Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Památník národního písemnictví - záměr dělení sbírek budí hluboké znepokojení

Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Památníku národního písemnictví (PNP) byl seznámen se záměrem na rozdělení sbírek PNP a jejich přičlenění k Národní knihovně ČR a Národnímu muzeu a vyjadřuje své silné znepokojení nad těmito záměry, které by ve svém důsledku vedly k nenávratnému znehodnocení, jak sbírkových fondů, tak práce celých generací odborných pracovníků. I rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR, vydala usnesení, ve kterém vyjadřuje znepokojení nad informacemi o možném zrušení samostatné existence či dokonce rozdělení Památníku národního písemnictví v Praze. Prostřednictvím předsedkyně odborové organizace PNP byl zaslán dopis ministru kultury, jehož znění rovněž přinášíme.
PNP, je příspěvkovou organizací ministerstva kultury a jeho fondy představují dvanáct procent veškerých sbírek v ČR. 

Vyjádření poradního sboru pro sbírkotvornou činnost PNP

Poradní sbor byl seznámen se záměrem na rozdělení sbírek PNP a jejich přičlenění k Národní knihovně ČR a Národnímu muzeu.

Poradní sbor  je přesvědčen, že PNP je dnes mezinárodně uznávaným muzeem české literatury a za dobu své existence shromáždil velmi cenné a jedinečné  fondy , představující  dnes 12% veškerého movitého kulturního dědictví ČR. Sbírkové fondy PNP členěné na literární archiv, umělecké sbírky a knihovnu  tvoří navzájem úzce propojené a nedělitelné celky, nejen z odborného hlediska, ale i z jejich právní podstaty.

Poradní sbor vyjadřuje silné znepokojení nad těmito záměry, které by ve svém důsledku vedly k nenávratnému znehodnocení, jak sbírkových fondů, tak práce celých generací odborných pracovníků. 

V Praze, dne 11. 12. 2007

Mgr. Pavel Muchka, vedoucí odd. knižní kultury NM
PhDr. Vladimír Sršeň, kurátor uměleckých sbírek NM
PhDr. Radim Vondráček, vedoucí kurátor odd. grafiky a fotografie UPM
PhDr. Aleš Zach
Doc. PhDr. Hana Šmahelová, CSc.
PhDr. Blanka Svadbová, CSc.
Mgr. Michal Jareš
Jana Cejnarová

Dopis ministru kultury PhDr. Renaty Ferklové, předsedkyně odborové organizace PNP:

Vážený pan
Mgr. Václav Jehlička
ministr kultury ČR

V Praze na Strahově na svátek sv. Lucie 13. prosince 2007

Vážený pane ministře, dovolte, abychom se na Vás s důvěrou obrátili ve chvílích nejistoty a obav.

Byla to literatura, která konstituovala moderní český národ. Jako je Národní divadlo spjato s českým divadelnictvím, stal se Památník národního písemnictví, ač mladší, symbolem českých národních literárních tradic.

Likvidace této instituce by byl počin srovnatelný se zásahy totalitních strážců kultury, jimž svou objektivní prací po léta vzdorovala. Centralizace a slučování do málo pružných „jednotných organizací“ se přece již jednou neosvědčily. V padesátých letech, kdy arogantní všemocná strana rozhodovala o slučování bez snahy pochopit podstatu a kontinuitu, vznikly obrovské a  nenahraditelné škody majetkové i duchovní.

Vybudování celonárodního muzea literatury, jakým je Památník národního písemnictví, bylo a je unikátním projektem bez ohledu na dobu svého vzniku, a to i v evropském měřítku. Za léta kontinuálního budování shromáždilo muzeum sbírky nevyčíslitelné hodnoty, které zachycují paměť národa a jeho kulturní dědictví z oblasti písemnictví a knižní tvorby a jeho fondy  představují dnes 12% veškerého movitého kulturního dědictví ČR. Součinnost tří sbírkových oddělení – literárního archivu, specializované knihovny a uměleckých sbírek - a jejich vzájemná provázanost a mezioborová spolupráce umožňují vysoce kvalitní doplňování i zpracování sbírek. Jednotlivé části fondů tvoří nedělitelný celek odkazu umělců. Uvádí jednotlivosti do  vzájemných souvislostí a poskytuje tak informace jinak nedostupné.

Představuje českou literaturu v kontextu české i evropské kultury v nejširším slova smyslu a významně přispívá k obecné vzdělanosti a uchování duchovní paměti národa.

Památník národního písemnictví je mimo jiné i cílem zahraničních návštěvníků, kteří se zde mohou seznámit se zahraničními aktivitami českých literátů a naopak s vlivem světových velikánů na českou kulturu. Takže máme na obzoru i mezinárodní ostudu.

Roztrhání celku do různých institucí by vedlo nejen ke znehodnocení sbírek a faktickému zničení práce nejméně tří generací muzejních pracovníků, ale i k závažné právní nejistotě. Zůstavitelé fondů nebo jejich dědicové prodali nebo darovali cíleně a výslovně své písemné a výtvarné pozůstalosti, knihovny či sbírky do PNP jako specializovaného muzea české literatury v naději na jejich zachování v celku. Jejich rozdělení nebo převedení do jiné instituce by znamenalo porušení jejich práv, nedodržení kupních nebo darovacích podmínek. Neměli bychom promrhat jejich důvěru, která se přes půl století tak obtížně získávala, ani odradit potencionální dárce. Ti uvažují takto: PNP je přece významná státní instituce, to je záruka a jistota bezpečí pro naše písemnosti a pro nás pocta, v jakém sousedství bude náš fond uložen.

