Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Probíhá hodnocení 1. výzvy priority Uchování evropského kulturního dědictví s alokací 2 350 ticíc Euro

Ministerstvo kultury jako Kontaktní místo v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostotu a Norska obdrželo v rámci 1. výzvy  36 žádostí o podporu projektů zaměřených na uchování evropského kulturního bohatství. V současné době probíhá hodnocení projektů na MK, a do 15. září 2005 budou projekty postoupeny Ministerstvu financí, Centru pro zahraniční pomoc. Mezi projekty splňující všechna vypsaná kriteria bude v tomto kole rozděleno 2 350 tisíc Euro (cca 70, 5 miliónů korun). 

Ministerstvo kultury jako Kontaktní místo v rámci Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska obdrželo v rámci první výzvy zaměřené na ochranu a prezentaci kulturního dědictví žádosti o finanční příspěvek.

Hodnotící proces dále pokračuje tak, aby během jednoho měsíce mohly být vyhodnocené žádosti dále postoupeny Národnímu kontaktnímu místu na Ministerstvu financí.

Z celkové alokované částky pro Českou republiku 110,91 mil. Euro pro pětileté období 2005 -2009 (z toho 48,54 miliónů Euro v rámci Dohody o účasti v EHP a 62,37 miliónů Euro podle Dohody o norském finančním mechanismu) bylo pro oblast ochrany a obnovy evropského kulturního dědictví v ČR alokováno předběžně 35%. Tato částka by měla být rozdělena na projekty podané v rámci krajů (většinou s regionální působností) a na Ministerstvo kultury (projekty s nadregionální a celostátní působností), tak, aby byl respektován požadavek naplnění sektorové a příslušné regionální strategie.

Pro první výzvu, kde byla uzávěrka podávání žádostí 15. srpna 2005, byla alokována částka pro prioritní oblast č.1:

„Uchování evropského kulturního dědictví“ 2 350 tis. Euro na projekty podané a hodnocené Ministerstvem kultury

a

na každý kraj částka 600 tis. Euro, který si sám volí priority pro zaměření projektů. 


Specifikace zaměření prioritních oblastí pro 1.výzvu na úrovni Ministerstva kultury:

1)      Konzervace-restaurování dřevěných konstrukcí;
2)      Preventivní konzervace;
3)      Prezentace kulturního dědictví;
4)      Tradiční techniky a technologie;
5)      Konzervátorsko-restaurátorský materiál;
6)      Systémy ochrany movitého kulturního dědictví;
7)      Nové formy komunikace v muzejním prostředí.

 Více informací:

kordinátorku projektu na MK: Zuzana Bauerová, tel. 257 085 440, zuzana.bauerova@mkcr.cz

(23.08.2005) ZDROJ: Ministerstvo kultury
ProCulture

  © 2003-2024 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2024 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.