Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČRPlzeň - kulturní politika
TechSoup

Západočeská metropole Plzeň usiluje o titul Evropské město kultury 2015

Město Plzeň se rozhodlo usilovat o kandidaturu na Evropské město kultury v roce 2015. Města nejsou jmenována evropským hlavním městem kultury pouze pro to, čím jsou nebo co vykonala. O titul musí požádat 6 let před rokem konání akce a žádost o musí obsahovat roční program s evropskou přidanou hodnotou, která je sama o sobě velkým oříškem. Program musí být provázán s ostatními národními kulturními strategiemi nebo politikami členského státu, o kterých se předpokládá, že je každý členský stát má. Plzeňský magistrát se rozhodl zahájit přípravný proces na Evropské město kultury internetovou anketou mezi obyvateli města. Další akce budou následovat.

Plzeň připravuje kandidaturu na Evropské město kultury 2015

Města ucházející se o titul musí 6 let před rokem konání akce podat žádost obsahující základní rysy programu na daný rok, tzn. kandidující města z ČR musí takto učinit v roce 2009. Program předložený kandidátskými městy musí splňovat přísné požadavky na uměleckou a kulturní kvalitu. Tato kritéria jsou v zájmu přehlednosti rozdělena na dvě kategorie: „Evropský rozměr“ a „Město a občané“.
V kategorii „Evropský rozměr“ by mělo kandidátské město poukázat na úlohu, kterou hrálo v evropské kultuře, na své vztahy, místo a příslušnost k Evropě a na svou současnou účast na evropském uměleckém a kulturním životě, spolu se svými specifickými rysy. Tento evropský rozměr může město rovněž pojmout jako dialog a výměny s jinými kulturami a umělci z jiných světadílů, jejichž prostřednictvím podporuje mezikulturní dialog.

Kategorie „Město a občané“  je směřována k účasti občanů: jedná se o vytvoření přitažlivého a participativního evropského hlavního města kultury na straně jedné a trvalý charakter události, která musí být součástí dlouhodobého rozvoje města.  Podle tohoto kritéria by město mělo vytvořit program s trvalým účinkem, který zapadá do dlouhodobého rozvoje města a přesahuje pomíjivost jednotlivých kulturních akcí

Jeden z faktorů úspěchu předcházejících evropských hlavních měst kultury spočívá ve schopnosti města zapojit současně činitele z kulturní a sociálně-ekonomické oblasti i místní obyvatele. Akce by měla dokázat sladit umělecké požadavky s nadšením veřejnosti.

Město získává titul na dobu jednoho roku. Města, která se o titul ucházejí, mohou do svého programu zapojit okolní region nebo, v případě příhraničních měst, euroregion. Například Lucemburk (evropské hlavní město kultury v roce 2007) do svého programu zapojil tzv. „Velký region“ (Grande région), zatímci Essen (2010) do něj zahrnul Porúří.

Město není jmenováno evropským hlavním městem kultury pouze pro to, čím je nebo co vykonalo. Titul je mu udělen především díky programu konkrétních kulturních událostí, které má v úmyslu uspořádat v daném roce, jenž by tak měl být rokem výjimečným. V tomto smyslu je tak koncepce Evropského hlavního města kultury naprosto odlišná např. od světového kulturního dědictví UNESCO. Spíše než značkou je titul pro daný rok symbolem vrcholného okamžiku města v kulturní oblasti.

Jelikož proces získání titulu Evropského města kultury je časově i organizačně náročný a  protože Město Plzeň má zájem o kandidaturu, rozhodlo se již nyní začít s přípravami programu.  Prvním krokem je anketa mezi obyvateli města, jejímž cílem je zjistit přání a potřeby obyvatel v oblasti kulturního vyžití v Plzni. Na základě názorů zjištěných prostřednictvím ankety bude možné navrhnout hlavní téma kulturního programu pro rok 2015.

