Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStátní rozpočet na kulturu
TechSoup

Kultura nemá vlivnou lobby a tak je v roce 2005 na kulturu jen necelé půl! procento

Na rok 2005 získá Ministerstvo kultury 5,7 miliardy korun ze státního rozpočtu. Odečteme-li z této sumy výdaje ve výši 1,2 miliardy, které jsou poskytovány církvím a náboženským společnostem, bude podíl kultury 0,49% ze státního rozpočtu na nejnižší úrovni za poslední sledované roky (od roku 1998). "Jedno procento činí 8,5 miliardy korun. "V Evropě je jedno procento obvyklé - v Maďarsku a Polsku se tomu už přiblížili, my se naopak vzdalujeme", konstatoval před několika dny v rozhovoru pro LN ministr kultury Pavel Dostál, který dosažení tohoto cíle slibuje již šest let a pokračuje "to pro kulturu dělá vlastně všehovšudy upachtěné necelé dvě miliardy, které snadno zahučí jinde."

Již v srpnu 2004 stínová ministryně kultury ODS Miroslava Němcová kritizovala: programové prohlášení vlády o kultuře je alibistické a bez konkrétních závazků. Minulá vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že na kulturu půjde "procento obvyklé v zemích Evropské unie", což je většinou více než 1% státního rozpočtu. V Modré šanci pro kulturu, publikaci vydané ODS v listopadu 2004, si pak Němcová přisazuje, že "v posledních třech letech je podíl ze státního rozpočtu určený na kulturu nižší než na konci vlád ODS".

"Ministerstvo kultury ČR má necelých 6 miliard včetně rozpočtu církví. Ten rozdíl dvou miliard by udělal hrozně moc, zajistil by rozvoj alternativní kultury, problém památkové péče by vyřešil do pěti, maximálně deseti let... Ale žádná vláda, a to jsem byl ve třech, neměla tu odvahu říct ano, pane ministře kultury, váš názor respektujeme a to jedno procento z rozpočtu kultuře dáme. Nevýhodou mého resortu je, že umělecká veřejnost je natolik atomizovaná, že neumí ani vytvořit vlivnou lobby." konstatoval ministr Dostál v LN 17. 12. 2004.

Rekapitulace vládních prohlášení:

Vláda Václava Klause (2.7.1992 - 4.7.1996)

V této souvislosti je třeba připomenout, že stěžejním úkolem vlády Václava Klause v letech 1992-96 bylo "prosazovat zásadu, že suverénem na poli kultury není ani stát, ani jednotlivé kulturní instituce, nýbrž jednotlivec, jemuž jsou kulturní statky určeny.", přičemž se vláda dále dušovala: "nezříkáme se zodpovědnosti za financování kulturních památek a kulturní tvorby, ale vytvoříme podmínky, které zajistí, aby se na financování umělecké tvorby a uchování kulturního dědictví mohly podílet i soukromé a veřejné nestátní iniciativy." - tedy někdo jiný než stát, přičemž dodnes není jasné, co to vlastně veřejná nestátní iniciativa vůbec znamená.

Jak víme, Státní fond kultury, který byl vytvořen v roce 1992 jako mimorozpočtový zdroj peněz, v současné době zpracovává teprve své druhé grantové řízení. Poprvé podpořil kulturní projekty po deseti letech fungování, tedy až v roce 2002, částkou 5,5 milionů korun. Nechvalně je rovněž známa historie lotynek, na kterou doplatili daňoví poplatníci. Finanční možnosti dnes opravdu nestátních bývalých Fondů umění - dnes nadací, jsou i přes podporu Národního investičního fondu velmi omezené. Podmínky pro soukromé iniciativy stále bídné.

První vláda ČR v roce 1992 také apelovala na pokračování transformace státní správy v oblasti kultury a posílení úlohy místních samospráv při vytváření podmínek pro rozvoj kulturního života v obcích a regionech. I dnes (po vstupu do EU) aktuální výzva.

Vláda Václava Klause (4.7.1996 - 2.1.1998)

Druhá Klausova vláda se při svém nástupu odvolávala na "respekt ke svobodě umělecké tvorby jako k podmínce skutečně hodnotného a bohatého kulturního života společnosti" s tím, že "hodlá pokračovat ve finanční podpoře kultury a bude vytvářet podmínky pro efektivní pluralitu zdrojů plynoucích do této oblasti", přičemž vícezdrojové financování v kultuře je mantra, kterou by si konečně každý kulturní organizátor a politik měl říkat před spaním.

Vláda Josefa Tošovského (2.1.1998 - 22.7.1998)

zahrnula kulturu do společné kapitoly Školství, kultura, národnostní a ekologická politika, přičemž se hodlala zaměřit na "zdokonalení institucionální a legislativní ochrany svobody umělecké tvorby a práv autorů". Tato vláda trvala pouhých 7 měsíců, přesto se v té době podařilo zformulovat základ první Kulturní politiky, která je v současné době stále platná.

