Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativaAutorské právo
TechSoup

The Power of Open: Na webu víc než 400 miliónů děl pod CC licencemi

Ve sborníku The Power of Open, vydaného Creative Commons Corporation,  jsou shromážděny příběhy jednotlivců a organizací, nejen ze světa umění, kteří využívají CC licence. Najdete zde spisovatele, filmaře, fotografy, hudebníky, designéry, ale také zástupce akademické obce, školství, lidskoprávní organizace a další. Sborník přináší i údaje o růstu CC licencovaných děl na internetu za posledních osm let. Z publikovaného grafu je patrný každoročný nárůst licencovaných děl. Zatímco na konci roku 2003 se jejich počet pohyboval okolo 1 miliónu, v závěru roku 2010 to již bylo 400 miliónů děl.

Autoři statistiky z organizace Creative Commons navíc uvádějí, že finální počet děl bude ve skutečnosti vyšší. Ve sledovaném vývoji není např. zohledněna migrace článků ve Wikipedii na licence Creative Commons v roce 2009.

Graf vedle vývoje počtu děl odráží i údaje o zvolených typech CC licencí. Zatímco na konci roku 2003 činil podíl licencí, které dovolují dílo upravovat a sdílet i pro komerční učely (typ CC-BY a CC-BY-SA) na celkovém počtu licencovaných děl 20%, na konci roku 2010 se tento poměr zdvojnásobil. Z toho jednoznačně vyplývá, že se licencuje stále otevřeněji a vzniká tak široký prostor jak licencovaná díla využít k nejrůznějším účelům. Což je pozitivní zpráva nejen pro tvůrčí profese.


The Power of Open: sborník o tom, jak je možné využívat CC licence (anglická verze)

Česká verze licence Creative Commons
Sdílení a šíření dat v prostředí internetu bude od poloviny dubna 2009 jednodušší také v České republice. V platnost byla uvedena česká verze licence Creative Commons.  která je nástrojem napomáhajícím nacházet rovnováhu mezi situací, kdy autor dává plně k dispozici vytvořené dílo a nemá nad jeho šířením kontrolu a kompletní copyrightovou ochranou díla. Celkem šest typů licence CC je k dispozici těm autorům vizuálních děl, fotografií, hudby pro radost, přednášek či krátkých videí, kteří chtějí,  aby se jejich práce volně a bezplatně používala, šířila, upravovala či překládala například pro vzdělávací účely. Individuální autorství zústává dle licenčních podmínek  Creative Commons zachováno. Na přizpůsobení licencí českému právu se podílela Národní knihovna ČR, Filozofická fakulta UK, Iuridicum Remedium i Ministerstvo kultury ČR.  Dosud chybějící českou verzi se tým tvořený právníky, knihovníky, IT specialisty a umělci rozhodl vytvořit především proto, aby v Česku rozhýbal diskusi o svobodné kultuře a nových přístupech ke správě autorských práv v prostředí internetu. „Creative Commons nikomu neupírají autorská práva, ale nevyhovující  koncept typu všechna práva vyhrazena rozšiřuje na flexibilnější některá práva vyhrazena,“ vysvětluje profesor Lawrence Lessig, duchovní otec myšlenky svobodné kultury. http://www.proculture.cz/cultureinfo/legislativa/creative-commons-licence-i-pro-ceske-umelce-2132.html

Creative Commons v České republice a kolektivní správa autorských děl

Jaký je vztah licencí Creative Commons ke kolektivní správě?
Některá autorská práva, např. právo na odměnu za rozmnoženinu díla pro osobní potřebu, nevykonává autor sám, ale prostřednictvím tzv. kolektivního správce. Ten inkasuje poplatky za všechny autory a následně je rozděluje podle předem stanoveného klíče. CC licence jsou koncipovány tak, že nemají vliv na povinně kolektivně správovaná autorská práva. Naproti tomu u dobrovolné kolektivní správy počítají s tím, že se autor v rozsahu licence poplatků za užití svého díla vzdá nebo je nebude nárokovat. Pro autory zastupované kolektivním správcem na základě smlouvy tak může nastat situace, kdy je kolektivní správce pověřen vybírat poplatky, kterých se autor podle licence CC vzdává. Situace je v praxi o to složitější, že jednotlivé druhy děl spravují různí kolektivní správci. Proto pro vás připravujeme podrobný přehled kolektivně spravovaných práv podle jednotlivých správců a situací, které mohou ve vztahu autora ke správci nastat. http://www.creativecommons.cz/kolektivni-sprava/

ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.