Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

MKČR opět nominováno na cenu Zavřeno za neinformování veřejnosti

Ministerstvo kultury ČR (MK) je nominováno na cenu Zavřeno v kategorii Účast občanů na rozhodování, která je součástí soutěže Otevřeno x Zavřeno 2011. Nominace upozorňuje na skutečnost, že MK neinformovalo veřejnost o změně svého postoje k délce ochrany autorských práv. Zatímco v době předsednictví ČR v EU prosazovalo MK 50 let ochrany, svůj názor změnilo na 70 let.  V roce 2010 skončilo MK na prvním místě v neposkytování informací díky hlasování veřejnosti, a to za odepírání informací k připravované novele autorského zákona a obchodní dohodě ACTA. Hlasování veřejnosti o cenách Otevřeno x Zavřeno 2011 probíhá do 26. září 2011, do 11 hodin.
Konkrétní čin MK nominovaný na cenu Zavřeno v původním znění: 

Ministerstvo kultury neinformovalo veřejnost o své změně stanoviska k prodloužení kopírovacího monopolu na nahrávky v EU. Jde o nahrávky skupin z 60. let jako jsou Beatles, Rolling Stones nebo Pink Floyd. Dříve ministerstvo kultury vyhlásilo, že jde o tlak lobbistů nahrávacího průmyslu, pak však stanovisko záhadně změnilo a s prodloužením monopolu o dalších 20 let souhlasilo. Odhaduje se, že toto prodloužení přinese velkým nahrávacím společnostem v celé Evropě asi 100 mld. Kč. Ministerstvo k této změně nevydalo žádné stanovisko ani o ní neinformovalo na webu, ačkoliv s touto pozicí například Senát vyslovil nesouhlas. Navíc jsem v souvislosti s tímto případem požádal o informace, které byly sice poskytnuty, ale nebyly zveřejněny na stránce
http://www.mkcr.cz/cz/povinne-zverejnovane-informace/vyzadane-informace-68125/, jak to zákon vyžaduje.

Hodnocení organizátora soutěže Otevřené společnosti:
O takto významné změně postoje je státní orgán povinen informovat veřejnost, což dokonce výslovně plyne z kompetenčního zákona:§ 22 Ministerstva zkoumají společenskou problematiku v okruhu své působnosti, analyzují dosahované výsledky a činí opatření k řešení aktuálních otázek. Zpracovávají koncepce rozvoje svěřených odvětví a řešení stěžejních otázek, které předkládají vládě České republiky. O návrzích závažných opatření přiměřeným způsobem informují veřejnost.


Komentář ProCulture:

Na 12. jednání výboru pro záležitosti EU v Senátu, dne 4. května 2011, který postoj České republiky projednával, argumentovalo ministerstvo kultury veřejnou konzultací, která "byla provedena se zástupci dotčených subjektů, zejména nositelů práv a uživatelů".

Navzdory tomu, že uživatelem autorských práv je především široká veřejnost, nejsou dosud zveřejněny výsledky této konzultace a podle vyhledavače na webu ministerstva kultury tam není ani zmínka o vyhlášení veřejné konzultace, která by se týkala změn směrnice 2006/116 ES.

Ačkoliv při schvalování dotyčné směrnice v EU byla Česká republika nakonec proti, byla tato směrnice přijata. Všech 27 států bude muset novou úpravu do dvou let zohlednit ve své legislativě, proto lze předpokládat, že projednat úpravu české legislativy v Parlamentu a Senátu nebude pro MK vůbec jednoduché.

Hlasování veřejnosti o ceně Otevřeno x Zavřeno 2011:
http://www.otevrete.cz/hodnoceni-uradu/soutez-otevreno-zavreno/cena-verejnosti-2011/

(19.09.2011) ZDROJ: Otevrete.cz
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.