby na Valašsku a Těšínsku- identifikace, dokumentace, prezentace 

(17.01.2006)
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.