Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativa
TechSoup

Novela zákona o nadacích a nadačních fondech prošla sněmovnou

Poslanecká sněmovna 12.3. schválila vládní novelu zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Nyní ji ještě projedná Senát a zváží prezident republiky. Zákon by měl vejít v účinnost 1. července 2010. Pomůže nadacím a nadačním fondům lépe plnit svůj účel, tedy dárcovství na veřejně prospěšné účely, v době ekonomické krize. Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech upravuje činnost 1021 nadací  a 1012 nadačních fondů (údaj Českého statistického úřadu). Zákon vychází z aplikační praxe. Rozvoj těchto subjektů naráží na citelný odliv  finančních zdrojů, vhodných pro poskytování nadačních příspěvků. V případě všech uvedených zdrojů nadace a nadační fondy zaznamenávají od roku 2008 úbytek významnějších objemů finančních prostředků vhodných na grantování. Situace na finančních trzích, zejména v době paniky na přelomu let 2008 a 2009, postihla všechny nadace v oblasti správy nadačního jmění a jeho výnosů.
Vládní novela obsahuje následující změny:

    * zákon výslovně odděluje vlastní programy nadací a nadačních fondů od správy a tím i správních nákladů. Tak usnadní nadacím a nadačním fondům plnohodnotným způsobem rozvíjet i vlastní činnosti (programy), které jim umožní rozmnožit finanční zdroje pro dárcovství. K vlastní činnosti nadace a nadačního fondu pak mohou dostačovat i menší dary a další finanční zdroje, které by byly pro poskytovaní nadačních příspěvků příliš malé. Dosud  platný zákon zná pouze dva druhy činnosti těchto subjektů – poskytování nadačních příspěvků a správu nadace. Z toho vyplývá, že dosud nadace a nadační fondy musely vlastní aktivity (především vzdělávání, poradenství, kulturní a vědecké činnosti)  zahrnout do nákladů správy nadace a podřídit je tzv. „pravidlu hospodárnosti“, tudíž byly vždy okrajovými a jen jaksi na doplnění a ve stínu grantové činnosti.

    * novela svěřuje rozhodnutí o zrušení nadačního fondu správní radě, čímž se umožní ukončit jednoduchým způsobem existenci nadačních fondů, které vyčerpaly svůj majetek, nemají možnost získat majetek další a vůle správní rady i zřizovatele nadačního fondu je ukončení činnosti. Při stávající úpravě je nutno prokázat, že se majetek trvale vyčerpal, a o zrušení rozhoduje soud v poměrně dlouhém soudním řízení. Navrhovaná úprava lépe odpovídá “spotřebnímu“  charakteru nadačních fondů.

    * dále umožňuje změnu nadačního fondu na nadaci, což umožní nadačním fondům, které se stanou majetkově silnými a bude u nich předpoklad dlouhodobého trvání, pokračování existence v nové právní formě. Současně tato úprava zabrání vzniku nadací, které kromě požadovaného minimálního nadačního jmění nemají jiný majetek a jsou v podstatě nefunkční. Rozšiřuje se také možnost sloučení nadačních fondů a nadačních fondů s nadacemi, aby bylo možné lépe využít omezené finanční prostředky na stanovený účel.
(21.04.2010) ZDROJ: Vláda ČR
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.