Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoKulturní politika v ČR
TechSoup

Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2008

Obrázek k článku Zpráva o stavu romských komunit v České republice za rok 2008

V pondělí 20. července 2009 vláda projednala Zprávu o stavu romských komunit v ČR za rok 2008, která vzbudila velkou pozornost médií, neboť při příležitosti jejího projednání ministr Kocáb varoval, že "současná ghetta se můžou změnit ve slumy, pokud místní samosprávy nezačnou sociální vyloučení některých Romů urychleně řešit". Institucionální rámec romské integrace spoluvytváří i ministerstvo kultury. Zpráva jako jednu z klíčových oblastí romské inkluze uvádí rozvoj romské kultury a jazyka, přičemž konstatuje, že "romská kultura je předmětem bádání uzavřeného kruhu odborníků a příznivců. Doposud nebyla dostatečně představena na veřejných místech, v masmediích i na půdě kulturních a vzdělávacích institucí" a dodává, že "výzkumy týkající se Romů tradičně spočívaly ve studiu romštiny, nahrávání orální historie a sběru etnografických dat. V současné době se bohužel těžiště výzkumného zájmu posouvá směrem k sociálně vyloučeným lokalitám a k mechanizmům jejich vzniku, kulturní potřeby romské menšiny jsou tak opomíjeny."

Ze zprávy uvádíme kapitolu

Dotační programy Ministerstva kultury
Ministerstvo kultury průběžně v rámci dotační politiky resortu zohledňuje specifické romské aktivity v osvětové, kulturní a kulturně vzdělávací oblasti. Podporuje vydávání periodických i neperiodických publikací, dále přijímání a šíření informací o romské kultuře, tradicích i historii ve veřejnoprávních médiích. Ve prospěch romské menšiny byly v roce 2008 využity následující dotační programy:
§  Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin;
§  Podpora integrace příslušníků romské komunity;
§  Rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin;
§  Výběrové dotační řízení pro oblast profesionálního hudebního umění;
§  Knihovna 21. století.

Ve výběrovém dotačním řízení programu Podpora kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin byly v roce 2008 podpořeny projekty romské menšiny celkovou částkou ve výši 2.350.000 Kč. Oceněno bylo 5 projektů od 4 předkladatelů – romských občanských sdružení. Nejvyšší částka ve výši 2.000 tis. Kč byla věnována na projekt festival Khamoro 2008, který předložilo Občanské sdružení Slovo 21. Dotace byla poskytnuta na základě usnesení vlády ze 7. 4. 2003, č. 347 o podpoře Světového romského festivalu Khamoro Praha.


Odbor medií a audiovize Ministerstva kultury je garantem výběrového dotačního řízení zaměřeného na rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, v rámci něhož podpořil v roce 2008 4 romské projekty ve výši 4.330 tis. Kč. Dotace byla poskytnuta i na vydávání dvou měsíčníků – měsíčníku Kereka ve výši 1.862 tis. Kč a Romano vodi ve výši 1.560 tis. Kč. Mezi další podpořená periodika patřily noviny Romano hangos ve výši 398.000 Kč a sborník Romano džaniben, který vychází 2 x ročně (podpora ve výši 510.000 Kč).


Odbor umění a knihoven Ministerstva kultury neposkytuje dotace na národnostním principu, ty jsou podmíněny splněním předepsaných kritérií, nicméně i v rámci jeho dotačních titulů byly podpořeny aktivity podporující integraci romské komunity a šíření romské kultury. Každoročně je věnována pozornost i multietnickým akcím v oblasti profesionálního hudebního umění, jejichž cílem je podporovat kulturní dialog, výměnu znalostí o odlišnosti kultur. Dotovány jsou zejména festivaly etnické hudby, na kterých je pravidelně zastoupena i hudba romská. V roce 2008 byly hudební aktivity podpořeny částkou ve výši 3.620.000 Kč. V rámci výběrového dotačního řízení Knihovna 21. století byly podpořeny 2 projekty v celkové výši 14.000 Kč.


Odbor muzeí a galerií podpořil z programu kulturní aktivity, podprogram mimořádné prezentační a akviziční projekty muzeí a galerií celkovou částkou 500 tis. Kč na komponovaný program akce s názvem „Brněnská muzejní noc 2008“, na němž se podílely 4 příspěvkové organizace Ministerstva kultury, včetně Muzea romské kultury. Ministerstvo kultury každoročně podporuje činnost Muzea romské kultury v Brně, státní příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury dne 1. 1. 2005. V roce 2008 získalo příspěvek na provoz ve výši 8.133 tis. Kč (tj. o 55 tisíc Kč více než v roce 2007). Odbor regionální a národnostní kultury muzeum podpořil i v rámci výběrového dotačního řízení na podporu integrace příslušníků romské komunity na projekty Katalog sbírky fondu řemesel, profesí a zaměstnání (178.000 Kč) a Výzkum, dokumentace a popularizace romské výtvarné tvorby (100.000 Kč). Ministerstvo kultury dále přispělo muzeu v roce 2008 částkou 114 tis. Kč na zajištění péče o pietní místo romského holocaustu v Hodoníně u Kunštátu. Celková částka na zajištění činnosti Muzea romské kultury činila 8.525 tis. Kč.


Do kategorie projektů zabývajících se romskou menšinou, její kulturou, historií, jazykem a tvorbou patří projekty: Tradiční romské umělecké dílny (podpořeny částkou 120.000 Kč); kniha „Naše osada“, vydaná romskou autorkou (podpořena částkou 26.000 Kč), Katalog sbírky fondu řemesel, profesí a zaměstnání (podpořen částkou 178.000 Kč) a Romani Library – Ceija Stojka (podpořeno částkou 125.000 Kč).

Celá zpráva ke stažení zde.

 

(23.07.2009)
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.