Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoNevládní neziskový sektor
TechSoup

Poslední termín pro dodání žádosti DMS v roce 2010

O zapojení se do DMS služby (získávání finančních prostředků přes DMS) mohou žádat nestátní neziskové organizace poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby. Nové žádosti o zapojení do služby DMS je možné zasílat nejpozději do 5. listopadu 2009.
Podmínky pro registraci

O zapojení se do DMS služby (získávání finančních prostředků přes DMS) mohou žádat nestátní neziskové organizace splňující následující základní kritéria:

    * veřejně prospěšné NNO s právní formou: občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace, nadační fond, evidované církevní právnické osoby poskytující sociální, zdravotnické, vzdělávací a kulturní služby
    * okruh oblastí činnosti NNO: sociální a humanitární, vzdělávání, kulturní, zdravotní, ochrana lidských práv, ochrana životního prostředí, péče o ohrožené a znevýhodněné děti a mládež
    * prokazatelná činnost v jedné z výše zmíněných oblastí po dobu nejméně 24 měsíců
    * veřejně přístupná výroční zpráva a finanční zpráva organizace nejméně za poslední dva roky
    * NNO má zřízenu veřejnou sbírku formou pronájmu telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky
    * sbírky poskytující finanční prostředky do zahraničí musí doložit souhlas Ministerstva zahraničních věcí ČR


Registrační formulář DMS


Komunikační kampaň návod


Každá NNO splňující podmínky pro registraci se může ucházet o zapojení do DMS projektu. Žádající NNO musí předložit popis projektu (záměru) a povinné přílohy žádosti.

Žádost musí obsahovat stručný, přehledný popis projektu (maximálně 2 strany textu):


    * na jaký účel chce organizace získat a použít finanční prostředky
    * jak bude projekt organizací propagován a medializován

Projekt musí splňovat následující zásady:


    * musí mít širší společenský dopad a musí být veřejně prospěšný
    * musí být důvěryhodný a transparentní
    * musí jasně definovat způsob využití získaných finančních prostředků z DMS
    * musí mít relevantní a výstižný název

Přílohy žádosti - povinné:

    * doklad o existenci žadatele po dobu nejméně 2 let
    * výroční a finanční zpráva za poslední dva roky
    * čestné prohlášení statutárního nebo pověřeného zástupce, že organizace nevstoupila do likvidace, nebyl na ni prohlášen konkurs nebo nebylo zahájeno vyrovnací řízení nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku anebo na ni nebyla vyhlášena nucená správa
    * doklad o zřízení veřejné sbírky pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky
    * propagační materiály žadatele, které se relevantně vztahují k projektu

Požadovaná prokazatelná činnost žadatele po dobu nejméně 2 let se dokládá takto:

    * občanské sdružení předloží originál nebo úředně ověřenou kopii potvrzení ministerstva vnitra o registraci občanského sdružení, respektive kopii stanov a úředně ověřenou kopii dokladu o přidělení IČ
    * církevní právnická osoba předloží výpis z rejstříku církevních právnických osob (ne starší než 3 měsíce) nebo, není-li vedena v tomto rejstříku, předloží potvrzení registrované církve nebo náboženské společnosti (ne starší než 3 měsíce) o založení jako církevní právnická osoba a úředně ověřenou kopii dokladu o přidělení IČ
    * nadace, nadační fond a obecně prospěšná společnost (o.p.s.) předloží výpis z příslušných rejstříků (ne starší než 3 měsíce)
Kontaktní osoba Michaela Krinková, krinkova@donorsforum.cz 
(20.10.2009) ZDROJ: Donors Formu
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.