Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Dopady čerpání fondů EU na organizační strukturu neziskových organizací

Centrum pro výzkum neziskového sektoru vydalo publikaci "Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací", která je výstupem projektu "Financování NNO z evropských fondů". Zadavatelem výzkumu byla Nadace Partnerství. Cílem výzkumu bylo zjistit, nakolik se změnila činnost a organizační struktura neziskové organizace, která čerpala, čerpá nebo plánuje čerpat prostředky z evropských fondů. Výzkumu se zúčastnilo celkem 45 neziskových organizací. Převažovaly organizace z oblasti životního prostředí (celkem 17) a sociálních služeb (celkem 16). Zahrnuty však byly také organizace z oblasti práva, vzdělávání a kultury. Mezi hlavní pozitiva fondů EU pro neziskové organizace patří dle respondentů výzkumu zvýšení povědomí o práci organizace, větší propagace, ale také rozvoj organizace a s nimi spojená finanční stabilita a udržitelnost aktivit. Negativně hodnocená byla naopak nadměrná a složitá administrativa spojená s realizací projektů stejně jako neflexibilní, úzce specializované a v konečném důsledku nepodporující udržitelnost projektů v delším časovém období.

Ze závěru výzkumné zprávy autorů Janouškové, Škarabelové a Veselého citujeme:

"Mezi obecné pozitivní dopady čerpání fondů Evropské unie na nestátní neziskové organizace lze řadit možnost získání velkého objemu finančních prostředků na dobu delší než je obvyklý jeden rok u jiných grantových zdrojů. Díky prostředkům z EU je možné rozvíjet stávající i zcela nové aktivity NNO, je tedy možné zaměstnat nové zaměstnance na nové vzniklá pracovní místa, stejně jako dále vzdělávat stávající zaměstnance. To následně vyvolává změny organizační struktuře nestátních neziskových organizací, vznik nových pozic ovlivňuje vymezení kompetencí a odpovědnosti, vznikají např. nové organizační jednotky organizace, což často vede k profesionalizace organizace.

Mezi obecnými negativními dopady čerpání fondu Evropské unie na nestátní neziskové organizace lze uvést nadměrný nárůst administrativy, spojený s přípravou, průběžným monitorováním i závěrečnyým hodnocením jednotlivých projektů. Také obsahové zaměření programů je chápáno jako neflexibilní, úzce specializované, které v konečném důsledku nepodporuje udržitelnost projektů v delším časovém období, případně neumožňuje jeho další podporu z projektů v novém programovacím období 2007 – 2013. Respondenti uvádějí dále negativní zkušenosti s řídícími subjekty rozdělování prostředků z evropských fondů, protože jsou vystaveni neustále se měnícím požadavkům ministerstev. Za vlastní slabinu NNO při přípravě a plánování projektu podpořeného z fondů EU lze označit neodhadnutí zdrojů, a to jak personálnch, tak prostorový́ch i finančních."

Publikace:

Škarabelová Simona, Janoušková Miroslava, Veselý Michal Dopady čerpání fondů Evropské unie na změny v organizační struktuře nestátních neziskových organizací. 1. vyd. Brno: Společnost pro studium neziskového sektoru, 2008, 28 s. ISBN 978-80-904150-1-0ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.