Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Novelizace prováděcí vyhlášky k autorskému zákonu

Ministrem kultury byl podepsán návrh novelizace vyhlášky č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. V nejbližších dnech bude nová vyhláška publikována ve Sbírce zákonů. Novela nabude účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Návrh novely prováděcí vyhlášky k autorskému zákonu byl připraven v reakci na technologický rozvoj (rychlý růst standardní kapacity) a souběžný pokles prodejních cen digitálních nosičů záznamů (paměťových médií, externích disků), z nichž se platí podle autorského zákona a této vyhlášky tzv. náhradní odměny. Nové, výrazně nižší, sazby odměn, na kterých se zainteresované strany dohodly, by měly vést k odstranění disproporcí na trhu s těmito výrobky a měly by se pozitivně odrazit i do vývoje prodejních cen pro spotřebitele. Detailnější informace jsou obsaženy v odůvodněních platné vyhlášky a návrhu její novelizace, zveřejněných spolu s legislativními texty na těchto internetových stránkách. Návrh novely vyhlášky byl rozeslán do meziresortního připomínkového řízení a počítá s účinností novely od 1. ledna 2009.


Předmětná vyhláška je součástí systému tzv. náhradních odměn, který je upraven v § 25 autorského zákona. Tento systém je v současné době praktikován v různých modifikacích naprostou většinou států Evropské unie. Vychází ze skutečnosti, že při úrovni a dostupnosti moderních reprodukčních technologií je fakticky nemožné sledovat a kontrolovat každé jednotlivé rozmnožení (zkopírování, nahrání, stažení) autorského díla nebo jiného předmětu ochrany.Systém náhradních odměn proto umožňuje bezplatně a bez svolení nositelů práv pořizovat legálně takovéto rozmnoženiny pro osobní potřebu (tj. pro sebe, rodinné příslušníky a nejbližší přátele) s tím, že autorům a dalším nositelům práv jsou za to poskytovány tzv. náhradní odměny. Ty jsou vybírány kolektivními správci od dovozců, příp. výrobců nenahraných nosičů záznamu a přístrojů, které jsou použitelné pro uvedené rozmnožování. Vybrané odměny pak kolektivní správci rozdělují mezi příslušné nositele práv (autory, hudebníky, herce, nahrávací společnosti, filmové producenty, nakladatele). Náhradní odměny nejsou tedy daní, ale ani sankcí za pirátství s presumpcí viny, protože o žádné nezákonné pirátství v tomto případě nejde (na rozdíl např. od peer to peer sítí spojených se současnou vlastní nabídkou stažených záznamů ). Z pohledu všech zainteresovaných stran představují náhradní odměny nutně jen „přibližnou spravedlnost“, která zaručuje jistou finanční kompenzaci tvůrcům a investorům do umělecké a vědecké tvorby za zaručenou možnost legálního volného rozmnožování výsledků této tvorby pro osobní potřebu všech, kteří o to budou mít zájem.

Více informací na http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=2897 

(08.11.2008) ZDROJ: Ministerstvo kultury ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.