Proculture: výzkumné, informační a vzdělávací centrum pro umění a kulturu
TechSoup

Stanovisko ÚOHS k poskytování veřejné podpory v rámci Finančních mechanizmů EHP/Norska

Veřejnou podporou se rozumí každá podpora poskytnutá v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby a pokud ovlivňuje obchod mezi členskými státy. Za státní prostředky se na základě judikatury ES považují i ostatní veřejné zdroje. U projektů financovaných z FM EHP/Norska nedochází k poskytování veřejné podpory při dodržení podmínek stanovených v pravidlech a postupech a dalších pokynech vydaných Kanceláří FM, případně Národním kontaktním místem a za předpokladu, že projekt negeneruje příjmy.

U projektů financovaných z FM EHP/Norska nedochází k poskytování veřejné podpory při dodržení podmínek stanovených v pravidlech a postupech a dalších pokynech vydaných Kanceláří FM, případně Národním kontaktním místem a za předpokladu, že projekt negeneruje příjmy.

V případě, že projekt generuje příjmy, je nutné jasně oddělit projektové aktivity, které jsou jednoznačně neekonomického charakteru od projektových aktivit, které se vztahují k ekonomickým činnostem (tzv. aktivity pro účely komerčního charakteru). Částka určená pro tyto komerční aktivity je pak sledována jako veřejná podpora v režimu de minimis (Nařízení Evropské komise 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis). Jako příklad může sloužit u zaměření priority 1.1. rekonstrukce kulturní památky.

Pokud finanční prostředky z FM EHP/Norska plynou na kulturní památku vlastněnou státem či veřejnoprávním subjektem, která slouží k výkonu veřejnoprávních kompetencí, veřejná podpora zde není vůbec sledována, a to i v případě, kdy je v rámci projektu okrajově realizována komerční činnost při dodržení pravidel soutěže (tj. nájemcům provozujícím doplňkovou komerční činnost je účtováno ze strany pronajímatele − veřejnoprávního subjektu tržní nájemné).

V případě, kdy by veřejnoprávní subjekt, jako vlastník objektu, využíval zrekonstruovaný objekt ve větší míře k pronájmu prostor, musel by být posuzován jako běžný subjekt vykonávající hospodářskou činnost a vztahovala by se na něj pravidla platná v oblasti veřejné podpory.

U pProgramů a blokových grantů bude po zprostředkovateli požadováno doložení, jakým způsobem bude ošetřena případná veřejná podpora u konečných příjemců, v rámci daného programu/bBlokového grantu. To znamená, že u příjemců grantu z pProgramu nebo bBlokového grantu, kteří vykonávají také ekonomickou činnost, nesmí veřejná podpora přesáhnout souhrnně během období tří let 200 000 eur (pravidlo de minimis).

Zprostředkovatel je povinen tento závazek o poskytování veřejné podpory konečným příjemcům promítnout do smlouvy/dohody s konečným příjemcem grantu z programu nebo bBlokového Grantu.

Případné konkrétní dotazy je možno konzultovat přímo s ÚOHS.

(27.07.2007) ZDROJ: Ministerstvo financí ČR
Nezávislá kultura má nového spojence: jlbjlt.net

  © 2003-2023 vydává ProCulture o.s.
   ISSN 1214-8369
 © 2023 Webhosting SmartWEB.CZ |  Optimalizace stránek e4you s.r.o.