Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Plnění Národního programu přípravy na stárnutí 2003 - 2007

V roce 2005 tvořily osoby starší 65 let 14,2% obyvatel ČR. Podle střední varianty projekce demografického vývoje zpracované ČSÚ by měli lidé starší 65 let v roce 2030 tvořit 22,8 % populace, v roce 2050 pak 31,3 %, což bude každý třetí člověk. Ministerstvo pro místní rozvoj (MPSV) přijalo již v roce 2002 program přípravy na stárnutí, který mezi deseti kapitolami zahrnuje i společenské a kulturní aktivity. Jedním z úkolů bylo začlenit přípravu na stárnutí do Kulturní politiky (ta měla být zpracována do konce roku 2005) ale i jiné z konkrétních bodů se týkají ministerstva kultury. MPSV koncem srpna zveřejnilo informace o plnění programu na přípravu stárnutí, ve které je např. uvedeno, že ministerstvo kultury (MK) si postavilo nové výtahy; kuřáci mohou nadále kouřit pouze ve vnějších prostorách MK; nebo, že senioři se podílejí jako dobrovolníci na práci různých poradních orgánů MK.

V roce 2002 vláda České republiky přijala Národní program přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007 (dále jen „Program“), strategický dokument, který stanovil cíle a opatření, která je třeba přijmout v konkrétních oblastech v kontextu demografických a sociálních změn v následujících deseti částech:

I. Etické principy
II. Přirozené sociální prostředí
III. Pracovní aktivity
IV. Hmotné zabezpečení
V. Zdravý životní styl, kvalita života
VI. Zdravotní péče
VII. Komplexní sociální služby
VIII. Společenské aktivity
IX. Vzdělávání
X. Bydlení

Cílem je zajistit, aby dílčí politiky adekvátně reagovaly na tyto změny a na potřeby a problémy starších lidí. Je programem pro celou společnost. Vytváření ke stáří a starším lidem vstřícné společnosti je úkolem pro každého jednotlivce, rodiny, komunity, organizace zaměstnavatelů a zaměstnanců, soukromé podniky, občanská sdružení, odbornou a akademickou veřejnost a další části společnosti.

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo
Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí 2003-2007, která zahrnuje přehled aktivit jednotlivých ministerstev.

Ze zprávy přinášíme části, které se týkají práce ministerstva kultury:

kapitola III. Pracovní aktivity, str. 14
Ministerstvo kultury uvádí, že "Podle nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, udělil ministr kultury v roce 2004 další ocenění v jednotlivých uměleckých oborech. Velká část ocenění je určena lidem vyššího věku za celoživotní dílo. Jména oceněných jsou zveřejněna na internetových stránkách MK v rubrice Ceny. Významné jsou aktivity nadace Život umělce, která se stará o důstojné prožívání vyššího věku profesionálních umělců."

kapitola V. Zdravý životní styl, kvalita života
Zatímco různá ministerstva (zdravotnictví; školství, tělovýchovy a mládeže; dopravy, misnisterstvo práce a sociálních věcí) finančně podporují konkrétní programy a projekty, ministerstvo kultury "průběžně přijímá taková opatření, která mají přispět ke zlepšení pracovního prostředí. Např. novým pracovním řádem byl výrazně omezen škodlivý vliv kouření tím, že místa pro kuřáky  byla vyhrazena mino vnitřní prostory budov MK. V rámci opatření MK směřujícím ke zdravotně postiženým a seniorům byly v objektech ministerstva vybudovány a uvedeny do provozu osobní výtahy, oba objekty - objekt na tř. Milady Horákové 139i Nostický palác - jsou ve všech prostorách bezbariérově přístupné."

 kapitola VIII: Společenské aktivity
"Ministerstvo kultury (MK) vyhlásilo pro rok 2004 a pro rok 2005 v rámci dotačních programů konkurzy, které obsahovaly téma stáří. Téma stáří zůstalo jako v předešlém roce samostatným bodem ve třech konkurzech:
1) podpora kulturních aktivit zdravotně postižených občanů,
2) podpora neprofesionálních uměleckých aktivit a
3) ochrana tradiční lidové kultury a podpora tradičních lidových uměleckých řemesel.

V dalších dotačních programech je téma obsaženo v obecném zaměření na celoživotní vzdělávání:
1)podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR a
2) podpora zájmových kulturních aktivit.

V rámci těchto programů bylo podpořeno celkem 8 projektů částkou 630 000 Kč. Byly podpořeny národní přehlídky amatérských uměleckých aktivit seniorů. V rámci těchto programů se senioři uplatňují také jako dobrovolníci a zapojují se do práce v porotách, externích poradních komisích, ad hoc pracovních skupinách zřizovaných pro přípravu koncepčních a programových dokumentů. Touto formou se uplatní a přispějí svými zkušenostmi stovky odborníků.

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v rámci standardů vybraných veřejných sbírek a programů stanovuje zpřístupňování sbírek a programů mezi jinými specifickými skupinami též seniorům. Organizace sdružující seniory i jednotlivce mají v oblasti kultury zájem o průběžné informace o slevách poskytovaných na kulturní programy. Informace z působnosti všech útvarů MK, a to zejména příspěvkových organizací, je zveřejněna na internetových stránkách MK, adresa www.mkcr.cz, v rubrice Kultura. Zájem o zpřístupnění kulturních programů pro seniory přijímá MK s povděkem. Proto učinilo vnitřní oaptření, aby tato zveřejněná informace byla pravidelně aktualizována, vždy k termínu 20. dubna nebo 20. září v souvislosti se záhájením turistické nebo divadelní sezóny."

Poznámka ProCulture:
MK na stejné internetové adrese má nový navigační systém svých webových stránek, které obsahově nejsou shodné s těmi, které jim předcházely;
značení v textu ProCulture)

Informace o plnění Národního programu přípravy na stárnutí na období let 2003 až 2007
ke stažení včetně přílohy s informacemi o plnění na regionální a místní úrovni:
http://www.mpsv.cz/cs/3025

(07.09.2006)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.