Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Dohoda o norském fondu již podepsána - obsahuje podporu kulturního dědictví

Norské království se zavázalo přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru v rámci finančního mechanismu EHP. V říjnu byla podepsána dohoda, která již obsahuje pravidla a postupy čerpání této podpory v letech 2004 - 2009. Výzvu k podání návrhů projektů bude vyhlašovat Ministerstvo financí již v listopadu, přičemž prioritou č. 1 tohoto programu je péče o zachování Evropského kulturního dědictví.

Při příležitosti návštěvy ministra zahraničních věcí Norského království Jana Petersona bude dne 19.10. 2004 v Praze ministry zahraničí Norského království a České republiky podepsáno Memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norského království pro léta 2004 - 2009. Memorandum doplňuje právní rámec základních dokumentů, jako je Dohoda mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o Norském finančním mechanismu pro 2004 - 2009 a Pravidla a postupy schválené Ministerstvem zahraničních věcí Norského království.

V rámci finančního mechanismu budou podporovány investiční a rozvojové projekty / programy, které nemohou být financovány z programů pomoci Evropské unie nebo budou tyto programy vhodně doplňovat. Budou tak podpořeny projekty zaměřené přednostně na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj, uchovávání evropského kulturního dědictví, rozvoj lidských zdrojů, zdravotnictví a péči o dítě, implementaci Schengenského acquis a posilování justice, a rovněž projekty výzkumu a vývoje ve jmenovaných oblastech.

Schválená částka, která je v rámci Finančního mechanismu Norského království alokovaná pro Českou republiku, je 62,37 mil. EUR (cca 1,96 mld. CZK).

Norské království se navíc zavázalo přispívat ekonomicky slabším zemím v Evropském hospodářském prostoru v rámci finančního mechanismu EHP - podle Dohody o účasti v Evropském hospodářském prostoru, kterou Česká republika ratifikovala ke dni 10.6.2004. Podpis Memoranda o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu EHP, do něhož přispívají celkem tři země - Norsko, Island a Lichtenštejnsko - se uskuteční v Bruselu. Přesný termín ještě není stanoven. Na období 2004 - 2009 bude z Finančního mechanismu EHP alokováno pro ČR 48,54 milionů EUR (cca 1,53 mld. CZK). Česká Republika tak z obou finančních mechanismů - Norska a EHP - obdrží celkem 110,91 mil. € (téměř 3,5 mld. CZK).

Žadateli o projekty mohou být jak organizace veřejné správy a neziskové organizace, tak soukromé subjekty, kterým bude poskytována podpora na předložené projekty v souladu s pravidly pro poskytování státní podpory. Ministerstvo financí odpovídá za celkové řízení aktivit obou finančních mechanismů. Bude odpovídat za využití alokovaných prostředků, za výběr projektů, řízení finančních toků, finanční kontrolu a audit. Podpis memorand o porozumění je nezbytným předpokladem pro vyhlášení obou finančních mechanismů. S uspokojením lze vnímat skutečnost, že Česká republika Memorandum o porozumění pro implementaci Finančního mechanismu Norského království podepisuje mezi prvními novými členskými zeměmi EU. Vyzvu k podávání návrhů projektů Ministerstvo financí vyhlásí v listopadu 2004 prostřednictvím sdělovacích prostředků. V souvislosti s tím zorganizuje informační semináře. Informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ministerstva financí.

Pravidla a postupy pro implementaci finančního mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2004 - 2009 a pro implementaci Norského finančního mechanismus 2004 - 2009 naleznete zde: phare.mfcr.cz/novinky.htm

(04.11.2004) ZDROJ: Evropská brána
ProCulture

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.