Sbírková oddělení PNP představují rovněž nezanedbatelný a nenahraditelný potenciál specializované odborné pracovní síly, s velkými zkušenostmi a za generace vypracovanou metodikou. Jejich konzultační pomoc badatelům znásobuje hodnotu předkládaného materiálu. Významná je rovněž vědecká a # publikační činnost pracovníků PNP.

Domníváme se, že rozhodování o zachování existence muzea celonárodního významu by nemělo být vedeno osobními ambicemi manažerů či krátkozrakým rozhodnutím některých politiků bez ohledu na dlouhodobé důsledky, ale hledisky výlučně odbornými a kulturními. Překvapuje nás, že nám není známo, že by někdo z tzv. transformační komise naši instituci nebo její výstavy vůbec navštívil, aby se s ní podrobněji seznámil.

Znehodnocení majetku státu, odborné práce jeho občanů a právní nejistota jistě nejsou záměrem konání této vlády; rozdělení a zrušení této instituce to však zcela jistě způsobí. Není myslitelné, že by si nějaká politická strana vzala toto rozhodnutí na svá bedra a přistoupila k dalším volbám s břemenem likvidace symbolu české literatury. Osobně mě mrzí, že tak činí strana, jejíž jsem já tradiční voličkou.

V tomto období nejistot a dohadů Vás proto žádáme o přesné informace, jaký užitek tato likvidace samostatnosti Památníku národního písemnictví přinese, čeho se proponované „zefektivnění“ týká. Na tyto informace máme právo nejen my jako zaměstnanci. Stejně tak veřejnost, badatelská, literární i laická, má být podrobně informována, zda se s penězi daňových poplatníků nemrhá neprofesionálními rozhodnutími politiků, byť resort kultury – ač svým významem a hodnotou obrovský - představuje jen velmi utlačovaný, umenšovaný a v zásadě směšný zlomeček státního rozpočtu.

Dovolujeme si Vám, pane ministře, popřát spokojený poslední adventní týden a radostné svátky Narození Páně.

PhDr. Renata Ferklová
předsedkyně odborové organizace PNP,
která jako momentálně jediná nezávislá síla v organizaci může tlumočit odborné stanovisko zaměstnanců spolu se zaměstnanci PNP

Příloha: podpisové archy Příloha: 2 knihy jako osobní dárek pro pana ministra:
Zdeněk Kalista: Valdštejn. Historie odcizení a snu. Vyšehrad, Praha 2002 – je to nyní aktuální téma, kniha dostala výroční Cenu nakladatelství Vyšehrad za ediční počin.
Martin z Kochemu: Veliký život Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. Argo, Praha2007 – je to historická událost ve vydávání starší české literatury, nositelem grantu GA ČR, jenž vydání umožnil, je Památník národního písemnictví.
Vydání těchto knih dokumentuje několik skutečností: jaké poklady PNP uchovává, jak se stará nejen o jejich zachování, ale i vynesení na světlo ke čtenáři, a často obtížné aktivní hledání a doplňování sbírek (od roku 1970 „ztracená“ obrazová příloha Kalistova Valdštejna se díky mému usilovnému, téměř detektivnímu“ pátrání našla u bývalého výtvarného redaktora zrušeného Severočeského nakladatelství těsně před odevzdáním do tiskárny) a svědčí také o odborné způsobilosti pracovníků PNP.


na vědomí: ČTK, Česká televize, Televize Nova, předsednictvo KDU-ČSL, Obec # spisovatelů, PEN Klub, atd.

 
Usnesení Rady Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. ze dne 13. 12. 2007

Rada Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. se znepokojením sleduje informace o možném zrušení samostatné existence či dokonce rozdělení Památníku národního písemnictví v Praze (PNP). Archivní, knižní i umělecké sbírky, které PNP za dobu své existence systematicky shromáždil, a to často darem na základě důvěry vynikajících představitelů českého literárního a vědeckého života, představují unikátní a pro svou komplexnost a provázanost nenahraditelný soubor pramenů k minulosti české literární kultury. Další vědecký výzkum v oboru literárních a kulturních dějin českých zemí i další vydávání základních literárních památek nejsou v národním ani mezinárodním měřítku do budoucna možné bez systematického pokračování ve sbírkotvorné činnosti PNP, jakož i bez pokračujícího zpřístupňování jeho fondů. Toto pokračování je podle našeho názoru plně realizovatelné jen na půdě samostatné, odborně spravované instituce.

Domníváme se, že v případě začlenění PNP do jiné příspěvkové organizace bude – nehledě k dočasnému znepřístupnění fondů, jež samo o sobě na dlouhý čas podváže možnosti vědeckého bádání v celém rozsahu zainteresovaných oborů – rozsah aktivit PNP v delším časovém horizontu nutně podřízen prioritám přejímající organizace a následně omezen či parcializován. Myšlenku roztržení jednotlivých sbírek PNP pak bezvýhradně odmítáme, spatřujeme v ní popření smyslu dosavadní existence PNP jako centrálního dokumentačního střediska české literatury i popření práce generací svých kolegů.


PhDr. Daniela Hodrová, DrSc.
Ing. Pavel Janáček, PhD. (Předseda)
Doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. (Ředitel ÚČL AV ČR, v. v. i.)
PaedDr. Luboš Merhaut,CSc.
Mgr. Michal Přibáň, PhD.
Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (Místopředseda)
Mgr. Miroslav Balaštík, PhD.
Prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
PhDr. Jan Wiendl, PhD.

(14.12.2007) ZDROJ: RUO
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.