Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
Domů CultureInfoStátní rozpočet na kulturu
TechSoup

Ministerstvo kultury schvalovalo akce s neúplnou projektovou dokumentací

V pondělí 10. března 2008 má vláda projednat zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) o hospodaření ministerstva kultury (MK) v oblasti investic. Zpráva upozorňuje na řadu závažných pochybení, zejména v činnosti Ministerstva kultury jako správce Programu, ale i u příjemců dotací. Závažnost zprávy spočívá ve faktu, že zjištěné nedostatky ukazují, že opatření, která MK mělo přijmout po kontrole NKÚ v roce 1999 nebyla dostatečně účinná.  Zpráva kritizuje MK za to, že prověřovaný program, který v letech 2002-2006 vynaložil 1,2 miliardy korun, neměl při svém vzniku žádné strategické či koncepční materiály, které by prokazovaly jeho účel a zaměření. U projektů za 173 milionů MK nebylo schopno předložit dokumentaci, konkretizovat čerpání peněz nebo určit konkrétní příjemce. Zpráva např. konstatuje, že při rekonstrukci pavilonu Anthropos zahrnulo Moravské zemské muzeum do programu práce spojené s dodávkou bazénu a související technologie, které později nebyly realizovány.

Cílem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) bylo prověřit hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými na realizaci „Programu reprodukce investičního majetku v působnosti Ministerstva kultury“ (Program). Zjištěna byla celá řada závažných pochybení, zejména v činnosti Ministerstva kultury jako správce Programu, ale i u příjemců dotací.

„Ministerstvo kultury například nezpracovalo dokumentaci programu a nestanovilo tak věcné cíle, nezbytnost financování ze státního rozpočtu, či technicko-ekonomické, časové a finanční parametry. Nestanovilo také žádná kritéria a zásady pro zařazování akcí do Programu ani pro výběr akcí k realizaci. Nevytvořilo tak dostatečné podmínky pro posouzení efektivnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků ze státního rozpočtu,“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Přetrvávající nedostatky v přípravě akcí u investorů ovlivňovaly hospodárnost jejich realizace. „Ministerstvo kultury bez připomínek schvalovalo akce s neúplnou projektovou dokumentací či neúplným investičním záměrem nebo jejich dodatečná přepracování. Důsledkem byla vysoká rozestavěnost, prodražování akcí a prodlužování termínů, a tím i zvýšené nároky na prostředky státního rozpočtu.,“ řekl prezident Dohnal.

Například v průběhu realizace akce Rekonstrukce s dostavbou, Městské divadlo Brno došlo během let 2003 a 2004 ke zvýšení dotace o více než 144 mil. Kč doplňováním předmětu díla.

Kontrolní činnost MK v kontrolovaném období spočívala pouze v ojedinělé účasti zástupce ministerstva na kontrolních dnech stavby u některých akcí, a to zejména tehdy, když byly řešeny problémy financování stavby, vícepráce a změny závazných parametrů.

U Ministerstva kultury i u příjemců dotací byly problémy s nalezením dokladů, které by umožnily prověřit některé skutečnosti.

„Závažnost kontrolních zjištění je o to větší, že v minulosti jsme tento Program již kontrolovali (kontrolní akce č. 99/37 – Prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo kultury na pořízení a technickou obnovu investičního majetku knihoven, muzeí, galerií a divadel). Zjistili jsme nedostatky zejména v přípravě akcí, v zadávání veřejných zakázek a v nedostatečné řídící a kontrolní činnosti Ministerstva kultury. Kontrolní závěr byl zveřejněn v částce 3/2000 Věstníku NKÚ. Zjištěné nedostatky ukazují, že přijatá opatření nebyla dostatečně účinná,“ řekl Dohnal.

Kontrolováno bylo období od roku 2002 do roku 2006 a v případě věcných souvislostí i období související. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo kultury (MK) a vybraní příjemci dotací: město Valašské Meziříčí, Městské divadlo Brno, Moravské zemské muzeum (Brno), Muzeum umění Olomouc, Národní muzeum (Praha), Národní památkový ústav (Praha), Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové a Východočeské muzeum v Pardubicích.

Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 2007 pod číslem 07/10. Kontrolní akci řídil a kontrolní závěr vypracoval člen NKÚ Ing. Antonín Macháček.

Radka Burketová
tisková mluvčí
Nejvyšší kontrolní úřad

Viz též:  Podrobná informace z ukončené kontrolní akce č. 07/10 - formát PDF

 

Související:
Nejvyšší kontrolní úřad vydal zprávu o hospodaření Ministerstva kultury, 22. září 2006
Národní kontrolní úřad - kontrola MK - tedy financování kultury, 13. ledna 2006

(06.03.2008) ZDROJ: NKÚ
ProCulture

  © 2003-2021 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2021 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.