Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

Podněty a návrhy k novelizaci autorského zákona

Na základě rozhodnutí ministra kultury Jiřího Bessera se zveřejňují všechny podněty a návrhy k novelizaci autorského zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění, které Ministerstvo kultury obdrželo v rámci veřejné konzultace zahájené v březnu 2011. Některé subjekty v rámci konzultace odkázaly na své již dříve uplatněné podněty a návrhy. Ministerstvo obdrželo celkem 43 podnětů  a návrhů k novele autorského zákona  a to z řad občanů, sdružení i asociací, mezi nimi najdeme například Asociaci fotografů, Asociaci muzeí a galerií, Asociace provozovatelů kin, Asociace starožitníků, ale také Českou televizi nebo zástupce kolektivní správy jako DILIA, OSA či INTERGRAM. Podle podnětu odborové Konfederace umění a kultury předložený návrh novely, ...opomíjí potřeby praxe (např. možnost převodu majetkových práv k dílu) namísto toho...novela upravuje znění zákona ve prospěch kolektivní správy a nikoli ve prospěch samotných autorů a výkonných umělců...
a dále Konfederace umění a kultury uvádí....princip kolektivní správy děl je jistě správnou myšlenkou avšak za podmínky zachování svobodné a volby autorů a výkonných umělců.... kolektivní správ aby jistě byla akceptovatelnou a legitimně ospravedlnitelnou, pokud by si autoři a výkonní umělci mohli vybrat, zda vůbec o takovou správu mají zájem. Princip povinně spravovaných práv je v rozporu se zásadou smluvní volnosti....
 
Asociace profesionálních fotografů ČR upozorňuje na situaci, kdy... u fotografií dochází velmi často k tomu, že ti, kdo je zveřejňují, ať na internetu, tiskem či jinými způsoby neuvádějí jména jejich autorů a upírají tak autorům právo dané jim paragrafem 11, odst. 2 autorského zákona (AZ) tedy" právo osobovat si autorství, včetně práva rozhodnout, za a jakým způsobem má být jeho autorství uvedeno při zveřejnění díla."

U fotografií zveřejňovaných přímo v jejich digitální podobě (on-line, na CD, DVD atd.) jsou někdy neúmyslně, ale jindy zcela záměrně, odstraňována metadata, díky nimž je
možno autora fotografie jednoznačně zjistit a dohledat, i když není u fotografievýslovně uveden. Tímto způsobem vznikají mnoho "osiřelých" děl, která však ve skutečnosti osiřelými nejsou - jen je obtížné, kvůli pochybení vydavatele nebo uživatele, jejich autory nalézt.

Podle paragrafu 6 AZ by mělo být jméno autora "obvyklým způsobem uvedeno na díle". V autorském zákoně by proto měla být zakotvena povinnost vydavatelů a nakladatelů jména autorů uvádět. Zároveň by mělo být pod přísnou sankcí výslovně zakázáno odstraňovat z fotografií a jiných děl zveřejňovaných elektornicky jejich metadata, která jsou v případě nesplnění výše uvedené povinnosti jediným způsobem, jak jméno autora zjisit...
 
Asociace muzeí a galerií je kromě dalších podnětů uvádí... pro rozšířené využívání kreativních licencí, jako je například Creative Commons. Jejich užívání významně usnadní užití děl ve virtuálním prostředí za jasně srozumitelných podmínek. V případě, že se autor rozhodne svobodně své dílo šířit, nepovažujeme za nutné tuto informaci nahlašovat kolektivnímu správci. Domníváme se, že by to vedlo ke zbytečné byrokratizaci a ve svém důsledku odporovalo původnímu záměru svobodných licencí.

Asociace provozovatelů kin .. s autory hudebních děl užitých v audiovizuálních dílech se vypořádá již producent při tvorbě audiovizuálního díla. Tím, že hromadný správce autorských práv (ze zákonné možnosti) vybírá další poplatek za stejné, jednou již finančně vypořádané dílo, vzniká dvojí platba, a je zvýhodněna jedna část tvůrců před ostatními. Proto doporučujeme tuto nerovnou duplikaci plateb v oblasti zpřístupňování audiovizuálního díla veřejnosti z autorského zákona zcela vypustit. To povede k narovnání současného stavu tvůrců audiovizuálních děl. ... v případě, že v platnosti zůstane stávající systém, je nutná korekce v níže nastíněném směru kdy uživatelé autorských práv, jako subjekty, které platí autorům za užití autorských děl, nemají žádnou možnost kontroly, jak je s jejich platbami zacházeno,je nutné umožnit jim jako subjektům fakticky financujícím celý systém účinnou kontrolu, jak je s jejich odvody zacházeno. Proto je nutné přiznat zástupcům uživatelů autorských děl účast v dozorčích-kontorlních orgánech kolektivních správců OSA, INTERGRAM, OAZA aj. 
 
Další ze 43 podnětů a návrhů k novele autorského zákona najdete zde
 
V průběhu listopadu až prosince 2011 bude vytvořena Pracovní skupina pro přípravu novely autorského zákona, do níž budou pozvány všechny subjekty, které zaslaly podněty a návrhy k novelizaci autorského zákona, jakož i další zainteresované subjekty, jichž se problematika upravená autorským zákonem přímo či nepřímo dotýká. Úvodní jednání této skupiny je plánováno na první polovinu ledna 2012.
 
Související odkazy:
Zákon č. 398/2006 Sb. - úplné znění zákona č. 121 /2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 81/2005 Sb., zákonem č. 61/2006 Sb. a zákonem č. 216/2006 Sb. – poslední úplné znění zákona (bez novely č. 168/2008 Sb.)
 
Související články:
(15.11.2011) ZDROJ: MKČR
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.