Prvním krokem v rámci příprav je anketa mezi obyvateli města, kterou v těchto dnech realizuje Odbor kultury MMP ve spolupráci s Centrem pro komunitní práci západní Čechy (CpKP ZČ). „Cílem ankety je zjistit přání a potřeby obyvatel v oblasti kulturního vyžití v Plzni“, uvedla Ivana Gracová z CpkP ZĆ. Podle jejích slov má šanci podílet se na přípravách doslova každý Plzeňan: „Každý, kdo se o oblast kultury zajímá, může do konce července své názory vyjádřit prostřednictvím internetové ankety na http://www.cpkp.cz/. Kromě toho můžete v průběhu června v ulicích Plzně potkat tazatele, kteří se obyvatel ptají přímo v terénu.“ 

Jednotlivé otázky ankety se zabývají kromě typu kulturních akcí, které Plzeňané navštěvují také bariérám, jež brání častějším návštěvám kulturních událostí ve městě ale i kvalitě fungování jednotlivých kulturních zařízení v Plzni.

Anketa bude jedním z podkladů pro finální návrh hlavního tématu kulturního programu pro rok 2015.
Anketou však zapojení veřejnosti do příprav kandidatury města Plzně o titul Evropské město kultury nekončí. „Na výsledky ankety budou moci navázat strukturované rozhovory s klíčovými hráči vytvářejícími kulturní nabídku v Plzni, workshopy, pracovní skupiny tvořené zainteresovanou veřejností apod., jejichž výsledkem bude podrobnější zpracování plánu průběhu kulturních akcí pro rok 2015“, konstatovala Ivana Gracová z CpKP.

Historie evropských měst kultury
Projekt Evropských měst kultury iniciovala v roce 1985 řecká ministryně kultury Melina Mercouri. Záměrem  této kulturní akce je sblížit občany EU, podpořit kulturní výměnu a oslavit kulturní rozmanitost.

Vybraná města se liší velikostí, počtem obyvatel, historickým a kulturním zázemím i finančními možnostmi. Tato rozdílnost má symbolizovat představu jednotné Evropy, jejíž bohatství spočívá v různosti regionů, národů a kultur. Koncept Evropského hlavního města kultury má „silný sociální a ekonomický efekt a zúčastněným městům přináší renesanci“, říká finská ministryně pro evropské záležitosti  Paula Lehtomäki.

Se vstupem desítky do Unie v květnu 2004 se výrazně zvýšil počet měst, která mají o projekt zájem. Z toho důvodu se původně počítalo, že v letech 2009 - 2019 se titulem hlavního města kultury budou pyšnit hned dvě evropská centra, přičemž jedno bude z původní patnáctky a druhé z nových členských států.
V roce 2007 budou hlavními městy kultury Lucemburk a rumunské město Sibiu. Následovat budou britský Liverpool a norské přístavní město Stavanger. V roce 2009 se projekt přesune do rakouského Lince a litevské metropole Vilnius a v roce 2010 se o titul podělí německý Essen, maďarský Pésc a turecký Istanbul.  Pro Českou republiku, společně s Belgií, je vyhražen rok 2015.

Použité informační zdroje:

Pokyny pro města kandidující na titul Evropské hlavní město kultury
http://www.ec.europa.eu/culture/eac/ecocs/pdf_word/guide_to_candidates_cs.pdf

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu projektu Evropské hlavní město kultury pro roky 2007 až 2019 (stanovuje ČR pro rok 2015 společně s Belgií)

Tisková zpráva CPKP 14. 6. 2007
Stane se Plzeň Evropským městem kultury 2015?
http://info.plzen-city.cz/attach/1002820070621104614.doc

Anketa pro obyvatele města Plzně k tématice Evropského města kultury 2015
http://dotazniky.cpkp.cz/survey.php?sid=35&preview_survey=1


Další doporučený odkaz ze stránek ProCulture:

Praha 2000 byla hodnocena ve srovnání s ostatními Evropskými městy let 1995-2004

 

 

 

 

 

(12.07.2007)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.