Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoLegislativa
TechSoup

Vláda schválila novelu zákona o nadacích a nadačních fondech

Návrh novely zákona vládě předložil a v parlamentu nyní odůvodní ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Návrh reaguje na deset let vývoje nadací a nadačních fondů, ale i na dopad krize na sektor; umožní nadacím a nadačním fondům provádět bez překážek vlastní veřejně prospěšné aktivity, sníží administrativní náročnost provozu dárcovských subjektů a zvýší efektivitu jejich fungování. Nová ustanovení pomohou nadacím a nadačním fondům překlenout hospodářskou krizi, která v jejich případě většinou znamená významný pokles výnosů jejich nadačního jmění a výrazný úbytek velkých soukromých i veřejných finančních zdrojů vhodných k přerozdělování formou nadačních příspěvků.
Vládní předloha nově upravuje možnost realizace vlastních programů nadací a nadačních fondů, možnost přeměny nadačního fondu na nadaci, umožňuje snazší způsob zrušení nadačního fondu rozhodnutím správní rady, pokud majetek nadačního fondu nepostačuje k naplňování jeho účelu, a také jeho transformaci do podoby nadace, pokud získá majetek vyšší než 1 mil. Kč (§ 7, odst. 5).

Pravomoc rozhodnutí o zrušení nadačního fondu správní radě umožní ukončit jednoduchým způsobem existenci nadačních fondů, které vyčerpaly svůj majetek, nemají možnost získat majetek další a vůlí správní rady i zřizovatele nadačního fondu je ukončení činnosti (nový § 8a).

Změna nadačního fondu na nadaci umožní nadačním fondům, které se stanou majetkově silnými a bude u nich předpoklad dlouhodobého trvání, pokračovat v nové právní formě. Současně by tato úprava měla zabránit vzniku nadací, které kromě požadovaného minimálního nadačního jmění nemají jiný majetek a jsou v podstatě nefunkční. Při zakládání nadačního subjektu v situaci, kdy zřizovatel disponuje pouze omezeným majetkem ve výši nadačního jmění, bude vhodnější nejprve založit nadační fond a ten posléze transformovat na nadaci (§ 21, odst. 1).

Návrh zákona nově definuje realizaci vlastních programů subjektů mimo poskytování nadačních příspěvků třetím osobám, vzdělávacích, poradenských, publikačních, kulturních či dalších veřejně prospěšných činností nadací a nadačních fondů (například vydávání publikací, kampaně ve prospěch změn v určitých oblastech, festivaly, natáčení filmů, provoz odborných knihoven, výstavních zařízení, budování sbírek, udělování cen apod.), a to tím, že umožňuje odlišit náklady na tyto aktivity od nákladů na správu nadace. To nyní platný zákon neumožňuje. Realizace vlastních programů nadace odpovídá i standardu činnosti nadací ve většině vyspělých demokratických států Evropské unie.
(05.11.2009) ZDROJ: Vlada ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.