Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Fórum dárců: Analýza nadací NIF v roce 2006

Nadační investiční fond (dále NIF) byl zřízen v roce 1991 na podporu nadací v ČR, přičemž pro tyto účely bylo vyčleněno 1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace.  Nadace každoročně přerozdělují třetím osobám výnosy z NIF do 12 programových oblastí. Podíl výdajů na oblast kultury v roce 2006 klesl na necelé 3 % oproti 11, 4 % v roce 2005 a podpora nemovitých kulturních památek představovala 2 % oproti 3,5 % v roce 2005.  Největší část finanční podpory NIF, celkem 16 %, byla v roce 2006 poskytnuta na rozvoj komunitního a regionálního života. V roce 2005 to byla sociální a humantitární oblast, která představovala 18, 1 %.  

Nadační investiční fond (dále NIF) byl zřízen v roce 1991 zákonem ČNR č. 171/1991 Sb. "pro účely podpory nadací určených Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na návrh vlády". Vláda pro tento fond vyčlenila 1% akcií z druhé vlny kupónové privatizace. 

Příspěvek z NIF v I. etapě rozdělování získalo celkem 39 nadací, v II. etapě 64 nadací. Celkem se jedná o 73 nadací. Jedna  nadace ještě v roce 2002 příspěvek z NIF I. nepřijala,  jedna nadace je nyní v likvidaci a dvě nadace příspěvek z NIF vrátily.

V průběhu obou etap rozdělování příspěvků z NIF byly nadacím poskytnuty příspěvky v celkové výši 2 422 796 000 Kč. V roce 2006 obdržely nadace z NIF II  108 592 000 Kč.

Příjemci NIF rozdělili všechny nadační příspěvky v roce 2006 do několika programových oblastí Pro informaci uvádíme, že příjemci NIF byli povinni zvolit si jednu z celkem 11 programových oblastí, ve které výnosy z příspěvku z NIF rozdělovali.

Kategorie byly následující:

1. kulturní
2. sociální a humanitární
3. zdravotní
4. ochrana lidských práv
5. ochrana životního prostředí
6. vzdělávání
7. rozvoj regionálního a komunitního života
8. děti, mládež, rodina
9. ochrana nemovitých kulturních památek
10. rozvoj neziskového sektoru
11. jiné

Celková výše nadačního jmění zaregistrovaného v  nadačním rejstříku k 31.12.2006 u nadací ze sledovaného souboru (příjemců NIF) činila 3 203 134 877  Kč.

Významně nejvyšší objem příspěvků rozdělily tradičně pražské nadace, které působí celostátně. Nadace se sídlem v Praze rozdělily ve sledovaném roce 326 346 958 Kč (oproti roku 2005, kdy šlo o částku 385 935 388 Kč  a roku 2004, kdy se jednalo o částku 418 770 871 Kč).

V roce 2006 rozdělili příjemci NIF ze všech dostupných finančních zdrojů celkem   9 018 nadačních příspěvků třetím subjektům. Ve srovnání s rokem 2005, kdy bylo rozděleno 7 326 nadačních příspěvků, to bylo v roce 2006 o 1 692 grantů více. Nejvíce nadačních příspěvků udělily nadace se sídlem v Praze – 6 855.

Nejpočetnější podpořenou skupinu tvoří občanská sdružení (54%), s velkým odstupem následovaná fyzickými osobami (14%) a církevními právnickými osobami (13%). Nejmenší objem příspěvků získaly soukromé subjekty a zahraniční příjemci s 2% a nadace a nadační fondy s 1 %. V roce 2005 získaly největší objem příspěvků občanská sdružení (37%), následované fyzickými osobami (14%) a příspěvkovými organizacemi (13%). Nejméně podpořenou skupinu tvořily zahraniční příjemci (1%).

Průměrná výše nákladů na správu nadace se v roce 2006 pohybovala kolem 13% z celkových nákladů nadace (včetně poskytnutých příspěvků). V roce 2005 to bylo 18%.

Nadace mohou pro svou činnost získávat finanční zdroje z několika hlavních zdrojů. Vedle výnosů z nadačního jmění a ostatního majetku, jsou to dary (od firem, jednotlivců, zahraničních nadací apod.), příjmy z vlastní činnosti a prostředky od veřejných institucí (stát, obec, EU atd.).

Celkové výnosy nadací ve sledovaném období činily přibližně 890 mil. Kč. Analyzované nadace jsou téměř z poloviny soběstačné v zajišťování svých aktivit (kapitálové výnosy z nadačního jmění 39,5%,  ostatní výnosy ze zboží a služeb 8,2%). Podstatný podíl výnosů z nadačního jmění na celkových zdrojích nadací je důkazem pozitivního efektu procesu kapitalizace prostředků z NIF. 

Další významnou skupinu zdrojů tvoří dary (veřejné sbírky, individuální dárci, tuzemské firmy, zahraniční dárci), které se na celkových výnosem podílí 43,1%.

Poslední a nejnižší skupinou zdrojů jsou prostředky od orgánů veřejné správy, EU  a ostatních českých nadací a nadačních fondů, které jsou ve většině případů poskytovány v rámci grantových schémat a tvořily průměrně 9,2%.

Přílohy

(04.12.2007) ZDROJ: Fórum dárců
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.