Vláda Miloše Zemana (22.7.1998 - 15.7.2002)

Před Zemanovou vládou stál nelehký úkol a to "zásadní transformace všech rozpočtových a příspěvkových organizací v kultuře a již zmíněného zajištění jejího vícezdrojového financování." Rozpočtové organizace opravdu již nemáme a příspěvkové organizace musely k březnu 2002 vydat své nové statuty, které zaktualizovaly jejich postavení.

Vláda Vladimíra Špidly (15.7.2002 - 4.8.2004)

Byla to až Špidlova vláda, která konečně prohlásila, že "hodlá každoročně vyčleňovat na podporu kultury - včetně národnostních menšin - prostředky ve výši obvyklé v zemích Evropské unie a realizovat cíle Kulturní politiky". Za pouhé dva roky fungování se jí ale 1% nepodařilo prosadit.

Současná vláda Stanislava Grosse

kulturní obci slibuje: "Vláda podpoří existenci a činnost základní kulturní infrastruktury a bude dále podporovat nevládní kulturní organizace a jednotlivce". Je třeba se začít rychle ptát: Jak se to s pouhým 0.49% ze státního rozpočtu v roce 2005 stane? Nicméně teprve současná vláda poprvé označuje kulturu jako významný faktor rozvoje ČR!

Závěr:

Bohužel se přeci jen naplnilo prohlášení první Klausovy vlády a sice: zásada, že suverénem na poli kultury není ani stát, ani jednotlivé kulturní instituce, nýbrž jednotlivec, jemuž jsou kulturní statky určeny - jenže ten si vládu platí a daněmi přispívá do státního rozpočtu, aby instituce mohly být suverénní.

Marta Smolíková, ProCulture - výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu

Tabulka obsahující data ze Sborníku statí o kultuře 1998 - 2003 a doplněná o data ze státního rozpočtu:

PLNĚNÍ KULTURNÍ POLITIKY (v tis. Kč)


celkové výdaje státního rozpočtu

výdaje kapitoly 334 - MK

výdaje na církve a náboženské společnosti (CNS)

Výdaje kap. 334 – MK bez CNS

Podíl výdajů kap. 334 - MK na kulturu v %

(tj. bez výdajů na CNS)

Podíl kap 334 - MK ve státním rozpočtu

1998

566 747 126

4 397 466

707 367

3 690 099

0,65 % 

0,77 %

1999

596 909 065

5 244 078

672 807

4 571 271

0,77 %

0,88 %

2000

632 268 248

5 371 730

789 567

4 582 163

0,72 %

0,85 %

2001

693 920 279

4 760 291

947 921

3 812 370

0,55 %

0,68 %

2002

750 682 697

4 809 334

1 010 909

3 798 425

0,51 %

0,64 %

2003

795 362 391

*6 159 905

1 130 844

5 029 061

0,63 %

0,77 %

2004

869 050 652

6 045 710

1 163 144

4 882 566

0,56 %

0,69 %

2005

908 415 643

5 718 445

1 188 036

4 530 409

0,49 %

0,63 %

* včetně nákladů na škody po povodních ve výši 1 miliardy

"Výdaje kap. 334 - MK na kulturu bez CNS" zahrnují rovněž platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci, povinné pojistné placené MK a fond kulturních a sociálních potřeb, včetně zaměstnanců odboru církví a náboženských společností na MK. Tyto "osobní" náklady MK v roce 2004 představovaly 100,3 milionu korun ve schváleném státním rozpočtu a v roce 2005 to má být 106,5 milionů korun. Jen pro srovnání: diskutovaný a potřebný Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů měl v roce 2004 rozpočtováno pouhých 23 milionů a pro letošní rok dokonce již pouze 17,7 milionů.

Odkaz na celý rozhovor s ministrem kultury v LN dne 17. prosince 2004:
http://lidovky.centrum.cz/kultura/clanek.phtml?id=316332

Modrá šance pro kulturu:
www.ods.cz/docs/publikace/modra_sance-kultura.pdf


Další zdroje:

Sborník statí o kultuře 1998-2003 v plném znění:
http://www.mkcr.cz/article.php?id=1090

Státní rozpočty od roku 1998:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/SID-53EDF4E6-15455053/mfcr/hs.xsl/stat_rozp.htmlhttp://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?C=1414&T=k2002psp4u&A=1418

Usnesení Poslanecké sněmovny parlamentu z 15.prosince 2004 o schválení rozpočtu 2005:

Sněmovní tisk č. 774 (Státní rozpočet 2005):
http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=774&CT1=0

Státní rozpočet 2005 příloha č.4: Ukazatele kapitol (MK je list 22):
http://www.psp.cz/cgi-bin/win/docs/tisky/tmp/t0774b0.xls

Výroční zprávy Ministerstva kultury od roku 1998:
http://www.mkcr.cz/categories.php?id=59


Marta Smolíková

(04.01.2005)
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.